Skip to main content
Hutch B

Publications

Reference Publications

We encourage our users to acknowledge the Powder Diffraction beamline using the appropriate publication/s below. 

  • K. S. Wallwork, B. J. Kennedy & D. Wang, The high resolution powder diffraction beamline for the Australian SynchrotronAIP Conference Proceedings. 879, 879-882, (2007).
  • Q. Gu, J. A. Kimpton, H. E. A. Brand, Z. Wang & S. Chou, Solving key challenges in battery research using in situ synchrotron and neutron techniquesAdvanced Energy Materials, 7, 1602831 (2017).
  • A. Bergamaschi, A. Cervellino, R. Dinapoli, F. Gozzo, B. Henrich, I. Johnson, P. Kraft, A. Mozzanica, B. Schmitt & X. Shi, The MYTHEN detector for X-ray powder diffraction experiments at the Swiss Light SourceJournal of Synchrotron Radiation. 17, 653-668 (2010).

  • R. G. Haverkamp & K. S. Wallwork, X-ray pair distribution function analysis of nanostructured materials using a Mythen detector, Journal of Synchrotron Radiation. 16, 849-856 (2009).

Experiment Publications

 

2020

Muhammet Kartal, Fang Xia, David Ralph, William D.A. Rickard, François Renard, Wei Li   Enhancing chalcopyrite leaching by tetrachloroethylene-assisted removal of sulphur passivation and the mechanism of jarosite formation Hydrometallurgy 191 105192 (2020).

Qun Luo, Cong Zhai, Qinfen Gu, Wenfei Zhu, Qian Li Experimental study and thermodynamic evaluation of Mg–La–Zn system Journal of Alloys and Compounds 814 152297 (2020).

Jianguo Chen, Jinrong Cheng, Jian Guo, Zhenxiang Cheng, Jianli Wang, Hongbo Liu, Shujun Zhang Excellent thermal stability and aging behaviors in BiFeO3‐BaTiO3 piezoelectric ceramics with rhombohedral phase Journal of the American Ceramic Society 103 374-381 (2020).

2019   

Weijie Li, Chao Han, Wanlin Wang, Qingbing Xia, Shulei Chou, Qinfen Gu, Bernt Johannessen, HuaKun Liu, Shixue Dou Stress Distortion Restraint to Boost the Sodium Ion Storage Performance of a Novel Binary Hexacyanoferrate Advanced Energy Materials 1903006 (2019).

Helen E. A. Brand, Daryl L. Howard, Jillian Huntley, Peter Kappen, Anton Maksimenko, David J. Paterson, Ljiljana Puskar, Mark J. Tobin Research in Art and Archaeology: Capabilities and Investigations at the Australian Synchrotron Synchrotron Radiation News 32 3-10 (2019).

Clarissa Chay, Maxim Avdeev, Helen E. A. Brand, Sean Injac, Thomas A. Whittle, Brendan J. Kennedy Crystal structures and phase transition behaviour in the 5d transition metal oxides AReO4 (A = Ag, Na, K, Rb, Cs and Tl) Dalton Transactions 48 17524-17532 (2019).

H. Zhu, H. Li, A. Al-Juboori, D. Wexler, C. Lu, A. McCusker, J. McLeod, S. Pannila, J. Barnes Understanding and treatment of squat defects in a railway network Wear 203139 (2019).

Jiayong Tang, Xia Huang, Tongen Lin, Tengfei Qiu, Hengming Huang, Xiaobo Zhu, Qinfen Gu, Bin Luo, Lianzhou Wang  MXene derived TiS2 nanosheets for high-rate and long-life sodium-ion capacitors Energy Storage Materials (2019).

Zhibin Wu, Gemeng Liang, Wei Kong Pang, Tengfei Zhou, Zhenxiang Cheng, Wenchao Zhang, Ye Liu, Bernt Johannessen, Zaiping Guo Coupling Topological Insulator SnSb2Te4 Nanodots with Highly Doped Graphene for High‐Rate Energy Storage Advanced Materials 1905632 (2019).

Guang Han, Qinfen Gu, Lei Yang, Zhi-Gang Chen, Jin Zou A new indium selenide phase: controllable synthesis, phase transformation and photoluminescence properties Journal of Materials Chemistry C 7 13573-13584 (2019).

Zichao Yan, Jin Xiao, Weihong Lai, Li Wang, Florian Gebert, Yunxiao Wang, Qinfen Gu, Hui Liu, Shu-Lei Chou, Huakun Liu, Shi-Xue Dou Nickel sulfide nanocrystals on nitrogen-doped porous carbon nanotubes with high-efficiency electrocatalysis for room-temperature sodium-sulfur batteries Nature Communications 10 4793 (2019).

De Zhang, Jianli Wang, Lijuan Zhang, Jingdan Lei, Zheng Ma, Chao Wang, Weibao Guan, Zhenxiang Cheng, Yuanxu Wang    High Thermoelectric Performance of Bi0.46Sb1.54Te3-SnTe: Synergistic Modulation of Electrical and Thermal Transport by the Introduction of Thermoelectric Hetero Nano Region ACS Applied Materials & Interfaces 11 36658-36665 (2019).

Mingzhe Chen, Weibo Hua, Jin Xiao, David Cortie, Xiaodong Guo, Enhui Wang, Qinfen Gu, Zhe Hu, Sylvio Indris, Xiaolin Wang, Shulei Chou, Shixue Dou Understanding a New NASICON-Type High Voltage Cathode Material for High-Power Sodium-Ion Batteries Angewandte Chemie International Edition (2019).

Shiqian Liu, Stuart McDonald, Qinfen Gu, Syo Matsumura, Dongdong Qu, Keith Sweatman, Tetsuro Nishimura, Kazuhiro Nogita Properties of CuGa2 Formed Between Liquid Ga and Cu Substrates at Room Temperature Journal of Electronic Materials (2019).

Zheng Ma, Jingdan Lei, De Zhang, Chao Wang, Jianli Wang, Zhenxiang Cheng, Yuanxu Wang Enhancement of Thermoelectric Properties in Pd–In Co-Doped SnTe and Its Phase Transition Behavior ACS Applied Materials & Interfaces 11 33792-33802 (2019).

Xiaobo Zheng, Peng Li, Haojie Zhu, Guoqiang Zhao, Kun Rui, Jie Shu, Xun Xu, Xiaolin Wang, Wenping Sun, Shi Xue Dou Understanding the structural and chemical evolution of layered potassium titanates for sodium ion batteries Energy Storage Materials (2019).

B. H. O'Connor, R. M. Clarke, J. A. Kimpton, D. G. Allen X-ray diffraction study of middlebackite [CuII2C2O4(OH)2, di-copper oxalate dihydroxide], using a mineral specimen from Mooloo Downs Station, Western Australia and chemically synthesized material Powder Diffraction 34 311-324 (2019).

Nagore Ortiz-Vitoriano, Nicholas E. Drewett, Elena Gonzalo, Begoña Acebedo, Francisco J. Bonilla, Juan Miguel López del Amo, Jennifer H. Stansby, Neeraj Sharma, Oier Lakuntza, Javier Carrasco, Teófilo Rojo High performance P2 sodium layered oxides: an in-depth study into the effect of rationally selected stoichiometry Journal of Materials Chemistry A 7 21812-21826 (2019).

Qingbing Xia, Zeheng Lin, Weihong Lai, Yongfei Wang, Cheng Ma, Zichao Yan, Qinfen Gu, Weifeng Wei, Jia-Zhao Wang, Zhiqiang Zhang, Hua Kun Liu, Shi Xue Dou, Shu-Lei Chou 2D Titania-Carbon Superlattices Vertically Encapsulated in 3D Hollow Carbon Nanospheres Embedded with 0D TiO2 Quantum Dots for Exceptional Sodium-Ion Storage Angewandte Chemie International Edition 58 14125-14128 (2019).

Xin F. Tan, Stuart D. McDonald, Qinfen Gu, Lianzhou Wang, Syo Matsumura, Kazuhiro Nogita The effects of Ni on inhibiting the separation of Cu during the lithiation of Cu6Sn5 lithium-ion battery anodes Journal of Power Sources 440 227085 (2019).

Chuanfu Wang, Lei Zhang, Xin Huang, Yufei Zhu, Gang (Kevin) Li, Qinfen Gu, Jingyun Chen, Linge Ma, Xiujie Li, Qihua He, Junbo Xu, Qi Sun, Chuqiao Song, Mi Peng, Junliang Sun, Ding Ma Maximizing sinusoidal channels of HZSM-5 for high shape-selectivity to p-xylene Nature Communications 10 4348 (2019).

Jing Cuan, You Zhou, Jian Zhang, Tengfei Zhou, Gemeng Liang, Sean Li, Xuebin Yu, Wei Kong Pang, Zaiping Guo Multiple Anionic Transition-Metal Oxycarbide for Better Lithium Storage and Facilitated Multielectron Reactions ACS Nano 13 11665-11675 (2019).

Fangxi Xie, Lei Zhang, Biao Chen, Dongliang Chao, Qinfen Gu, Bernt Johannessen, Mietek Jaroniec, Shi-Zhang Qiao Revealing the Origin of Improved Reversible Capacity of Dual-Shell Bismuth Boxes Anode for Potassium-Ion Batteries Matter 1 1681-1693 (2019).

Qingyue Wang, Zhimin Li, Miguel A. Bañares, Lu‐Tao Weng, Qinfen Gu, Jason Price, Wei Han, King Lun Yeung A Novel Approach to High‐Performance Aliovalent‐Substituted Catalysts—2D Bimetallic MOF‐Derived CeCuOx Microsheets Small 15 1903525 (2019).

Haiping Liu, Gemeng Liang, Chao Gao, Sifu Bi, Qiang Chen, Ying Xie, Shanshan Fan, Lixin Cao, Wei Kong Pang, Zaiping Guo Insight into the improved cycling stability of sphere-nanorod-like micro-nanostructured high voltage spinel cathode for lithium-ion batteries Nano Energy 66 104100 (2019).

William R. Brant, Ronnie Mogensen, Simon Colbin, Dickson O. Ojwang, Siegbert Schmid, Lennart Häggström, Tore Ericsson, Aleksander Jaworski, Andrew J. Pell, Reza Younesi Selective Control of Composition in Prussian White for Enhanced Material Properties Chemistry of Materials 31 7203-7211 (2019).

Jeannie Z. Y. Tan,  Fang xia, M. Mercedes Maroto-Valer  Novel Raspberry–like Microspheres of Core–shell Cr2O3/TiO2 Nanoparticles for CO2 Photoreduction ChemSusChem (2019).

Junnan Liu, Neeraj Sharma Thermal Evolution and Phase Transitions in Electrochemically Activated Sc2(MoO4)3 Inorganic Chemistry 58 9964-9973 (2019).

Qi Zhang, Qin-Fen Gu, Yang Li, Hai-Ning Fan, Wen-Bin Luo, Hua- Kun Liu, Shi-Xue Dou Surface Stabilization of O3-type Layered Oxide Cathode to Protect the Anode of Sodium Ion Batteries for Superior Lifespan iscience 19 244-254 (2019).

Guizhou Xu, Yurong You, Jiaxuan Tang, Hongguo Zhang, Hang Li, Xuefei Miao, Yuanyuan Gong, Zhipeng Hou, Zhenxiang Cheng, Jianli Wang, Andrew J. Studer, Feng Xu, Wenhong Wang Simultaneous tuning of magnetocrystalline anisotropy and spin reorientation transition via Cu substitution in Mn-Ni-Ga magnets for nanoscale biskyrmion formation Physical Review B 100 54416 (2019).

Baoping Zhang, Yinsong Si, Qinfen Gu, Min Chen, Xuebin Yu Hydrangea-Shaped 3D Hierarchical Porous Magnesium Hydride–Carbon Framework with High Rate Performance for Lithium Storage ACS Applied Materials & Interfaces 11 28987-28995 (2019).

Yingdian He, Mingzhe Sun, Qinghu Zhao, Jin Shang, Yuanmeng Tian, Penny Xiao, Qinfen Gu, Liangchun Li, Paul A. Webley Effective Gas Separation Performance Enhancement Obtained by Constructing Polymorphous Core–Shell Metal–Organic Frameworks ACS Applied Materials & Interfaces 11 30234-30239 (2019).

A. Al-Juboori, H. Zhu, D. Wexler, H. Li, C. Lu, A. McCusker, J. McLeod, S. Pannila, J. Barnes Characterisation of White Etching Layers formed on rails subjected to different traffic conditions Wear 436-437 202998 (2019).

Tendekayi Tapera On the mechanisms of ambient chalcopyrite leaching in sulfate media (2019).

Lisa Djuandhi, Neeraj Sharma, Bruce C. C. Cowie, Thanh V. Nguyen, Aditya Rawal Elucidation of structures and lithium environments for an organo-sulfur cathode Physical Chemistry Chemical Physics 21 18667-18679 (2019).

Tobias Hens, Joël Brugger, Barbara Etschmann, David Paterson, Helen E.A. Brand, Anne Whitworth, Andrew J. Frierdich Nickel exchange between aqueous Ni(II) and deep-sea ferromanganese nodules and crusts Chemical Geology 528 119276 (2019).

Junnan Liu, Abby R. Haworth, Karen E. Johnston, Damian Goonetilleke, Neeraj Sharma Exploration of the high temperature phase evolution of electrochemically modified Sc2(WO4)3via potassium discharge Inorganic Chemistry Frontiers 6 2718-2726 (2019).

Changhao Zhao, Fei Li, Shujun Zhang, Shengtao Li, Jacob L. Jones Mechanisms underpinning the ultrahigh piezoelectricity in Sm-doped 0.705Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.295PbTiO3: Temperature-induced metastable local structure and field-induced polarization rotation Journal of Applied Physics 126 75101 (2019).

Shiqian Liu, Wenhui Yang, Youichirou Kawami, Qinfen Gu, Syo Matsumura, Dongdong Qu, Stuart McDonald, Kazuhiro Nogita Effects of Ni and Cu Antisite Substitution on the Phase Stability of CuGa2 from Liquid Ga/Cu–Ni Interfacial Reaction ACS Applied Materials & Interfaces 11  32523-32532 (2019).

Arif A. Abdullah, Hans C. Oskierski, Mohammednoor Altarawneh, Gamini Senanayake, Gregory Lumpkin, Bogdan Z. Dlugogorski Phase transformation mechanism of spodumene during its calcination Minerals Engineering 140 105883 (2019).

Robert W. Fitzpatrick, Mark D. Raven The forensic comparison of trace amounts of soil on a pyjama top with hypersulfidic subaqueous soil from a river as evidence in a homicide cold case Geological Society, London, Special Publications 492 SP492-2019-59 (2019).

Xiao Shi, Shan‐Liang Chen, Hai‐Ning Fan, Xiao‐Hua Chen, Dingwang Yuan, Qunli Tang, Aiping Hu, Wen‐Bin Luo, Hua‐Kun Liu Metallic‐State SnS2 Nanosheets with Expanded Lattice Spacing for High‐Performance Sodium‐Ion Batteries ChemSusChem 12 4046-4053 (2019).

Maider Zarrabeitia, María Jáuregui, Neeraj Sharma, James C. Pramudita, Montse Casas-Cabanas Na4Co3(PO4)2P2O7 through Correlative Operando X-ray Diffraction and Electrochemical Impedance Spectroscopy Chemistry of Materials 31 5152-5159 (2019).

Fatemeh Nikkhou, Fang Xia, Artur P. Deditius Variable surface passivation during direct leaching of sphalerite by ferric sulfate, ferric chloride, and ferric nitrate in a citrate medium Hydrometallurgy 188 201-215 (2019).

Ateeq Ur Rehman, Mengran Li, Ruth Knibbe, Muhammad Shirjeel Khan, Vanessa K. Peterson, Helen E. A. Brand, Zhiheng Li, Wei Zhou, Zhonghua Zhu Enhancing Oxygen Reduction Reaction Activity and CO2 Tolerance of Cathode for Low-Temperature Solid Oxide Fuel Cells by in Situ Formation of Carbonates ACS Applied Materials & Interfaces 11 26909-26919 (2019).

Xia Huang, Jiayong Tang, Bin Luo, Ruth Knibbe, Tongen Lin, Han Hu, Masud Rana, Yuxiang Hu, Xiaobo Zhu, Qinfen Gu, Dan Wang, Lianzhou Wang Sandwich‐Like Ultrathin TiS2 Nanosheets Confined within N, S Codoped Porous Carbon as an Effective Polysulfide Promoter in Lithium‐Sulfur Batteries Advanced Energy Materials 9 1901872 (2019).

Brendan J. Kennedy, Sean Injac, Gordon J. Thorogood, Helen E. A. Brand, Frederic Poineau Structures and Phase Transitions in Pertechnetates     Inorganic Chemistry 58 10119-10128 (2019).

Mark D. Raven, Robert W. Fitzpatrick, Peter G. Self Trace evidence examination using laboratory and synchrotron X-ray diffraction techniques Geological Society, London, Special Publications 492 SP492-2019-36 (2019).

Ranwen Ou, Jing Wei, Chen Zhao, Qinfen Gu, Haijin Zhu, Xingya Li, Nhi Sa Nguyen, Li Wan, Maria Forsyth, Huanting Wang Monovalent Cation–Phenolic Crystals with pH‐Driven Reversible Crystal Transformation Chemistry – A European Journal 25 12281-12287 (2019).

Hai-Ning Fan, Qi Zhang, Qin-Fen Gu, Yang Li, Wen-Bin Luo, Hua-Kun Liu Exploration of the sodium ion ordered transfer mechanism in a MoSe2@Graphene composite for superior rate and lifespan performance Journal of Materials Chemistry A 7 13736-13742 (2019).

Qing Zhang, Christophe Didier, Wei Kong Pang, Yajie Liu, Zhijie Wang, Sean Li, Vanessa K. Peterson, Jianfeng Mao, Zaiping Guo Structural Insight into Layer Gliding and Lattice Distortion in Layered Manganese Oxide Electrodes for Potassium‐Ion Batteries Advanced Energy Materials 9 1900568 (2019).

Junnan Hao, Jun Long, Bo Li, Xiaolong Li, Shilin Zhang, Fuhua Yang, Xiaohui Zeng, Zhanhong Yang, Wei Kong Pang, Zaiping Guo Toward High‐Performance Hybrid Zn‐Based Batteries via Deeply Understanding Their Mechanism and Using Electrolyte Additive Advanced Functional Materials  29 1903605 (2019).

Nathan A. S. Webster, Mark I. Pownceby, Rachel Pattel, James R. Manuel, Justin A. Kimpton Fundamentals of Silico-Ferrite of Calcium and Aluminium (SFCA) Iron Ore Sinter Bonding Phase Formation: Effects of Titanium on Crystallisation during Cooling ISIJ International 59 1007-1010 (2019).

Shamanthini William Arulnesan, Paula Kayser, Justin A. Kimpton, Brendan J. Kennedy Studies of the fergusonite to scheelite phase transition in LnNbO4 orthoniobates Journal of Solid State Chemistry 277 229-239 (2019).

Wenchao Zhang Phosphorus-based anode materials for potassium ion batteries (2019).

Dongliang Chao, Wanhai Zhou, Chao Ye, Qinghua Zhang, Yungui Chen, Lin Gu, Kenneth Davey, Shi-Zhang Qiao An Electrolytic Zn-MnO2 Battery for High-Voltage and Scalable Energy Storage Angewandte Chemie-International Edition 58 7823-7828 (2019).

Mingzhe Chen, Weibo Hua, Jin Xiao, David Cortie, Weihua Chen, Enhui Wang, Zhe Hu, Qinfen Gu, Xiaolin Wang, Sylvio Indris, Shu-Lei Chou, Shi-Xue Dou NASICON-type air-stable and all-climate cathode for sodium-ion batteries with low cost and high-power density Nature Communications 10 article no.1480 (2019).

Yuxiang Wu Phase Transformations during the Processing of Third Generation Advanced High Strength Steels (2019).

Fangxi Xie, Lei Zhang, Qinfen Gu, Dongliang Chao, Mietek Jaroniec, Shi-Zhang Qiao Multi-shell hollow structured Sb2S3 for sodium-ion batteries with enhanced energy density Nano Energy 60 591-599 (2019).

Fei Li, Matthew J. Cabral, Bin Xu, Zhenxiang Cheng, Elizabeth C. Dickey, James M. LeBeau, Jianli Wang, Jun Luo, Samuel Taylor, Wesley Hackenberger, Laurent Bellaiche, Zhuo Xu, Long-Qing Chen, Thomas R. Shrout, Shujun Zhang Giant piezoelectricity of Sm-doped Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 single crystals Science 19 265-268 (2019).

H.M. Albetran, I.M. Low Crystallization kinetics study of In-doped and (In-Cr) co-doped TiO2 nanopowders using in-situ high-temperature synchrotron radiation diffraction Arabian Journal of Chemistry (2019).

Zeyi Wu, Le Jiang, Wenchao Tian, Yanan Wang, Yingchang Jiang, Qinfen Gu, Linfeng Hu Novel Sub‐5 nm Layered Niobium Phosphate Nanosheets for High‐Voltage, Cation‐Intercalation Typed Electrochemical Energy Storage in Wearable Pseudocapacitors Advanced Energy Materials 9 1900111 (2019).

Gabriel L. Murphy, Chun-Hai Wang, Zhaoming Zhang, Piotr M. Kowalski, George Beridze, Maxim Avdeev, Ondrej Muransky, Helen E.A. Brand, Qin-Fen Gu, Brendan J. Kennedy Controlling Oxygen Defect Formation and Its Effect on Reversible Symmetry Lowering and Disorder-to-Order Phase Transformations in Nonstoichiometric Ternary Uranium Oxides Inorganic Chemistry 58 6143-6154 (2019).

Lei Zhang, Binwei Zhang, Chengrui Wang, Yuhai Dou, Qing Zhang, Yajie Liu, Hong Gao, Mohammad Al-Mamun, Wei Kong Pang, Zaiping Guo, Shi Xue Dou, Hua Kun Liu Constructing the best symmetric full K-ion battery with the NASICON-type K3V2(PO4)3 Nano Energy 60 432-439 (2019).

Qiannan Liu, Zhe Hu, Mingzhe Chen, Chao Zou, Huile Jin, Shun Wang, Qinfen Gu, Shulei Chou P2-type Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 as a cathode material with high-rate and long-life for sodium ion storage Journal of Materials Chemistry A 7 9215-9221 (2019).

John Thornton, Benedicta D. Arhatari, Mitchell Sesso, Chris Wood, Matthew Zonneveldt, Sun Yung Kim, Justin A. Kimpton, Chris Hall Failure Evaluation of a SiC/SiC Ceramic Matrix Composite During In-Situ Loading Using Micro X-ray Computed Tomography Microscopy and Microanalysis 25 583-591 (2019).

Christopher J. Kingsbury, Brendan F. Abrahams, Josie E. Auckett, Hubert Chevreau, A. David Dharma, Samuel Duyker, Qilin He, Carol Hua, Timothy A. Hudson, Keith S. Murray, Wasinee Phonsri, Vanessa K. Peterson, Richard Robson, Keith F. White Square Grid Metal–Chloranilate Networks as Robust Host Systems for Guest Sorption Chemistry-A European Journal 25 5222-5234 (2019).

Chun-Hai Wang, Paula Kayser, Brendan J. Kennedy, Helen E. Maynard-Casely, Qinfen Gu, Chris D. Ling Squeezing electrons out of 6s2 lone-pairs in perovskite-type oxides Chemical Communications 55 3887-3890 (2019).

Qingbing Xia, Yang Huang, Jin Xiao, Lei Wang, Zeheng Lin, Weijie Li, Hui Liu, Qinfen Gu, Hua Kun Liu, Shu-Lei Chou Phosphorus-Modulation-Triggered Surface Disorder in Titanium Dioxide Nanocrystals Enables Exceptional Sodium-Storage Performance Angewandte Chemie-International Edition 58 4022-4026 (2019).

Nathan A. S. Webster, Mark I. Pownceby, Rachel Pattel, James R. Manuel, Justin A. Kimpton Fundamentals of Silico-Ferrite of Calcium and Aluminium (SFCA) Iron Ore Sinter Bonding Phase Formation: Effects of Basicity and Magnesium on Crystallisation during Cooling ISIJ International 59 263-267 (2019).

Divya Sehrawat, Aditya Rawal, Soshan Cheong, Neeraj Sharma Rb/Cs-Modified P2 Na0.7Mn0.8Mg0.2O2: Application in Sodium-Ion Batteries ACS Omega 4 5784-5794 (2019).

Ilyas Qasim, Peter Blanchard, Kevin S Knight, Jimmy Ting, Brendan J. Kennedy Crystal structures and electronic properties in 3d transition metal doped SrRuO3. Dalton Transactions 48 4730-4741 (2019).

Sean Injac, Alexander K. L. Yuen, Maxim Avdeev, Fabio Orlandi, Brendan J. Kennedy Structural and magnetic studies of KOsO4, a 5d1 quantum magnet oxide Physical Chemistry Chemical Physics 21 7261-7264 (2019).

Emily M. Reynolds, Michelle Yu, Gordon J. Thorogood, Helen E.A. Brand, Frederic Poineau, Brendan J. Kennedy Thermal expansion of ammonium pertechnetate and ammonium perrhenate Journal of Solid State Chemistry 274 64-68 (2019).

B. H. O'Connor, R. M. Clarke, J. A. Kimpton Synchrotron radiation diffraction study of the mineral moolooite, and synthetic copper oxalates Powder Diffraction 34 21-34 (2019).

Song Tang, Tongzheng Xin, Wanqiang Xu, David Miskovic, Gang Sha, Zakaria Quadir, Simon Ringer, Keita Nomoto, Nick Birbilis, Michael Ferry Precipitation strengthening in an ultralight magnesium alloy Nature Communications 10 article no. 1003 (2019).

Helen G. Stewart, Terry D. Humphries, Drew A. Sheppard, Mariana S. Tortoza, M. Veronica Sofianos, Shaomin Liu, Craig E. Buckley Ammonium chloride–metal hydride based reaction cycle for vehicular applications Journal of Materials Chemistry A 7 5031-5042 (2019).

T. Song, M. Yan, N.A.S. Webster, M.J. Styles, J.A. Kimpton, M. Qian In-situ and ex-situ synchrotron X-ray diffraction studies of microstructural length scale controlled dealloying Acta Materialia 168 376-392 (2019).

Xi-Meng Chen, Nana Ma, Xin-Ran Liu, Changgeng Wei, Chong-Chao Cui, Bu-La Cao, Yanhui Guo, Lai-Sheng Wang, Qinfen Gu, Xuenian Chen             Facile Synthesis of Unsolvated Alkali Metal Octahydrotriborate Salts MB3H8 (M=K, Rb, and Cs), Mechanisms of Formation, and the Crystal Structure of KB3 H8 Angewandte Chemie-International Edition 58 2720-2724 (2019).

Zhe Hu, Zhixin Tai, Qiannan Liu, Shi-Wen Wang, Huile Jin, Shun Wang, Weihong Lai, Mingzhe Chen, Lin Li, Lingna Chen, Zhanliang Tao, Shu-Lei Chou Ultrathin 2D TiS2 Nanosheets for High Capacity and Long-Life Sodium Ion Batteries Advanced Energy Materials 9 1803210 (2019).

Shyam Bharatkumar Patel, Ehsan Mohammadpour, Nicholas Mondinos, Xiaoli Zhao, Jean-Pierre Veder, Zhi-feng Zhou, T.S.Y. Moh, Willey Yun Hsien Liew, Sunghwan Lee, Zhong-Tao Jiang High temperature in-situ phase stability of sputtered TiAlxN coatings Journal of Alloys and Compounds 786 507-514 (2019).

Srna Stojanović, Vesna Bikić, Ljiljana Miličić, Ivana Radosavljević Evans, Nicola V.Y. Scarlett, Helen E.A. Brand, Ljiljana Damjanović-Vasilić Evidence of continuous pottery production during the late Byzantine period in the Studenica Monastery, a UNESCO World Heritage Site Microchemical Journal 146 557-567 (2019).

Xin Fu Tan, Stuart D. McDonald, Qinfen Gu, Yuxiang Hu, Lianzhou Wang, Syo Matsumura, Tetsuro Nishimura, Kazuhiro Nogita Characterisation of lithium-ion battery anodes fabricated via in-situ Cu6Sn5 growth on a copper current collector Journal of Power Sources 415 50-61 (2019).

Shujun Wang, Jiadong Qin, Yubai Zhang, Fang Xia, Minsu Liu, Hao Chen, Mohammad Al‐Mamun, Porun Liu, Regan Rigway, Ge Shi, Jingchao Song, Yu Lin Zhong, Huijun Zhao Tungsten‐Doped Nanocrystalline V6O13 Nanoparticles as Low‐Cost and High‐Performance Electrodes for Energy Storage Devices   Energy Technology 7 1801041 (2019).

J.L. Wang, W.D. Hutchison, S.J. Campbell Magneto-volume effect and magnetic properties in DyFe12−xTax compounds Journal of Magnetism and Magnetic Materials    477 27-34 (2019).

Terry D. Humphries, Kasper T. Møller, William D. A. Rickard, M. Veronica Sofianos, Shaomin Liu, Craig E. Buckley, Mark Paskevicius Dolomite: a low cost thermochemical energy storage material Journal of Materials Chemistry A 7 1206-1215 (2019).

Olivia F. McRae, Qingbo Xia, Stefanie Tjaberings, André H. Gröschel, Chris D. Ling, Markus Müllner Block copolymer‐directed synthesis of porous anatase for lithium‐ion battery electrodes Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 57 1890-1896 (2019).

Kai Zhang, Duho Kim, Zhe Hu, Mihui Park, Gahee Noh, Yujeong Yang, Jing Zhang, Vincent Wing-hei Lau, Shu-Lei Chou, Maenghyo Cho, Si-Young Choi, Yong-Mook Kang Manganese based layered oxides with modulated electronic and thermodynamic properties for sodium ion batteries Nature Communications 10 5203 (2019).

Jun Li, Huile Jin, Yifei Yuan, Huihang Lu, Chenliang Su, Dianyuan Fan, Ying Li, Jichang Wang, Jun Lu, Shun Wang Encapsulating phosphorus inside carbon nanotubes via a solution approach for advanced lithium ion host Nano Energy 58 23-29 (2019).

Alexander Angeloski, Michael B. Cortie, John A. Scott, Dayanne M. Bordin, Andrew M. McDonagh Conversion of single crystals of a nickel(II) dithiocarbamate complex to nickel sulfide crystals Inorganica Chimica Acta 487 228-233 (2019).

Carina Schlesinger, Michael Bolte, Martin U. Schmidt Challenging structure determination from powder diffraction data: two pharmaceutical salts and one cocrystal with Z′ = 2 Zeitschrift fur Kristallographie 234 257-268 (2019).

Divya Sehrawat, Soshan Cheong, Aditya Rawal, Alexey M. Glushenkov, Helen E. A. Brand, Bruce Cowie, Elena Gonzalo, Teófilo Rojo, Pierre J. P. Naeyaert, Chris D. Ling, Maxim Avdeev, Neeraj Sharma  Investigation of K modified P2 Na0.7Mn0.8Mg0.2O2 as a cathode material for sodium-ion batteries CrystEngComm 21 172-181 (2019).

Xiongfei Zheng, Yanjing Yang, Mengxuan Li, Fengqi Zhao, Qinfen Gu, Xiaohua Ma, Yanhui Guo Li(NH3)B3H8: a new ionic liquid octahydrotriborate Chemical Communications 55 408-411 (2019).

Xiaohui Bian, Ahmed A. Saleh, Peter A. Lynch, Christopher H.J. Davies, Elena V. Pereloma, Azdiar A. Gazder An in-situ synchrotron study of the B2→B19′ phase transformation in a Ni-Ti alloy subjected to uniaxial monotonic tension Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing 743 327-338 (2019).

Zichao Yan, Liang Tang, Yangyang Huang, Weibo Hua, Yong Wang, Rong Liu, Qinfen Gu, Sylvio Indris, Shu-Lei Chou, Yunhui Huang, Minghong Wu, Shi-Xue Dou A Hydrostable Cathode Material Based on the Layered P2@P3 Composite that Shows Redox Behavior for Copper in High-Rate and Long-Cycling Sodium-Ion Batteries Angewandte Chemie-International Edition 58 1412-1416 (2019).

P. Shamba, J.C. Debnath, J.L. Wang, Q.F. Gu High pressure synchrotron x-ray diffraction study of the Mn0.94Ti0.06CoGe alloy Physica B-Condensed Matter 554 5-8 (2019).

Enhui Wang, Mingzhe Chen, Xiaohong Liu, Yumei Liu, Haipeng Guo, Zhenguo Wu, Wei Xiang, Benhe Zhong, Xiaodong Guo, Shulei Chou, Shi‐Xue Dou   Organic Cross‐Linker Enabling a 3D Porous Skeleton–Supported Na3V2(PO4)3/Carbon Composite for High Power Sodium‐Ion Battery Cathode Small Methods 3 1800169 (2019).

Umair Farid, Hidayat Ullah Khan, Maxim Avdeev, Thomas A. Whittle, Brendan J. Kennedy Preparation and high resolution structural studies of LixAg1-xNbO3 lead free piezoelectrics Journal of Solid State Chemistry 269 401-408 (2019).

Brendan J. Kennedy Thermal expansion of pyrolusite, β-MnO2; a synchrotron X-ray diffraction study Journal of Physics and Chemistry of Solids 125 131-134 (2019).

Lisha Liu, Manuel Hinterstein, Tadej Rojac, Julian Walker, Maja Makarovic, John Daniels In situ study of electric-field-induced ferroelectric and antiferromagnetic domain switching in polycrystalline BiFeO3  Journal of the American Ceramic Society 102 1768-1775  (2019).

Divya Sehrawat, Jiaolong Zhang, Denis Y. W. Yu, Neeraj Sharma  In Situ Studies of Li/Cu‐Doped Layered P2 NaxMnO2 Electrodes for Sodium‐Ion Batteries Small Methods 3 1800092 (2019).

Yang Li, Bin Hu, Qinfen Gu, Bin Liu, Qian Li Achievement in grain-refining hypoeutectic Al-Si alloys with Nb Scripta Mater. 160 75-80 (2019).

2018

Liangmiao Zhang, Jianing Yao, Yunfeng Guo, Fang Xia, Yuanyuan Cui, Bin Liu, Yanfeng Gao VO2(A) nanorods: One-pot synthesis, formation mechanism and thermal transformation to VO2(M) Ceram. Int. 44 19301-19306 (2018).

Meng Li, David L. Cortie, Jixing Liu, Dehong Yu, Sheik Md. Kazi Nazrul Islam, Lanling Zhao, David R.G. Mitchell, Richard A. Mole, Michael B. Cortie, Shixue Dou, Xiaolin Wang Ultra-high thermoelectric performance in graphene incorporated Cu2Se: Role of mismatching phonon modes Nano Energy 53 993-1002 (2018).

Junnan Liu, Eslam Sheha, Samaa I. El-Dek, Damian Goonetilleke, Marine Harguindeguy, Neeraj Sharma SmFeO3 and Bi-doped SmFeO3 perovskites as an alternative class of electrodes in lithium-ion batteries CrystEngComm 20 6165-6172 (2018).

Sheik Md. Kazi Nazrul Islam, Meng Li, Umut Aydemir, Xun Shi, Lidong Chen, G. Jeffrey Snyder, Xiaolin Wang Giant enhancement of the figure-of-merit over a broad temperature range in nano-boron incorporated Cu2Se J. Mater. Chem. A 6 18409-18416 (2018).

Bin-Wei Zhang, Tian Sheng, Yun-Dan Liu, Yun-Xiao Wang, Lei Zhang, Wei-Hong Lai, Li Wang, Jianping Yang, Qin-Fen Gu, Shu-Lei Chou, Hua-Kun Liu, Shi-Xue Dou Atomic cobalt as an efficient electrocatalyst in sulfur cathodes for superior room-temperature sodium-sulfur batteries Nat. Commun. 9 4082 (2018).

Ju Sun, Jiaxing Liang, Junnan Liu, Wenyan Shi, Neeraj Sharma, Wei Lv, Ruitao Lv, Quan-Hong Yang, Rose Amal, Da-Wei Wang Towards a reliable Li-metal-free LiNO3-free Li-ion polysulphide full cell via parallel interface engineering Energy Environ. Sci. 11 2509-2520 (2018).

Thomas A. Whittle, William R. Brant, Ray L. Withers, Yun Liu, Christopher J. Howard, Siegbert Schmid Novel insight into the structure and properties of lead-free dielectric Sr3TiNb4O15 J. Mater. Chem. C 6 8890-8896 (2018).

Mingzhe Chen, David Cortie, Zhe Hu, Huile Jin, Shun Wang, Qinfen Gu, Weibo Hua, Enhui Wang, Weihong Lai, Lingna Chen, Shu-Lei Chou, Xiao-Lin Wang, Shi-Xue Dou A Novel Graphene Oxide Wrapped Na2Fe2(SO4)3/C Cathode Composite for Long Life and High Energy Density Sodium-Ion Batteries Adv. Energy Mater. 8 1800944 (2018).

Sunny Wang, Damian Goonetilleke, Neeraj Sharma Electrochemical Modification of Negative Thermal Expansion Materials in the TaxNb1–xVO5 Series Inorg. Chem. 57 10633-10639 (2018).

C. Ennis, R. Auchettl, D. R. T. Appadoo, E. G. Robertson The prediction of far-infrared spectra for planetary nitrile ices using periodic density functional theory with comparison to thin film experiments Phys. Chem. Chem. Phys. 20 23593-23605 (2018).

Yajie Liu, Zhixin Tai, Jian Zhang, Wei Kong Pang, Qing Zhang, Haifeng Feng, Konstantin Konstantinov, Zaiping Guo, Hua Kun Liu Boosting potassium-ion batteries by few-layered composite anodes prepared via solution-triggered one-step shear exfoliation Nat. Commun. 9 3645 (2018).

Kalani Periyapperuma, Cristina Pozo-Gonzalo, Douglas R. MacFarlane, Maria Forsyth, Patrick C. Howlett  High Zn Concentration Pyrrolidinium-Dicyanamide-Based Ionic Liquid Electrolytes for Zn2+/Zn0 Electrochemistry in a Flow Environment ACS Appl. Energy Mater. 1 4580-4590 (2018).

Wenchao Zhang, Wei Kong Pang, Vitor Sencadas, Zaiping Guo Understanding High-Energy-Density Sn4P3 Anodes for Potassium-Ion Batteries Joule 2 1534-1547 (2018).

Zhiyang Wang, Peter A. Lynch, Sitarama R. Kada, Nicholas Armstrong, Ehsan B. Motlagh, Justin A. Kimpton, Matthew R. Barnett A high-resolution synchrotron-based diffraction technique for in situ characterization of deformation behaviour in magnesium alloys J. App. Cryst. 51 1082-1093 (2018).

Begoña Silván, Elena Gonzalo, Lisa Djuandhi, Neeraj Sharma, François Fauth, Damien Saurel On the dynamics of transition metal migration and its impact on the performance of layered oxides for sodium-ion batteries: NaFeO2 as a case study J. Mater. Chem. A 6 15132-15146 (2018).

Charlotte Wong, Mark J. Styles, Suming Zhu, Dong Qiu, Stuart D. McDonald, Yuman Zhu, Mark A. Gibson, Trevor B. Abbott, Mark A. Easton (Al,Mg)3La: a new phase in the Mg–Al–La system Acta Crystallographica Section B Structural Science, Crystal Engineering and Materials 74 370-375 (2018).

Jianhua Zhao, Ke Xie, Ranjeet Singh, Gongkui Xiao, Qinfen Gu, Qinghu Zhao, Gang Li, Penny Xiao, Paul A. Webley Li+/ZSM-25 Zeolite as a CO2 Capture Adsorbent with High Selectivity and Improved Adsorption Kinetics, Showing CO2-Induced Framework Expansion J. Phys. Chem. C 122 18933-18941 (2018).

Sean Injac, Paula Kayser, Maxim Avdeev, Brendan J. Kennedy Structural and magnetic studies of the ruthenium perovskites Ba2-xSrxHoRuO6 J. Solid State Chem. 263 36-43 (2018).

Damian Goonetilleke, Neeraj Sharma, Justin Kimpton, Jules Galipaud, Brigitte Pecquenard, Frédéric Le Cras Insight Into the Formation of Lithium Alloys in All-Solid-State Thin Film Lithium Batteries Frontiers in Energy Research 6 64 (2018).

Jun Rao, R. Vijayaraghavan, Xiaoen Wang, Yundong Zhou, Patrick C. Howlett, Douglas R. MacFarlane, Maria Forsyth, Haijin Zhu Influence of Electrospun Poly(vinylidene difluoride) Nanofiber Matrix on the Ion Dynamics of a Protic Organic Ionic Plastic Crystal J. Phys. Chem. C 122 14546-14553 (2018).

Nuria Tapia-Ruiz, Wesley M. Dose, Neeraj Sharma, Hungru Chen, Jennifer Heath, James W. Somerville, Urmimala Maitra, M. Saiful Islam, Peter G. Bruce High voltage structural evolution and enhanced Na-ion diffusion in P2-Na2/3Ni1/3−xMgxMn2/3O2 (0 ≤ x ≤ 0.2) cathodes from diffraction, electrochemical and ab initio studies Energy Environ. Sci. 11 1470-1479 (2018).

Yanlin Guo, Yang Li, Bin Liu, Wenqing Liu, Xue Liang, Qinfen Gu, Qian Li Precipitation mechanism of Mg 2 Ni in Mg-Ni-Y studied by STEM, 3DAP and first-principles calculations J. Alloy. Compd. 750 117-123 (2018).

Bevis Hutchinson, Pete Bate, David Lindell, Amer Malik, Matthew Barnett, Peter Lynch Plastic yielding in lath martensites – An alternative viewpoint Acta Mater. 152 239-247 (2018).

Haijin Zhu, Xiaoen Wang, R. Vijayaraghava, Yundong Zhou, Douglas R. MacFarlane, Maria Forsyth Structure and Ion Dynamics in Imidazolium-Based Protic Organic Ionic Plastic Crystals J. Phys. Chem. Lett. 9 3904-3909 (2018).

Lei Zhang, Binwei Zhang, Yuhai Dou, Yunxiao Wang, Mohammad Al-Mamun, Xianluo Hu, Huakun Liu Self-Assembling Hollow Carbon Nanobeads into Double-Shell Microspheres as a Hierarchical Sulfur Host for Sustainable Room-Temperature Sodium–Sulfur Batteries ACS Appl. Mater. Interfaces 10 20422-20428 (2018).

Talitha C. Santini, Martin V. Fey From tailings to soil: long-term effects of amendments on progress and trajectory of soil formation and in situ remediation in bauxite residue J. Soil. Sediment. 18 1935-1949 (2018).

Terry D. Humphries, Drew A. Sheppard, Guanqiao Li, Matthew R. Rowles, Mark Paskevicius, Motoaki Matsuo, Kondo-Francois Aguey-Zinsou, M. Veronica Sofianos, Shin-ichi Orimo, Craig E. Buckley Complex hydrides as thermal energy storage materials: characterisation and thermal decomposition of Na2Mg2NiH6 J. Mater. Chem. A 6 9099-9108 (2018).

Yingchang Jiang, Yun Song, Zhichang Pan, Yu Meng, Le Jiang, Zeyi Wu, Peiyu Yang, Qinfen Gu, Dalin Sun, Linfeng Hu Rapid Amorphization in Metastable CoSeO3·H2O Nanosheets for Ultrafast Lithiation Kinetics ACS Nano 12 5011-5020 (2018).

Gabriel L. Murphy, Chun-Hai Wang, George Beridze, Zhaoming Zhang, Justin A. Kimpton, Maxim Avdeev, Piotr M. Kowalski, Brendan J. Kennedy Unexpected Crystallographic Phase Transformation in Nonstoichiometric SrUO4–x: Reversible Oxygen Defect Ordering and Symmetry Lowering with Increasing Temperature Inorg. Chem. 57 5948-5958 (2018).

Shirin R. King, Angus R. Gentle, Michael B. Cortie, Andrew M. McDonagh On the Development of Optical Properties during Thermal Coarsening of Gold Nanoparticle Composites J. Phys. Chem. C 122 12098-12105 (2018).

Aaron V. Colusso, Andrew M. McDonagh, Angus Gentle, Michael B. Cortie Photomechanical photochromism in a cetyltrimethylammonium isopolytungstate RSC Adv. 8 18776-18783 (2018).

Radhika L. Moore, Jason P. Mann, Alejandro Montoya, Brian S. Haynes In situ synchrotron XRD analysis of the kinetics of spodumene phase transitions Phys. Chem. Chem. Phys. 20 10753-10761 (2018).

Ling-Fei Hu, Qin-Fen Gu, Qian Li, Jie-Yu Zhang, Guang-Xin Wu Effect of extrusion temperature on microstructure, thermal conductivity and mechanical properties of a Mg-Ce-Zn-Zr alloy J. Alloy. Compd. 741 1222-1228 (2018).

Fei Li, Dabin Lin, Zibin Chen, Zhenxiang Cheng, Jianli Wang, ChunChun Li, Zhuo Xu, Qianwei Huang, Xiaozhou Liao, Long-Qing Chen, Thomas R. Shrout & Shujun Zhang Ultrahigh piezoelectricity in ferroelectric ceramics by design Nat. Mater. 17 349-354 (2018).

Quy Tran Xuan, Mohd Arif Anuar Mohd Salleh, Stuart D. McDonald, Kazuhiro Nogita Effect of Trace Phosphorus on the Dross Formation in Tin-Copper-Nickel Wave Solder Solid State Phenomena 273 9-13 (2018).

M.P. Sharannia, Paula Kayser, S. Savitha Pillai, Brendan J. Kennedy, Maxim Avdeev, R. Nirmala, P.N. Santhosh Observation of Nd ordering in a novel double perovskite Nd 2 MgRuO 6  with weak exchange interaction at B-site J. Solid State Chem. 259 73-78 (2018).

Bernd Schulz, Henrik L. Andersen, Othman K. Al Bahri, Bernt Johannessen, Junnan Liu, Sophie Primig, Neeraj Sharma Electrochemical performance and structure of Al2W3−xMoxO12 CrystEngComm 20 1352-1360 (2018).

Li Juan Zhang, Peng Qin, Chao Han, Jian Li Wang, Zhen Hua Ge, Qiao Sun, Zhen Xiang Cheng, Zhen Li, Shi Xue Dou Enhanced thermoelectric performance through synergy of resonance levels and valence band convergence via Q/In (Q = Mg, Ag, Bi) co-doping J. Mater. Chem. A 6 2507-2516 (2018).

Umair Farid, Hidayat Ullah Khan, Maxim Avdeev, Sean Injac, Brendan J. Kennedy Structural studies of the high temperature phases of AgTaO3 J. Solid State Chem. 258 859-864 (2018).

V. Palomares, M. Blas, S. Setien, L. Lezama, James C. Pramudita, Zakaria Quadir, Neeraj Sharma Investigating low-valent compositions in the Na3V2O2x(PO4)2F3−2x family: structural transitions and their consequences Dalton Trans. 47 2610-2618 (2018).

Jun Rao, R. Vijayaraghavan, Yundong Zhou, Patrick C. Howlett, Douglas R. MacFarlane, Maria Forsyth, Haijin Zhu  The influence of anion chemistry on the ionic conductivity and molecular dynamics in protic organic ionic plastic crystals Phys. Chem. Chem. Phys. 20 4579-4586 (2018).

Alexander Angeloski, Angus R. Gentle, John A. Scott, Michael B. Cortie, James M. Hook, Mika T. Westerhausen, Mohan Bhadbhade, Anthony T. Baker, Andrew M. McDonagh From Lead(II) Dithiocarbamate Precursors to a Fast Response PbS Positive Temperature Coefficient Thermistor Inorg. Chem. 57 2132-2140 (2018).

Hani Albetran, Victor Vega, Victor Prida, It-Meng Low Dynamic Diffraction Studies on the Crystallization, Phase Transformation, and Activation Energies in Anodized Titania Nanotubes Nanomaterials 8 122 (2018).

Zhichang Pan, Yingchang Jiang, Peiyu Yang, Zeyi Wu, Wenchao Tian, Liu Liu, Yun Song, Qinfen Gu, Dalin Sun, Linfeng Hu In Situ Growth of Layered Bimetallic ZnCo Hydroxide Nanosheets for High-Performance All-Solid-State Pseudocapacitor ACS Nano 12 2968-2979 (2018).

Lijun Zhang, Guanglin Xia, Yuqin Huang, Chenyun Wei, Yiwei Yu, Dalin Sun, Xuebin Yu MnO quantum dots embedded in carbon nanotubes as excellent anode for lithium-ion batteries Energy Storage Materials 10 160-167 (2018).

Robert D. Aughterson, Gregory R. Lumpkin, Katherine L. Smith, Zhaoming Zhang, Neeraj Sharma, Julie M. Cairney The crystal structures and corresponding ion-irradiation response for the Tb(x)Yb(2−x)TiO5 series Ceram. Int. 44 511-519 (2018).

Andrew J. Gibson, Madeleine F. Dupont, Ross J. Wood, Qinfen Gu, Amanda P. Cameron, Scott W. Donne A synchrotron X-ray powder diffraction and step potential electrochemical spectroscopy study on the change in manganese dioxide capacitive behaviour during cycling Electrochim. Acta 260 630-639 (2018).

Henrik L. Andersen, Othman K. Al Bahri, Sergey Tsarev, Bernt Johannessen, Bernd Schulz, Junnan Liu, Helen E. A. Brand, Mogens Christensen, Neeraj Sharma Structural evolution and stability of Sc2(WO4)3 after discharge in a sodium-based electrochemical cell Dalton Trans. 47 1251-1260 (2018).

Mariana S. Tortoza, Terry D. Humphries, Drew A. Sheppard, Mark Paskevicius, Matthew R. Rowles, M. Veronica Sofianos, Kondo-Francois Aguey-Zinsou, Craig E. Buckley Thermodynamics and performance of the Mg–H–F system for thermochemical energy storage applications Phys. Chem. Chem. Phys. 20 2274-2283 (2018).

Cameron Ritchie, Anthony S. R. Chesman, Mark Styles, Jacek J. Jasieniak, Paul Mulvaney Aqueous Synthesis of High-Quality Cu2ZnSnS4 Nanocrystals and Their Thermal Annealing Characteristics Langmuir 34 1655-1665 (2018).

2017

Qinfen Gu, Justin A. Kimpton, Helen E. A. Brand, Zhiyang Wang, Shulei Chou Solving Key Challenges in Battery Research Using In Situ Synchrotron and Neutron Techniques Adv. Energy Mater. 7 1602831 (2017).

J.W. Xian, G. Zeng, S.A. Belyakov, Q. Gu, K. Nogita, C.M. Gourlay Anisotropic thermal expansion of Ni3Sn4, Ag3Sn, Cu3Sn, Cu6Sn5 and βSn Intermetallics 91 50–64 (2017).

Matthew R. Rowles, Cheng-Cheng Wang, Kongfa Chen, Na Li, Shuai He, San-Ping Jiang Temperature-dependent structural behaviour of samarium cobalt oxide Powder Diffr. 32 S38-S42 (2017).

James C. Pramudita, Vanessa K. Peterson, Justin A. Kimpton, Neeraj Sharma Potassium-ion intercalation in graphite within a potassium-ion battery examined using in situ X-ray diffraction Powder Diffr. 32 S43-S48 (2017).

Gabriel L. Murphy, Brendan J. Kennedy, Zhaoming Zhang, Maxim Avdeev, Helen E.A. Brand, Philip Kegler, Evgeny V. Alekseev Structure and phase transition in BaThO 3 : A combined neutron and synchrotron X-ray diffraction study J. Alloy. Compd. 727 1044-1049 (2017).

Marie Clancy, Mark J. Styles, Colleen J. Bettles, Nick Birbilis, Justin A. Kimpton, Nathan A. S. Webster In situ XRD investigation of the evolution of surface layers on Pb-alloy anodes Powder Diffr. 32 S54-S60 (2017).

Helen E. Maynard-Casely, Norman Booth, Leo Anderberg, Helen E.A. Brand, Daniel V. Cotton What you see and what you get: combining near-infrared spectroscopy with powder diffraction Powder Diffr. 32 S3-S8 (2017).

N. Iranipour, D. J. Gunzelmann, A. J. Seeber, J. Vongsvivut, A. F. Hollenkamp, M. Forsyth, P. C. Howlett Effect of secondary phase on thermal behaviour and solid-state ion conduction in lithium doped N-ethyl-N-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate organic ionic plastic crystal      J. Mater. Chem. A 5 24909-24919 (2017).

Anton Werwein, Florian Maaß, Leonhard Y. Dorsch, Oliver Janka, Rainer Pöttgen, Thomas C. Hansen, Justin Kimpton, Holger Kohlmann Hydrogenation Properties of Laves Phases LnMg2 (Ln = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Ho, Er, Tm, Yb) Inorg. Chem. 56 15006-15014 (2017).

A. Al-Juboori, D. Wexler, H. Li, H. Zhu, C. Lu, A. McCusker, J. McLeod, S. Pannil, Z. Wang Squat formation and the occurrence of two distinct classes of white etching layer on the surface of rail steel Int. J. Fatigue 104 52-60 (2017).

Julia Wind, Julia Polt, Zhaoming Zhang, Douglas A. Blom, Thomas Vogt, Ray L. Withers, Chris D. Ling Rational Design of a Commensurate (3 + 3)-D Modulated Structure within the Fast-Ion Conducting Stabilized δ-Bi2O3 Series Chem. Mater.  29 9171-9181 (2017).

Frederick Marlton, Owen Standard, Justin A. Kimpton, John E. Daniels Phase boundaries in the ternary (Bi0.5Na0.5TiO3)x(BaTiO3)y(SrTiO3)1−x−y system Appl. Phys. Lett. 111 202903 (2017).

Shi Nee Lou, Neeraj Sharma, Damian Goonetilleke, Wibawa Hendra Saputera, Thomas M. Leoni, Paul Brockbank, Sean Lim, Da-Wei Wang, Jason Scott, Rose Amal, Yun Hau Ng An Operando Mechanistic Evaluation of a Solar-Rechargeable Sodium-Ion Intercalation Battery Adv. Energy Mater. 7 1700545 (2017).

Lijuan Zhang, Jianli Wang, Qiao Sun, Peng Qin, Zhenxiang Cheng, Zhenhua Ge, Zhen Li, Shixue Dou Three-Stage Inter-Orthorhombic Evolution and High Thermoelectric Performance in Ag-Doped Nanolaminar SnSe Polycrystals Adv. Energy Mater. 7 1700573 (2017).

Julia Wind, Paula Kayser, Zhaoming Zhang, Ivana Radosavljevic Evans, Chris D. Ling Stability and range of the type II Bi 1−x W x O 1.5+1.5x solid solution Solid State Ionics 308 173-180 (2017).

Graham King, Maxim Avdeev, Ilyas Qasim, Qingi Zhou, Brendan J. Kennedy Multi-scale structural analysis of the A-site and oxygen deficient perovskite Sr11Mo4O23 Dalton Trans. 46 12466-12473 (2017).

M. L. Tate, C. A. Fuller, M. Avdeev, H. E. A. Brand, G. J. McIntyre, I. Radosavljevic Evans Synthesis and characterisation of new Bi(iii)-containing apatite-type oxide ion conductors: the influence of lone pairs Dalton Trans. 46 12494-12499 (2017).

Benjamin R. Mullaney, Laurence Goux-Capes, David J. Price, Guillaume Chastanet, Jean-François Létard, Cameron J. Kepert Spin crossover-induced colossal positive and negative thermal expansion in a nanoporous coordination framework material Nat. Commun. 8 1053 (2017).

Zhi Chen, Xingmin Gao, Xiangru Wei, Xinxia Wang, Yanguang Li, Tao Wu, Jun Guo, Qinfen Gu, Winston Duo Wu, Xiao Dong Chen, Zhangxiong Wu, Dongyuan Zhao Directly anchoring Fe3C nanoclusters and FeNx sites in ordered mesoporous nitrogen-doped graphitic carbons to boost electrocatalytic oxygen reduction Carbon 121 143-153 (2017).

Andreas Blidberg, Torbjörn Gustafsson, Carl Tengstedt, Fredrik Björefors, William R. Brant Monitoring LixFeSO4F (x = 1, 0.5, 0) Phase Distributions in Operando To Determine Reaction Homogeneity in Porous Battery Electrodes Chem. Mater. 29 7159-7169 (2017).

Wesley M. Dose, Neeraj Sharma, James C. Pramudita, Helen E. A. Brand, Elena Gonzalo, Teofilo Rojo Structure–Electrochemical Evolution of a Mn-Rich P2 Na2/3Fe0.2Mn0.8O2 Na-Ion Battery Cathode Chem. Mater. 29 7416-7423 (2017).

Laura Vitoux, Marie Guignard, Matthew R. Suchomel, James C. Pramudita, Neeraj Sharma, Claude Delmas The NaxMoO2 Phase Diagram (1/2 ≤ x < 1): An Electrochemical Devil’s Staircase Chem. Mater. 29 7243-7254 (2017).

Qian Li, Yang Li, Bin Liu, Xionggang Lu, Tengfei Zhang, Qinfen Gu The cycling stability of the in situ formed Mg-based nanocomposite catalyzed by YH2 J. Mater. Chem. A 5 17532-17543 (2017).

Mobbassar Hassan Sk, Aboubakr M. Abdullah, Monika Ko, Bridget Ingham, Nick Laycock, Rakesh Arul, David. E. Williams Local supersaturation and the growth of protective scales during CO2 corrosion of steel: Effect of pH and solution flow Corrosion Sci. 126 26-36 (2017).

Zhixin Tai, Chandrasekar M. Subramaniyam, Shu-Lei Chou, Lingna Chen, Hua-Kun Liu, Shi-Xue Dou Few Atomic Layered Lithium Cathode Materials to Achieve Ultrahigh Rate Capability in Lithium-Ion Batteries Adv. Mater. 29 1700605 (2017).

Guanglin Xia, Yingbin Tan, Xiaowei Chen, Fang Fang, Dalin Sun, Xingguo Li, Zaiping Guo, Xuebin Yu Oxygen-free Layer-by-Layer Assembly of Lithiated Composites on Graphene for Advanced Hydrogen Storage Adv. Sci. 4 1600257 (2017).

A. C. Colusso, M. B. Cortie, A. Dowd, A. M. McDonagh Thermal stability of mesoscopic compounds of cetyltrimethylammonium and Keggin metatungstates Dalton Trans. 46 11053-11062 (2017).

Cheng Cheng Wang, Yi Cheng, Enrico Ianni, San Ping Jiang, Bin Lin A highly active and stable La 0.5 Sr 0.5 Ni 0.4 Fe 0.6 O 3-δ perovskite electrocatalyst for oxygen evolution reaction in alkaline media Electrochim. Acta 246 997-1003 (2017).

Ke Xie, Yingdian He, Qinghu Zhao, Jin Shang, Qinfen Gu, Greg G. Qiao, Paul A. Webley Pd(0) loaded Zn2(azoBDC)2(dabco) as a heterogeneous catalyst CrystEngComm 19 4182-4186 (2017).

Md Mokhlesur Rahman, Irin Sultana, Srikanth Mateti, Junnan Liu, Neeraj Sharma, Ying Chen Maricite NaFePO4/C/graphene: a novel hybrid cathode for sodium-ion batteries J. Mater. Chem. A 5 16616-16621 (2017).

Chunsheng Fang, Jianli Wang, Fang Hong, Wayne D. Hutchison, M. F. Md Din, A. J. Studer, J. A. Kimpton, Shixue Dou, Zhenxiang Cheng Tuning the magnetic and structural transitions in TbCo2Mnx compounds Phys. Rev. B   96 64425 (2017).

Paula Kayser, Sean Injac, Ben Ranjbar, Brendan J. Kennedy, Maxim Avdeev, Kazunari Yamaura Magnetic and Structural Studies of Sc Containing Ruthenate Double Perovskites A2ScRuO6 (A = Ba, Sr) Inorg. Chem. 56 9009-9018 (2017).

Emily Reynolds, Zhaoming Zhang, Maxim Avdeev, Gordon J. Thorogood, Frederic Poineau, Kenneth R Czerwinski, Justin A. Kimpton, Brendan J. Kennedy Thermal Expansion Behavior in TcO2. Toward Breaking the Tc–Tc Bond Inorg. Chem. 56 9219-9224 (2017).

A.K. Prodjosantoso, M.  Zaini Synchrotron X-Ray Diffraction Study of BaPb1-xSnxO3 Solid Solution Asian J. Chem. 29 1718-1722 (2017).

Chun-Hai Wang, C. M. Ainsworth, S. D. Champion, G. A. Stewart, M. C. Worsdale, T. Lancaster, S. J. Blundell, Helen E. A. Brand, John S. O. Evans Crystal structure and magnetic modulation in β−Ce2O2FeSe2 Phys. Rev. Materials 1 34403 (2017).

Youwen Liu, Tengfei Zhou, Yang Zheng, Zhihai He, Chong Xiao, Wei Kong Pang, Wei Tong, Youming Zou, Bicai Pan, Zaiping Guo, Yi Xie Local Electric Field Facilitates High-Performance Li-Ion Batteries ACS Nano 11 8519-8526 (2017).

Yang Zheng, Tengfei Zhou, Xudong Zhao, Wei Kong Pang, Hong Gao, Sean Li, Zhen Zhou, Huakun Liu, Zaiping Guo Atomic Interface Engineering and Electric-Field Effect in Ultrathin Bi2MoO6 Nanosheets for Superior Lithium Ion Storage Adv. Mater. 29 1700396 (2017).

R. Lippi, S. C. Howard, H. Barron, C. D. Easton, I. C. Madsen, L. J. Waddington, C. Vogt, M. R. Hill, C. J. Sumby, C. J. Doonan, D. F. Kennedy  Highly active catalyst for CO2 methanation derived from a metal organic framework template J. Mater. Chem. A 5 12990-12997 (2017).

M. Vögler, J.E. Daniels, K.G. Webber, J. Rödel Absence of toughening behavior in 0.94(Na 1/2 Bi 1/2 )TiO 3 -0.06BaTiO 3 relaxor ceramic Scripta Mater. 136 115-119 (2017).

Manuela Anstoetz, Malcolm W. Clark, Lachlan H. Yee Response Surface Optimisation of an Oxalate–Phosphate–Amine Metal–Organic Framework (OPA-MOF) of Iron and Urea J. Inorg. Organomet. Polym. Mater. 27 996-1013 (2017).

Chris Clarkson, Zenobia Jacobs, Ben Marwick, Richard Fullagar, Lynley Wallis, Mike Smith, Richard G. Roberts, Elspeth Hayes, Kelsey Lowe, Xavier Carah, S. Anna Florin, Jessica McNeil, Delyth Cox, Lee J. Arnold, Quan Hua, Jillian Huntley, Helen E. A. Brand, Tiina Manne, Andrew Fairbairn, James Shulmeister, Lindsey Lyle, Makiah Salinas, Mara Page, Kate Connell, Gayoung Park, Kasih Norman, Tessa Murphy, Colin Pardoe Human occupation of northern Australia by 65,000 years ago Nature 547 306-310 (2017).

H. M. Albetran, B. H. O'Connor, I. M. Low Effect of pressure on TiO2 crystallization kinetics using in-situ high-temperature synchrotron radiation diffraction J. Am. Ceram. Soc. 100 3199-3207 (2017).

Sowmiya Theivaprakasam, Jimmy Wu, James C. Pramudita, Neeraj Sharma, Douglas R. MacFarlane, Sagar Mitra Understanding the Behavior of LiCoO2 Cathodes at Extended Potentials in Ionic Liquid–Alkyl Carbonate Hybrid Electrolytes J. Phys. Chem. C 121 15630-15638 (2017).

Worachart Wisawapipat, Ruben Kretzschmar Solid Phase Speciation and Solubility of Vanadium in Highly Weathered Soils Environ. Sci. Technol. 51 8254-8262 (2017).

Jingyuan Liu, Wei Kong Pang, Tong Zhou, Long Chen, Yonggang Wang, Vanessa K. Peterson, Zhongqin Yang, Zaiping Guo, Yongyao Xia Li2TiSiO5: a low potential and large capacity Ti-based anode material for Li-ion batteries Energy Environ. Sci. 10 1456-1464 (2017).

Paula Kayser, Sean Injac, Brendan J. Kennedy, Thomas Vogt, Maxim Avdeev, Helen E. Maynard-Casely, Zhaoming Zhang Structural and Magnetic Properties of the Osmium Double Perovskites Ba2–xSrxYOsO6 Inorg. Chem. 56 6565-6575 (2017).

Brendan F. Abrahams, A. David Dharma, Paul S. Donnelly, Timothy A. Hudson, Cameron J. Kepert, Richard Robson, Peter D. Southon, Keith F. White Tunable Porous Coordination Polymers for the Capture, Recovery and Storage of Inhalation Anesthetics Chem.-Eur. J. 23 7871-7875 (2017).

Thomas A. Whittle, William R. Brant, James R. Hester, Qinfen Gu, Siegbert Schmid Tailoring phase transition temperatures in perovskites via A-site vacancy generation Dalton Trans. 46 7253 – 7260 (2017).

Mingzhe Chen, Lingna Chen, Zhe Hu, Qiannan Liu, Binwei Zhang, Yuxiang Hu, Qinfen Gu, Jian-Li Wang, Lian-Zhou Wang, Xiaodong Guo, Shu-Lei Chou, Shi-Xue Dou Carbon-Coated Na3.32Fe2.34(P2O7)2 Cathode Material for High-Rate and Long-Life Sodium-Ion Batteries Adv. Mater. 29 1605535 (2017).

Liyu Jin, Kate M. Nairn, Chris D. Ling, Haijin Zhu, Luke A. O’Dell, Jiaye Li, Fangfang Chen, Adriano F. Pavan, Louis A. Madsen, Patrick C. Howlett, Douglas R. MacFarlane, Maria Forsyth, Jennifer M. Pringle    Conformational Dynamics in an Organic Ionic Plastic Crystal J. Phys. Chem. B 121 5439-5446 (2017).

John Thornton, Chris Wood, Justin A. Kimpton, Mitchell Sesso, Matthew Zonneveldt, Nicholas Armstrong Failure mechanisms of calcium magnesium aluminum silicate affected thermal barrier coatings J. Am. Ceram. Soc. 100 2679-2689 (2017).

Gang (Kevin) Li, Jin Shang, Qinfen Gu, Rohan V. Awati, Nathan Jensen, Andrew Grant, Xueying Zhang, David S. Sholl, Jefferson Z. Liu, Paul A. Webley, Eric F. May Temperature-regulated guest admission and release in microporous materials Nat. Commun. 8 15777 (2017).

Chun-Hai Wang, Brendan J. Kennedy, André L. Menezes de Oliveira, Julia Polt, Kevin Steven Knight The impact of anion ordering on octahedra distortion and phase transitions in SrTaO2N and BaTaO2N Acta Crystallogr. Sect. B 73 389-398 (2017).

D. H. Yu, M. Avdeev, D. H. Sun, L. Q. Huston, Thomas B. Shiell, Q. B. Sun, T. Lu, Q. Gu, H. Liu, J. E. Bradby, N. Yie, Y. Liu, J. Y. Wang, G. J. McIntyre Understanding the Unusual Response to High Pressure in KBe2BO3F2 Sci. Rep. 7 4027 (2017).

Mobbassar Hassan Sk, Aboubakr M Abdullah Corrosion of General Oil-field Grade Steel in CO2 Environment - an Update in the Light of Current Understanding Int. J. Electrochem. Sci. 12 4277-4290 (2017).

Yajie Liu, Zhixin Tai, Qing Zhang, Hongqiang Wang, Wei Kong Pang, Hua Kun Liu, Konstantin Konstantinov, Zaiping Guo A new energy storage system: Rechargeable potassium-selenium battery Nano Energy 35 36-43 (2017).

Guanglin Xia, Xiaowei Chen, Yan Zhao, Xingguo Li, Zaiping Guo, Craig M. Jensen, Qinfen Gu, Xuebin Yu High-Performance Hydrogen Storage Nanoparticles Inside Hierarchical Porous Carbon Nanofibers with Stable Cycling ACS Appl. Mater. Interfaces 9 15502-15509 (2017).

Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding, Lujia Liu, Shane G. Telfer, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, Tamsyn M. Ross, Guy N. L. Jameson, David J. Harding Solvent modified spin crossover in an iron(iii) complex: phase changes and an exceptionally wide hysteresis Chem. Sci. 8 3949-3959 (2017).

Alexander Y. Ilyushechkin, Mark Kochanek, Liangguang Tang, Seng Lim In Situ Synchrotron Powder Diffraction Studies of Reduction–Oxidation (Redox) Behavior of Iron Ores and Ilmenite Metall. Mater. Trans. B 48 1400-1408 (2017).

Helen E. A. Brand, Nicola V. Y. Scarlett, Kevin S. Knight Thermal expansion of deuterated monoclinic natrojarosite; a combined neutron–synchrotron powder diffraction study J. App. Cryst. 50 340-348 (2017).

Christopher J. Kingsbury, Brendan F. Abrahams, Deanna M. D’Alessandro, Timothy A. Hudson, Ryuichi Murase, Richard Robson, Keith F. White Role of NEt4+ in Orienting and Locking Together [M2lig3]2– (6,3) Sheets (H2lig = Chloranilic or Fluoranilic Acid) to Generate Spacious Channels Perpendicular to the Sheets Cryst. Growth Des. 17 1465-1470 (2017).

Ehsan Mohammadpour, Zhong-Tao Jiang, Mohmmednoor Altarawneh, Nicholas Mondinos, M. Mahbubur Rahman, H. N. Lim, N. M. Huang, Zonghan Xie, Zhi-feng Zhou, Bogdan Z. Dlugogorski Experimental and predicted mechanical properties of Cr1−xAIxN thin films, at high temperatures, incorporating in situ synchrotron radiation X-ray diffraction and computational modelling RSC Adv. 7 22094-22104 (2017).

Saifang Huang, Ying Li, Shanghai Wei, Zhaohui Huang, Wei Gao, Peng Cao A novel high-strength lithium disilicate glass-ceramic featuring a highly intertwined microstructure J. Eur. Ceram. Soc. 37 1083-1094 (2017).

Xuan Quy Tran, Stuart D. McDonald, Qinfen Gu, Xin Fu Tan, Kazuhiro Nogita Effect of trace Na additions on the hydriding kinetics of hypo-eutectic Mg–Ni alloys Int. J. Hydrogen Energ. 42 6851-6861 (2017).

Paula Kayser, Sean Injac, Brendan J. Kennedy, Andre L. Menezes de Oliveira, Yuichi Shirako, Masashi Hasegawa Thermal expansion in BaRuO3 perovskites – an unusual case of bond strengthening at high temperatures Dalton Trans. 46 2974-2980 (2017).

Matthew L. Tate, Douglas A. Blom, Maxim Avdeev, Helen E. A. Brand, Garry J. McIntyre, Thomas Vogt, Ivana Radosavljevic Evans New Apatite-Type Oxide Ion Conductor, Bi2La8[(GeO4)6]O3: Structure, Properties, and Direct Imaging of Low-Level Interstitial Oxygen Atoms Using Aberration-Corrected Scanning Transmission Electron Microscopy Adv. Funct. Mater. 27 1605625 (2017).

Xuan Quy Tran, Stuart D. McDonald, Qinfen Gu, Tomokazu Yamamoto, Koji Shigematsu, Kohei Aso, Eishi Tanaka, Syo Matsumura, Kazuhiro Nogita In-situ investigation of the hydrogen release mechanism in bulk Mg2NiH4 J. Power Sources 341 130-138 (2017).

Jeannie Z. Y. Tan, Natalita M. Nursam, Fang Xia, Marc-Antoine Sani, Wei Li , Xingdong Wang, and Rachel A. Caruso High-Performance Coral Reef-like Carbon Nitrides: Synthesis and Application in Photocatalysis and Heavy Metal Ion Adsorption ACS Appl. Mater. Interfaces 9 4540-4547 (2017).

Qiannan Liu, Zhe Hu, Mingzhe Chen, Qinfen Gu, Yuhai Dou, Ziqi Sun, Shulei Chou, Shi Xue Dou Multiangular Rod-Shaped Na0.44MnO2 as Cathode Materials with High Rate and Long Life for Sodium-Ion Batteries ACS Appl. Mater. Interfaces 9 3644-3652 (2017).

H. E. Maynard-Casely ‘Peaks in space’ – crystallography in planetary science: past impacts and future opportunities Crystallogr. Rev. 23 74-117 (2017).

Paula Kayser, Brendan J. Kennedy, Ben Ranjbar, Justin A. Kimpton, Maxim Avdeev Spin–Orbit Coupling Controlled Ground State in the Ir(V) Perovskites A2ScIrO6 (A = Ba or Sr) Inorg. Chem. 56 2204-2209 (2017).

Qian Li, Qun Luo, Qin-Fen Gu Insights into the composition exploration of novel hydrogen storage alloys: evaluation of the Mg–Ni–Nd–H phase diagram J. Mater. Chem. A 5 3848-3864 (2017).

Emily Reynolds, Maxim Avdeev, Gordon J. Thorogood, Frederic Poineau, Kenneth R. Czerwinski, Justin A. Kimpton, Michelle Yu, Paula Kayser, Brendan J. Kennedy Structure and magnetism in Sr1−xAxTcO3 perovskites: Importance of the A-site cation Phys. Rev. B 95 54430 (2017).

N. Narayanan, P. J. Graham, N. Reynolds, F. Li, P. Rovillain, J. Hester, J. Kimpton, M. Yethiraj, G. J. McIntyre, W. D. Hutchison, C. Ulrich Subpicometer-scale atomic displacements and magnetic properties in the oxygen-isotope substituted multiferroic DyMnO3 Phys. Rev. B 95 75154 (2017).

Xuan Quy Tran, Stuart D. McDonald, Qinfen Gu, Xin Fu Tan, Kazuhiro Nogita Effect of impurity N2 concentration on the hydriding kinetics of Na-doped Mg–Ni alloys Int. J. Hydrogen Energ. 42 366-375 (2017).

Z. Y. Tan, N. M. Nursam, F. Xia, Y. B. Truong, I. L. Kyratzis, X. D. Wang, R. A. Caruso Electrospun PVDF–TiO2 with tuneable TiO2 crystal phases: Synthesis and application in photocatalytic redox reactions Mater. Chem. A 5 641-648 (2017).

Yundong Zhou, Xiaoen Wang, Haijin Zhu, Michel Armand, Maria Forsyth, George W. Greene, Jennifer M. Pringle, Patrick C. Howlett N-ethyl-N-methylpyrrolidinium bis(fluorosulfonyl)imide-electrospun polyvinylidene fluoride composite electrolytes: characterization and lithium cell studies Phys. Chem. Chem. Phys. 19 2225-2234 (2017).

Yang Li, Qinfen Gu, Qian Li, Tengfei Zhang In-situ synchrotron X-ray diffraction investigation on hydrogen-induced decomposition of long period stacking ordered structure in Mg–Ni–Y system Scripta Mater. 127 102-107 (2017).

Daifeng Wu, Liuzhang Ouyang, Cong Wu, Qinfen Gu, Hui Wang, Jiangwen Liu, Min Zhu Phase transition and hydrogen storage properties of Mg17Ba2 compound J. Alloy. Compd. 690 519-522 (2017).

2016

M.T. Alam, E.W.L. Chan, R. De Marco, Y. Huang and S. Bailey Electrochemical and Surface Analysis Studies on the Carbon Dioxide Corrosion of X-65 Carbon Steel Electroanalysis 28 2910-2921 (2016).

Yingdian He, Jin Shang, Qinghu Zhao, Qinfen Gu, Ke Xie, Gang Kevin Li, Ranjeet Singh, Penny Xiao, Paul A. Webley A comparative study on conversion of porous and non-porous metal–organic frameworks (MOFs) into carbon-based composites for carbon dioxide capture Polyhedron 120 30-35 (2016).

Grey, I. E.; Betterton, J.; Kampf, A. R.; Macrae, C. M.; Shanks, F. L.; Price, J. R. Penberthycroftite, [Al6(AsO4)3(OH)9(H2O)5]·8H2O, a second new hydrated aluminium arsenate mineral from the Penberthy Croft mine, St. Hilary, Cornwall, UK Mineral. Mag. 80 1149-1160 (2016).

Grey, Ian E.; Brand, Helen E. A.; Betterton, John Dehydration phase transitions in new aluminium arsenate minerals from the Penberthy Croft mine, Cornwall, UK Mineral. Mag. 80 1205-1217 (2016).

H. Albetran, I.M. Low Crystallization kinetics and phase transformations in aluminum ion-implanted electrospun TiO2 nanofibers Appl. Phys. A - Mater. Sci. Process. 122 1044 (2016).

Yun-Xiao Wang, Jianping Yang, Weihong Lai, Shu-Lei Chou, Qin-Fen Gu, Hua Kun Liu, Dongyuan Zhao, Shi Xue Dou Achieving High-Performance Room-Temperature Sodium–Sulfur Batteries With S@Interconnected Mesoporous Carbon Hollow Nanospheres J. Am. Chem. Soc. 138 16576-16579 (2016).

M. H. Han, N. Sharma, E. Gonzalo, J. C. Pramudita, H. E. A. Brand, J. M. López del Amo, T. Rojo Moisture exposed layered oxide electrodes as Na-ion battery cathodes J. Mater. Chem. A 4 18963-18975 (2016).

Ashley L. Sutton, Brendan F. Abrahams, Deanna M. D'Alessandro, Timothy A. Hudson, Richard Robson, Pavel M. Usov Structural and optical investigations of charge transfer complexes involving the radical anions of TCNQ and F4TCNQ CrystEngComm 18 8906-8914 (2016).

Guang Zeng, Stuart D. McDonald, Dekui Mu, Yasuko Terada, Hideyuki Yasuda, Qinfen Gu, M.A.A. Mohd Salleh, Kazuhiro Nogita The influence of ageing on the stabilisation of interfacial (Cu,Ni)6(Sn,Zn)5 and (Cu,Au,Ni)6Sn5 intermetallics in Pb-free Ball Grid Array (BGA) solder joints J. Alloy. Compd. 685 471-482 (2016).

K. Nogita, M. A. A. Mohd Salleh, E. Tanaka, G. Zeng, S. D. McDonald, S. Matsumura In-situ TEM observations of Cu6Sn5 polymorphic transformations in reaction layers between Sn-0.7Cu solders and Cu substrates J. Metals Mater. Min. 68 2871-2878 (2016).

Cheryl Wong, Maxim Avdeev, Chris D. Ling Zig-zag magnetic ordering in honeycomb-layered Na3Co2SbO6 J. Solid State Chem. 243 18-22 (2016).

Emily Reynolds, Brendan J. Kennedy, Maxim Avdeev, Gordon J. Thorogood, Zhaoming Zhang, Helen E.A. Brand Structural and spectroscopic studies of Ba2Y1−δUO6+x  J. Solid State Chem. 243 8-11 (2016).

Thrinathreddy Ramireddy, Neeraj Sharma, Tan Xing, Ying Chen, Jeremie Leforestier, Alexey M. Glushenkov Size and Composition Effects in Sb-Carbon Nanocomposites for Sodium-Ion Batteries ACS Appl. Mater. Interfaces 8 30152-30164    (2016).

Zhaoming Zhang, Maxim Avdeev, Massey de los Reyes, Gregory R. Lumpkin, Brendan J. Kennedy, Peter E. R. Blanchard, Samuel Liu, Anton Tadich, Bruce C. C. Cowie Probing Long- and Short-Range Disorder in Y2Ti2–xHfxO7 by Diffraction and Spectroscopy Techniques J. Phys. Chem. C 120 26465-26479 (2016).

M. Mahbubur Rahman, Zhong-Tao Jiang, Chun-Yang Yin, Lee Siang Chuah, Hooi-Ling Lee, Amun Amri, Bee-Min Goh, Barry J. Wood, Chris Creagh, Nicholas Mondinos, Mohmmednoor Altarawneh, Bogdan Z. Dlugogorski Structural Thermal Stability of Graphene Oxide-Doped Copper–Cobalt Oxide Coatings as a Solar Selective Surface    J. Mater. Sci. Technol. 32 1179-1191 (2016).

Manuela Anstoetz, Neeraj Sharma, Malcolm Clark, Lachlan H. Yee Characterization of an oxalate-phosphate-amine metal–organic framework (OPA-MOF) exhibiting properties suited for innovative applications in agriculture J. Mater. Sci. 51 9239-9252 (2016).

Sitarama R. Kada, Peter A. Lynch, Justin A. Kimpton, Matthew R. Barnett In-situ X-ray diffraction studies of slip and twinning in the presence of precipitates in AZ91 alloy Acta Mater. 119 145-156 (2016).

Wen Zhao, Neeraj Sharma, Franca Jones, Paolo Raiteri, Julian D. Gale, Raffaella Demichelis Anhydrous Calcium Oxalate Polymorphism: A Combined Computational and Synchrotron X-ray Diffraction Study Cryst. Growth Des. 16 5954-5965 (2016).

Mingzhe Chen, Zhe Hu, Zhenguo Wu, Weibo Hua, Kiyoshi Ozawa, Qinfen Gu, Yong-Mook Kang, Xiaodong Guo, Shu-Lei Chou, Shi-Xue Dou           Understanding Performance Differences from Various Synthesis Methods: A Case Study of Spinel LiCr0.2Ni0.4Mn1.4O4Cathode Material ACS Appl. Mater. Interfaces 8 26051-26057 (2016).

Nathan A. S. Webster, Jack G. Churchill, Felipe Tufaile, Mark I. Pownceby, James R. Manuel, Justin A. Kimpton Fundamentals of Silico-Ferrite of Calcium and Aluminium (SFCA) and SFCA-I Iron Ore Sinter Bonding Phase Formation: Effects of Titanomagnetite-based Ironsand and Titanium Addition ISIJ Int. 56 1715-1722 (2016).

Leonid A. Solovyov Accurate unrestrained DDM refinement of crystal structures from highly distorted and low-resolution powder diffraction data Acta Crystallogr. Sect. B 72 738-743 (2016).

Muhammad Tanzirul Alam,  Emilyn Wai Lyn Chan, Roland De Marco, Yanliang Huang and Stuart Bailey Understanding Complex Electrochemical Impedance Spectroscopy in Corrosion Systems Using in-situ Synchrotron Radiation Grazing Incidence X-ray Diffraction Electroanalysis 28 2166-2170 (2016).

Wesley M. Dose, Neeraj Sharma, James C. Pramudita, Justin A. Kimpton, Elena Gonzalo, Man Huon Han, Teofilo Rojo Crystallographic Evolution of P2 Na 2/3 Fe 0.4 Mn 0.6 O 2 Electrodes during Electrochemical Cycling Chem. Mater. 28 6342-6354 (2016).

Jing Wei, Yan Liang, Yaoxin Hu, Biao Kong, Jin Zhang, Qinfen Gu, Yuping Tong, Xianbiao Wang, San Ping Jiang, Huanting Wang Hydrothermal Synthesis of Metal-Polyphenol Coordination Crystals and Their Derived Metal/N-doped Carbon Composites for Oxygen Electrocatalysis Angew. Chem.-Int. Edit. 55 12470-12474 (2016).

M.J. Styles, W.W. Sun, D.R. East, J.A. Kimpton, M.A. Gibson, C.R. Hutchinson On the competition in phase formation during the crystallisation of Al-Ni-Y metallic glasses Acta Mater. 117 170-187 (2016).

N. M. Nursam, J. Z. Y. Tan, X. D. Wang, W. Li, F. Xia, R. A. Caruso  Mesoporous nitrogen-modified titania with enhanced dye adsorption capacity and visible light photocatalytic activity Chemistry Select 1 4868-4878 (2016).

Zhengdong Song, Zhang Liangmiao, Fang Xia, Nathan A. S. Webster, Jing Chao Song, Bin Liu, Hongjie Luo, Yanfeng Gao Controllable Synthesis of VO2(D) and Their Conversion to VO2(M) Nanostructures with Thermochromic Phase Transition Properties Inorg. Chem. Front. 3 1035-1042 (2016).

Terry D Humphries, Drew Sheppard, Matthew R Rowles, Veronica Sofianos, Craig Buckley Fluoride substitution in sodium hydride for thermal energy storage applications J. Mater. Chem. A 4 12170-12178 (2016).

Mohammad J. Hossain, Zhiyang Wang, Neamul H. Khansur, Justin A. Kimpton, Jette Oddershede, John E. Daniels The effect of inter-granular constraints on the response of polycrystalline piezoelectric ceramics at the surface and in the bulk Appl. Phys. Lett. 109 92905 (2016).

M. I. Pownceby, N. A. S. Webster, J. R. Manuel, N. Ware The influence of ore composition on sinter phase mineralogy and strength Trans. Inst. Min. Metall. Sect. C-Miner. Process. Extr. Metall. 125 140-148 (2016).

Lijun Zhang, Guanglin Xia, Zaiping Guo, Xingguo Li, Dalin Sun, Xuebin Yu Boron and nitrogen co-doped porous carbon nanotubes webs as a high-performance anode material for lithium ion batteries Int. J. Hydrogen Energ. 41 14252-14260 (2016).

Lijun Zhang, Guanglin Xia, Zaiping Guo, Dalin Sun, Xingguo Li, Xuebin Yu In situ fabrication of three-dimensional nitrogen and boron co-doped porous carbon nanofibers for high performance lithium-ion batteries J. Power Sources 324 294-301 (2016).

Gabriel L. Murphy, Brendan J. Kennedy, Justin A. Kimpton, Qinfen Gu, Bernt Johannessen, George Beridze, Piotr M. Kowalski, Dirk Bosbach, Maxim Avdeev, Zhaoming Zhang Nonstoichiometry in Strontium Uranium Oxide: Understanding the Rhombohedral–Orthorhombic Transition in SrUO4 Inorg. Chem. 55 9329-9334 (2016).

Yun Song, Yu Cao, Jing Wang, Yong-Ning Zhou, Fang Fang, Yuesheng Li, Shang-Peng Gao, Qin-Fen Gu, Linfeng Hu, Dalin Sun Bottom-up Approach Design, Band Structure, and Lithium Storage Properties of Atomically Thin γ-FeOOH Nanosheets ACS Appl. Mater. Interfaces 8 21334-21342 (2016).

L. Chua, H.E. Maynard-Casely, P.S. Thomas, K. Head, B.H. Stuart  Characterisation of blue pigments from ceremonial objects of the Southern Highlands in Papua New Guinea using vibrational spectroscopy and X-ray diffraction Vib. Spectrosc. 85 43-47 (2016).

Xiaoen Wang, Haijin Zhu, George W. Greene, Jiaye Li, Nahid Iranipour, Célia Garnier, Jian Fang, Michel Armand, Maria Forsyth, Jennifer M. Pringle, Patrick C. Howlett   Enhancement of ion dynamics in organic ionic plastic crystal/PVDF composite electrolytes prepared by co-electrospinning J. Mater. Chem. A 4 9873-9880 (2016).

Yang Li, Qin-Fen Gu, Qun Luo, Yuepeng Pang, Shuang-Lin Chen, Kuo-Chih Chou, Xun-Li Wang, Qian Li Thermodynamic investigation on phase formation in the Al–Si rich region of Al–Si–Ti system Mater. Des. 102 78-90 (2016).

Ruoming Tian, Gordon J. Kearley, Dehong Yu, Chris D. Ling, Anh Pham, Jan P. Embs, Elvis Shoko, Sean Li Phononic Structure Engineering: the Realization of Einstein Rattling in Calcium Cobaltate for the Suppression of Thermal Conductivity Sci. Rep. 6 30530 (2016).

Nobuo Maeda, Celesta Fong, Qi Sheng, Kelly C. da Silveira, Wendy Tian, Aaron Seeber, Wayne Ganther, Malcolm A. Kelland, Mohamed F. Mady, Colin D. Wood High-Throughput Testing of Kinetic Hydrate Inhibitors Energy Fuels 30 5432-5438 (2016).

Neeraj Sharma, Othman Khalfan Al Bahri, Man Huon Han, Elena Gonzalo, James Christian Pramudita, Teófilo Rojo Comparison of the structural evolution of the O3 and P2 phases of Na2/3Fe2/3Mn1/3O2 during electrochemical cycling Electrochim. Acta 203 189-197 (2016).

Stuart J. Mills, Ian E. Grey, Anthony R. Kampf, William D. Birch, Colin M. Macrae, Jason B. Smith, Erich Keck Kayrobertsonite, MnAl2(PO4)2(OH)·6H2O, a new phosphate mineral related to nordgauite Eur. J. Mineral. 28 649-654 (2016).

Morgan C Allison, Maxim Avdeev, Siegbert Schmid, Samuel Liu, Tilo Soehnel, Christopher D. Ling Synthesis, Structure and Geometrically Frustrated Magnetism of the Layered Oxide-Stannide Compounds Fe(Fe3-xMnx)Si2Sn7O16 Dalton Trans. 45 9689-9694 (2016).

Kang Liang, Raffaele Ricco, Cara M. Doherty, Mark J. Styles, Paolo Falcaro Amino acids as biomimetic crystallization agents for the synthesis of ZIF-8 particles CrystEngComm 18 4264-4267 (2016).

M. Mahbubur Rahman, Zhong-Tao Jiang, Zhi-feng Zhou, Zonghan Xie, Chun Yang Yin, Humayun Kabir, Md. Mahbubul Haque, Amun Amri, Nicholas Mondinos, Mohammednoor Altarawneh Effects of annealing temperatures on the morphological, mechanical, surface chemical bonding, and solar selectivity properties of sputtered TiAlSiN thin films J. Alloy. Compd. 671 254-266 (2016).

Kangzhe Cao, Lifang Jiao, Wei Kong Pang, Huiqiao Liu, Tengfei Zhou, Zaiping Guo, Yijing Wang, Huatang Yuan Na2Ti6O13 Nanorods with Dominant Large Interlayer Spacing Exposed Facet for High-Performance Na-Ion Batteries Small 12 2991-2997 (2016).

Shamanthini William Arulnesan, Paula Kayser, Brendan J. Kennedy, Kevin S. Knight The impact of room temperature polymorphism in K doped NaTaO3 on structural phase transition behaviour J. Solid State Chem. 238 109-112 (2016).

Hani Albetran, It Meng Low Effect of indium ion implantation on crystallization kinetics and phase transformation of anodized titania nanotubes using in-situ high-temperature radiation diffraction J. Mater. Res. 31 1588-1595 (2016).

Helen E. Maynard-Casely, Robert Hodyss, Morgan L. Cable, Tuan Hoang Vu, Martin Rahm A co-crystal between benzene and ethane: a potential evaporite material for Saturn's moon Titan IUCrJ 3 192-199 (2016).

Gabriel Murphy, Brendan J. Kennedy, Bernt Johannessen, Justin A. Kimpton, Maxim Avdeev, Christopher S. Griffith, Gordon J. Thorogood, Zhaoming Zhang Structural studies of the rhombohedral and orthorhombic monouranates: CaUO4, α-SrUO4, β-SrUO4 and BaUO4 J. Solid State Chem. 237 86-92 (2016).

Jingchao Song, Jian Yuan, Fang Xia, Jingying Liu, Yupeng Zhang, Yu Lin Zhong, Jialu Zheng, Yan Liu, Shaojuan Li, Meng Zhao, Zhiming Tian, Rachel A. Caruso, Kian Ping Loh, Qiaoliang Bao Large-Scale Production of Bismuth Chalcogenide and Graphene Heterostructure and Its Application for Flexible Broadband Photodetector Adv. Electron. Mater. 2 1-9 (2016).

Amir Moezzi, Michael Cortie, Andrew McDonagh Transformation of zinc hydroxide chloride monohydrate to crystalline zinc oxide Dalton Trans. 45 7385-7390 (2016).

X. Q. Tran, S.D. McDonald, Q.F. Gu, S. Matsumura, K. Nogita Effect of trace Na additions on the hydrogen absorption kinetics of Mg2Ni J. Mater. Res. 31 1316-1327 (2016).

Andrew G. Tomkins, Lara Bowlt, Matthew Genge, Siobhan A. Wilson, Helen E. A. Brand, Jeremy L. Wykes Ancient micrometeorites suggestive of an oxygen-rich Archaean upper atmosphere Nature 533 235-238 (2016).

Damian Goonetilleke, James C. Pramudita, Mohammad Choucair, Aditya Rawal, Neeraj Sharma   Sodium insertion/extraction from single-walled and multi-walled carbon nanotubes: The differences and similarities J. Power Sources 314 102-108 (2016).

Lijuan Zhang, Jianli Wang, Zhenxiang Cheng, Qiao Sun, Zhen Li, Shixue Dou Lead-free SnTe-based thermoelectrics: enhancement of thermoelectric performance by doping with Gd/Ag J. Mater. Chem. A 4 7936-7942 (2016).

Mohammad J. Hossain, Lijun Wang, Zhiyang Wang, Neamul H. Khansur, Manuel Hinterstein, Justin A. Kimpton, John E. Daniels A sample cell forin situelectric-field-dependent structural characterization and macroscopic strain measurements J. Synchrotron Radiat. 23 694-699 (2016).

Qinfen Gu, Zhiyang Wang, Yaroslav Filinchuk, Justin A. Kimpton, Helen E. A. Brand, Qian Li, Xuebin Yu Aluminum Borohydride Complex with Ethylenediamine: Crystal Structure and Dehydrogenation Mechanism Studies J. Phys. Chem. C 120 10192-10198 (2016).

Dorsasadat Safanama, Neeraj Sharma, Rayavarapu Prasada Rao, Helen E. A. Brand, Stefan Adams Structural evolution of NASICON-type Li1+xAlxGe2−x(PO4)3using in situ synchrotron X-ray powder diffraction J. Mater. Chem. A 4 7718-7726 (2016).

Brendan J. Kennedy, Maxim Avdeev, Hai L. Feng, Kazunari Yamaura Phase transitions in strontium perovskites. Studies of SrOsO3 compared to other 4d and 5d perovksites J. Solid State Chem. 237 27-31 (2016).

Chris M. Ainsworth, James W. Lewis, Chun-Hai Wang, Alan A. Coelho, Hannah E. Johnston, Helen E. A. Brand, John S. O. Evans 3D Transition Metal Ordering and Rietveld Stacking Fault Quantification in the New Oxychalcogenides La2O2Cu2–4xCd2xSe2 Chem. Mater. 28 3184-3195 (2016).

Jamie M. Booth, Daniel W. Drumm, Phil S. Casey, Jackson S. Smith, Aaron J. Seeber, Suresh K. Bhargava, Salvy P. Russo Correlating the Energetics and Atomic Motions of the Metal-Insulator Transition of M1 Vanadium Dioxide Sci. Rep. 6 26391 (2016).

Yingdian He, Jin Shang, Qinfen Gu, Qinghu Zhao, Ke Xie, Gang Li, Ranjeet Singh, Penny Xiao, Paul A. Webley Exchange Method Using Acid-Solvent Synergy for Metal–Organic Framework Synthesis (EASY-MOFs) Based on a Typical Pillar-Layered Parent Structure Eur. J. Inorg. Chem. 2016 1466-1469 (2016).

H. Albetran, B. H. O’Connor, I. M. Low Activation energies for phase transformations in electrospun titania nanofibers: comparing the influence of argon and air atmospheres Appl. Phys. A - Mater. Sci. Process. 122 367-375 (2016).

Adam C. Rady, C. Munnings, Sarbjit Giddey, Sukhvinder P. S. Badwal, Sankar Bhattacharya, Aniruddha Kulkarni In situ high-temperature powder diffraction studies of solid oxide electrolyte direct carbon fuel cell materials in the presence of brown coal J. Mater. Sci. 51 3928-3940 (2016).

Haiqing Li, Muhammad Munir Sadiq, Kiyonori Suzuki, Raffaele Ricco, Christian Doblin, Anita J. Hill, Seng Lim, Paolo Falcaro, Matthew R. Hill Magnetic Metal-Organic Frameworks for Efficient Carbon Dioxide Capture and Remote Trigger Release Adv. Mater. 28 1839-1844 (2016).

Wei Li, Dehong Chen, Fang Xia, Jeannie Z. Y. Tan, Jingchao Song, Wei-Guo Song, Rachel A. Caruso Flowerlike WSe2and WS2 microspheres: one-pot synthesis, formation mechanism and application in heavy metal ion sequestration Chem. Commun. 52 4481-4484 (2016).

Franziska Fischer, Martin U. Schmidt, Sebastian Greiser, Franziska Emmerling The challenging case of the theophylline–benzamide cocrystal Acta Crystallogr. Sect. C 72 217-224 (2016).

H. Albetran, B.H. O'Connor, I.M. Low Effect of calcination on band gaps for electrospun titania nanofibers heated in air–argon mixtures Mater. Des. 92 480-485 (2016).

Shamanthini William Arulnesan, Paula Kayser, Brendan J. Kennedy, Justin A. Kimpton, Kevin S. Knight Phase separation in NaTaO3. Impact of temperature and doping Solid State Sci. 52 149-153 (2016).

Samuel Liu, Maxim Avdeev, Yun Liu, Mark R. Johnson, Chris D. Ling A New n = 4 Layered Ruddlesden–Popper Phase K2.5Bi2.5Ti4O13 Showing Stoichiometric Hydration Inorg. Chem. 55 1403-1411 (2016).

Talitha C. Santini, Martin V. Fey Assessment of Technosol formation and in situ remediation in capped alkaline tailings CATENA 136 17-29 (2016).

Wen Liu, Belén González, Matthew T. Dunstan, D. Saquib Sultan, Adriano Pavan, Chris D. Ling, Clare P. Grey, J.S. Dennis Structural evolution in synthetic, Ca-based sorbents for carbon capture Chem. Eng. Sci. 139 15–26 (2016).

Meng Li, Qinfen Gu, Xinguo Li, Xuebin Yu Dehydrogenation properties of chromium-based ammine borohydrides: CrCl3·nNH3/3LiBH4 (n = 3, 4 and 5) Int. J. Hydrogen Energ. 41 733-739 (2016).

Zhang, L., Xia, F., Song, Z., Webster, N.A.S., Song, J., Luo, H., Gao, Y. Phase and morphology evolution during the solvothermal synthesis of VO2 polymorphs Inorg. Chem. Front. 3 117-124 (2016).

Brendan F. Abrahams, A. David Dharma, Brendan Dyett, Timothy A. Hudson, Helen-Maynard Casely, Christopher J. Kingsbury, Laura J. McCormick, Richard Robson, Ashley L. Sutton, Keith F. White An indirect generation of 1D MII-2,5-dihydroxybenzoquinone coordination polymers, their structural rearrangements and generation of materials with a high affinity for H2, CO2 and CH4 Dalton Trans. 45 1339-1344 (2016).

William R. Brant, Dan Li, Qinfen Gu, Siegbert Schmid Comparative analysis of ex-situ and operando X-ray diffraction experiments for lithium insertion materials J. Power Sources 302 126-134 (2016).

Kong-Bao Wu, Qun Luo, Shuang-Lin Chen, Qin-Fen Gu, Kuo-Chih Chou, Xun-Li Wang, Qian Li Phase equilibria of Ce–Mg–Ni ternary system at 673 K and hydrogen storage properties of selected alloy Int. J. Hydrogen Energ. 41 1725-1735 (2016).

Ehsan Mohammadpour, Zhong-Tao Jiang, Mohmmednoor Altarawneh, Zonghan Xie, Zhi-feng Zhou, Nicholas Mondinos, Justin Kimpton, Bogdan Z. Dlugogorski Predicting high temperature mechanical properties of CrN and CrAlN coatings from in-situ synchrotron radiation X-ray diffraction Thin Solid Films 599 98-103 (2016).

2015

D. Ye, G. Zeng, K. Nogita, K.  Ozawa, M.  Hankel, D.  J. Searles and L. Wang Understanding the Origin of Li 2 MnO 3 Activation in Li-Rich Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries Advanced Functional Materials (2015).

T. C. Santini and M. V. Fey Assessment of Technosol formation and in situ remediation in capped alkaline tailings CATENA (2015).

M. Li, Q. Gu, X. Li and  X. Yu Dehydrogenation properties of chromium-based ammine borohydrides: CrCl3·nNH3/3LiBH4 (n = 3, 4 and 5)International Journal of Hydrogen Energy (2015).

M. Yan, M. S. Dargusch, C. Kong, J. A. Kimpton, S. Kohara, M. Brandt and M. Qian In Situ Synchrotron Radiation Study of TiH2-6Al-4V and Ti-6Al-4V: Accelerated Alloying and Phase Transformation, and Formation of an Oxygen-Enriched Ti4Fe2O Phase in TiH2-6Al-4V Metallurgical and Materials Transactions A - Physical Metallurgy and Materials Science 46 41-45  (2015).

M. D. Dolan, M. A. Kochanek, C. N. Munnings, K. G. McLennan and D. M. Viano Hydride phase equilibria in V-Ti-Ni alloy membranes. J.  Alloys and Compounds 622 276–281 (2015).

G. Zeng, S. D. McDonald, Q. F. Gu, Y. Terada, K. Uesugi, H.Yasuda and K. Nogita The influence of Ni and Zn additions on microstructure and phase transformations in Sn-0.7Cu/Cu solder joints Acta Materialia 83 357-371, (2015).

J. Huntley, M. Aubert, J. Ross, H. E. A. Brand and M. J. Morwood One Colour, (at Least) Two Minerals: A Study of Mulberry Rock Art Pigment and a Mulberry Pigment ‘Quarry’ from the Kimberley, Northern Australia Archaeometry 57 77–99 (2015).

L. K. Macreadie, H. E. Maynard-Casely, S. R. Batten, D. R. Turner and A. S. R. Chesman Soluble Xanthate Compounds for the Solution Deposition of Metal Sulfide Thin Films ChemPlusChem 80 107–118 (2015).

M. Ko, B. Ingham, N. Laycock and D.E. Williams     In situ synchrotron x-ray diffraction study of the effect of microstructure and boundary layer conditions on co2 corrosion of pipeline steels Corrosion Science 90 192–201 (2015).

J. C. Pramudita, R. Aughterson, W. M. Dose, S. W. Donne, H. E. A. Brand and N. Sharma Using in situ synchrotronX-ray diffraction to study lithium- and sodium-ion batteries: A case study with an unconventional battery electrode (Gd2TiO5) J. Mater. Res.  30 381-389 (2015).

S. Rajendran, S. Zhang, R. Xiao and S. Bhattacharya Use of synthetic oxygen carriers for Chemical Looping Combustion of Victorian brown coal Proceedings of the Combustion Institute 35 3619–3627 (2015).

J. L. Wang, M. F. Md Din, S. J. Campbell, S. J. Kennedy, F. M. Yang, G. H. Wu and S. X. Dou Fe Mössbauer and magnetic studies of Nd3Fe24.5Cr4.5 Hyperfine Interactions 231 65-74 (2015).

T. C. Santini and M. V. Fey Fly ash as a permeable cap for tailings management: pedogenesis in bauxite residue tailings Journal of Soils and Sediments 15 552-564 (2015).

L. Wan, J. Chen, Y. Tan, Q. Gu and X. Yu Ammonia borane destabilized by aluminium hydride: A mutual enhancement for hydrogen release International Journal of Hydrogen Energy 40 1047–1053 (2015).

J. Huang, Y. Tan, J. Su, Q. Gu, R. Cerny, L. Ouyang, D. Sun, X. Yu and M. Zh Synthesis, Structure and Dehydrogenation of Zirconium Borohydride Octaammoniate Chemical Communications 51 2794-2797 (2015).

J.Huang, Y. Tan, Q. Gu, L. Ouyang, X. Yu and M. Zhu Ammonia borane modified zirconium borohydride octaammoniate with enhanced dehydrogenation properties J. Mater Chem. A. 3 5299-5304 (2015).

C. Hu, A. C.Y. Liu, M. Weyland, S. H. Madani, P. Pendleton, F. Rodríguez-Reinoso, K. Kaneko and M. J. Biggs A multi-method study of the transformation of the carbonaceous skeleton of a polymer-based nanoporous carbon along the activation pathway Carbon 85 119–134 (2015).

J. L. Wang, P. Shamba, W. D. Hutchison, Q. F. Gu, M. F. Md Din, Q. Y. Ren, Z. X. Cheng, S. J. Kennedy, S. J. Campbell, and S. X. Dou Magnetocaloric effect and magnetostructural coupling in Mn0.92Fe0.08CoGe compound Journal of Applied Physics 117 17D103 (2015).

Mohamad Hassan Amin, Sudarsanam Putla, S. Bee Abd Hamid, Suresh K. Bhargava Understanding the role of lanthanide promoters on the structure–activity of nanosized Ni/γ-Al2O3 catalysts in carbon dioxide reforming of methane Applied Catalysis A – General 492 160–168 (2015).

L. He, L. F. Dumée, D. Liu, L. Velleman, F.She, C. Banos, J. B. Davies and L. Kong Silver nanoparticles prepared by gamma irradiation across metal–organic framework templates RSC Advances 5 10707-10715 (2015).

Y. Wen, B. Wang, G. Zeng, K. Nogita, D.Ye and L. Wang Electrochemical and Structural Study of Layered P2-Type Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 as Cathode Material for Sodium-Ion Battery Chemistry - An Asian Journal 10 661–666 (2015).

B. Ranjbar, A. Pavan, B. J. Kennedy, Z. Zhang Structural and magnetic properties of the ruthenium double perovskites Ba2-xSrxYRuO6Dalton Transactions 44 10689-10699 (2015).

J. Dong, R. Ullal, J. Han, S. Wei, X. Ouyang, J. Dong and W. Gao Partially Crystallized TiO2 for Microwave Absorption J. Mater. Chem.  A 3 5285-5288 (2015).

C. Vogt, T. R. Gengenbach, S. L Y Chang, G. P Knowles and A. L Chaffee Investigation of the capacity decay of a CdO/NaI mixed sorbent for pre-combustion CO2 capture J. Mater. Chem.  A 3 5162-5175 (2015).

M. Clancy, M. J. Styles, C. J. Bettles, N. Birbilis, M. Chen, Y.  Zhang, Q. Gu, J. A. Kimpton and N. A. S. Webster In situ synchrotron X-ray diffraction investigation of the evolution of a PbO 2 /PbSO 4 surface layer on a copper electrowinning Pb anode in a novel electrochemical flow cell Journal of Synchrotron Radiation 22 366-375 (2015).

J. C. Pramudita, D. Pontiroli, G. Magnani, M.  Gaboardi, M. Riccò, C. Milanese, H. E. A. Brand and N. Sharma Graphene and Selected Derivatives as Negative Electrodes in Sodium- and Lithium-Ion Batteries CHEMELECTROCHEM 2 600–610 (2015).

J. L. Wang, M. F. Md Din, S. J. Kennedy, Z. X. Cheng, S. J. Campbell, J. A. Kimpton and S. X. Dou Anomalies in magnetoelastic properties of DyFe11.2Nb0.8 compound Journal of Applied Physics 117 17C109 (2015).

N. Iranipour, D. Gunzelmann, A. Seeber, J. Vongsvivut, C. Doherty, F. Ponzio, L. A. O'Dell, A. F. Hollenkamp, M. Forsyth and P. C Howlett Ionic transport through a composite structure of N-Ethyl-N-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate organic ionic plastic crystals reinforced with polymer nanofibers Journal of Materials Chemistry A 3 6038-6052 (2015).

K. Nogita, X. Q. Tran, T. Yamamoto, E. Tanaka, S. D. McDonald, C. M. Gourlay, K. Yasuda and S. Matsumura Evidence of the hydrogen release mechanism in bulk MgH2 Scientific Reports 5 8450 (2015).

W. Li, S. Chou, J. Wang, J. Wang, Q. Gu, H.Liu and S. Dou Multifunctional conducing polymer coated Na1+xMnFe(CN)6 cathode for sodium-ion batteries with superior performance via a facile and one-step chemistry approach Nano Energy 13 354-365 (2015).

W. Li, S. Chou, J. Wang, Y. Kang, J. Wang, Y. Liu, Q. Gu, H.Liu and S. Dou A facile method to synthesize Na-enriched Na1+xFeFe(CN)6 frameworks as cathode with superior electrochemical performance for sodium-ion batteries Chemistry of Materials 27 1997–2003 (2015).

S. Liu, P. E. R. Blanchard, Z. Zhang, B. J. Kennedy and C. D. Ling Long- and short-range structure studies of KBT-KBZ solid-solutions using synchrotron radiation Dalton Transactions 44 10681-10688 (2015).

X.Q. Tran, S.D. McDonald, Q.F. Gu and K. Nogita In-situ synchrotron X-ray diffraction investigation of the hydriding and dehydriding properties of a cast Mg–Ni alloy Journal of Alloys and Compounds 636 249–256 (2015).

R. D. Aughterson, G. R. Lumpkin, G. J. Thorogood, Z. Zhang, B. Gault and J. M. Cairney Crystal Chemistry of the Orthorhombic Ln2TiO5 Compounds with Ln = La, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb and Dy Journal of Solid State Chemistry 227 60–67 (2015).

G.W. Greene, F. Ponzio, N. Iranipour, H. Zhu, A. Seeber, M. Forsyth and P.C. Howlett Enhanced ionic mobility in Organic Ionic Plastic Crystal – Dendrimer solid electrolytes Electrochimica Acta 175 214–223 (2015).

M.J. Bermingham, D. Kent, H. Zhan, D.H. StJohn and M.S. Dargusch Controlling the microstructure and properties of wire arc additive manufactured Ti–6Al–4V with trace boron additions Acta Materialia 91 289–303 (2015).

W. K. Pang, S. Kalluri, V. K. Peterson, N. Sharma, J. A. Kimpton, B. Johannessen, H. K. Liu, S. X. Dou, and Z.Guo Interplay between electrochemistry and phase evolution of the P2-type Na x (Fe 1/2 Mn 1/2 )O 2 cathode for use in sodium-ion batteries Chemistry of Materials 27 3150–3158 (2015).

J. Song, F. Xia, M. Zhao, Y. Zhong, W. Li, K. P. Loh, R. A. Caruso and Q. Bao Solvothermal growth of bismuth chalcogenide nanoplatelets by the oriented attachment mechanism: An in situ PXRD study Chemistry of Materials 27 3471-3482 (2015).

T. C. Santini Application of the Rietveld refinement method for quantification of mineral concentrations in bauxite residues (alumina refining tailings) International Journal of Mineral Processing 139 1–10 (2015).

E. J. Bathgate, H. E. Maynard-Casely, G. Caprarelli, L. Xiao, B. Stuart, K. T. Smith and R. Pogson Raman, FTIR and XRD study of Icelandic tephra minerals: implications for Mars Journal of Raman Spectroscopy 46 846–855 (2015).

J. Mao, Q. Gu, D. Gregory Revisiting the Hydrogen Storage Behavior of the Na-O-H System Materials 8 2191-2203 (2015).

C. M. Ainsworth, C. Wang, H. E. Johnston, E. E. McCabe, M. G. Tucker, H. E. A. Brand and J. S. O. Evans Infinitely Adaptive Transition-Metal Ordering in Ln 2 O 2 MSe 2 -Type Oxychalcogenides Inorganic Chemistry 54 7230–7238 (2015).

I. E. Grey, H. E.A. Brand, M. S. Rumsey and Y. Gozukara Ultra-flexible framework breathing in response to dehydration in liskeardite, [(Al,Fe)16(AsO4)9(OH)21(H2O)11]·26H2O, a natural open-framework compound Journal of Solid State Chemistry228 146 – 152 (2015).

D. T. Murphy, S. Schmid, J. R. Hester, P.E. R. Blanchard and W. Miiller Coordination Site Disorder in Spinel-Type LiMnTiO 4 Inorganic Chemistry 54 4636–4643 (2015).

X. Wang, J. Li, R. G. McDonald, A. van Riessen and R.D. Hart X-ray diffraction line profile analysis of acid-resistant goethite in Western Australian nickel laterite ore Journal of Applied Crystallography 48 814-826 (2015).

G. Xia, X. Chen, C.  Zhou, C. Zhang, D. Li, Q. Gu, Z. Guo, H. Liu, Z. Liu and X. Yu Nano-confined Multi-synthesis of Li-Mg-N-H Nanocomposite towards Low-temperature Hydrogen Storage with Stable Reversibility Journal of Materials Chemistry A 3 12646-12652 (2015).

H. Albetran, B. H. O’Connor, V. M. Prida and I. M. Low Effect of vanadium ion implantation on the crystallization kinetics and phase transformation of electrospun TiO2 nanofibers Applied Physics A - Materials Science & Processing 120 623-634 (2015).

K. Liang, R. Ricco, C. M. Doherty, M. J. Styles, S. Bell, N. Kirby, S. Mudie, D. Haylock, A. J. Hill, C.J. Doonan and P. Falcaro Biomimetic mineralization of metal-organic frameworks as protective coatings for biomacromolecules Nature Communications 6 7240 1-8 (2015).

B. Ingham X-ray scattering characterisation of nanoparticles Crystallography Reviews 21 1-75 (2015).

F. Low, J. A. Kimpton, S. A. Wilson and L. Zhang Chromium Reaction Mechanisms for Speciation using Synchrotron In-situ High-Temperature X-ray Diffraction Environmental Science and Technology 49 8246–8253 (2015).

J. Mao, Q. Gu, Z. Guo and H.Liu Sodium borohydride hydrazinates: synthesis, crystal structures, and thermal decomposition behaviourJournal of Materials Chemistry A 3 11269-11276 (2015).

S. Huang, Z. Huang, W. Gao and P. Cao Trace phase formation, crystallization kinetics and crystallographic evolution of a lithium disilicate glass probed by synchrotron XRD technique Scientific Reports 5 9159 1-5 (2015).

D. Yu, D. Sun, M. Avdeev, Q. Wu, X. Tian, Q. Gu and X. Tao New High-Pressure Polymorph of the Nonlinear Optical Crystal BaTeMo 2 O 9Crystal Growth & Design 15 3110–3113 (2015).

X. Luo, L. T. Tseng, W. T. Lee, G. Z. Xing, Tao Liu, Sean Li and J. B. Yi Monodispersed ZnO Quantum Dots with Nd Doping Nanoscience and Nanotechnology Letters 7 417-421 (2015).

E.O. Garcez, L.P. Aldridge, M. Raven, W.P. Gates, F. Collins, M. Franco and F. Yokaichiya Synchrotron Powder Diffraction Study of Cements Pastes Journal of the Australian Ceramic Society 51 47-53 (2015).

N. Sharma, E. Gonzalo, J. C. Pramudita, M. Han, H. E. A. Brand, J. N. Hart, W. Pang, Z. Guo and T. Rojo The Unique Structural Evolution of the O3-Phase Na2/3Fe2/3Mn1/3O2 during High Rate Charge/Discharge: A Sodium-Centred Perspective Advanced Functional Materials25 4994–5005 (2015).

L. Zhang, F. Xia, Z. Song, N. A. S. Webster, H. Luo and Y. Gao Synthesis and formation mechanism of VO 2 (A) nanoplates with intrinsic peroxidase-like activity RSC Advances 5 61371-61379 (2015).

T. Santini, M. Fey and R. Gilkes Experimental Simulation of Long Term Weathering in Alkaline Bauxite Residue Tailings Metals 5 1241-1261 (2015).

S. Supansomboon, A. Dowd, A. Gentle, E. van der Lingen and M.B. Cortie Thin films of PtAl2 and AuAl2 by solid-state reactive synthesisThin Solid Films 589 805–812 (2015).

M.J. Styles, R.K.W. Marceau, T.J. Bastow, H.E.A. Brand, M.A. Gibson and C.R. Hutchinson The competition between metastable and equilibrium S (Al2CuMg) phase during the decomposition of AlCuMg alloys Acta Materialia 98 64-80 (2015).

N. Sharma, W.Pang, Z. Guo and V. K. Peterson In Situ Powder Diffraction Studies of Electrode Materials in Rechargeable BatteriesChemSusChem 8 2826–2853 (2015).

M. F. Md Din, J. L. Wang, Z. X. Cheng, S. X. Dou, S. J. Kennedy, M. Avdeev and S. J. Campbell Tuneable Magnetic Phase Transitions in Layered CeMn2Ge2-xSix Compounds Scientific Reports 5 11288 (2015).

E. Reynolds, G. J. Thorogood, M. Avdeev, H. E. A. Brand, Q. Gu and B. J. Kennedy The role of π-bonding on the high temperature structure of the double perovskites Ba 2 CaUO 6 and BaSrCaUO 6 Dalton Transactions 44 16036-16044 (2015).

R. Riccò, K. Konstas, M. J. Styles, J. J. Richardson, R. Babarao, K. Suzuki, P. Scopece and P. Falcaro Lead(II) Uptake by Aluminium Based Magnetic Framework Composites (MFCs) in Water Journal of Materials Chemistry A 3 19822-19831 (2015).

E. J. Chan On the use of molecular dynamics simulation to calculate X-ray thermal diffuse scattering from molecular crystals Journal of Applied Crystallography 48 1420-1428 (2015).

N. Prakongkep, R. J. Gilkes and W.Wiriyakitnateekul Forms and solubility of plant nutrient elements in tropical plant waste biocharsJournal of Plant Nutrition and Soil Science 178 732–740 (2015).

J. Huang, L. Ouyang, Q. Gu, X.Yu and M. Zhu Metal-Borohydride-Modified Zr(BH 4 ) 4 8 NH 3 : Low-Temperature Dehydrogenation Yielding Highly Pure Hydrogen Chemistry - A European Journal 21 14931–14936 (2015).

L. Zhang, G. Xia, Y. Ge, C. Wang, Z. Guo, X. Li and X. Yu Ammonia Borane Confined by Nitrogen-containing Carbon Nanotubes: Enhanced Dehydrogenation Properties Originating from the Synergetic Catalysis and Nanoconfinement Journal of Materials Chemistry A 3 20494-20499 (2015).

Y. He, J. Shang, Q. Gu, G. Li, J. Li, R. Singh, P. Xiao and P. A. Webley Converting 3D rigid metal–organic frameworks (MOFs) to 2D flexible networks via ligand exchange for enhanced CO 2 /N 2 and CH 4 /N 2 separation Chemical Communications 51 14716-14719 (2015).

V. Materić, B. Ingham and R. Holt In situ synchrotron XRD investigation of the dehydration and high temperature carbonation of Ca(OH)CrystEngComm 2 17 7306-7315 (2015).

N. Sharma, M. H. Han, J. C. Pramudita, E. Gonzalo, H. E. A. Brand and T. Rojo A comprehensive picture of the current rate dependence on the structural evolution of P2-Na2/3Fe2/3Mn1/3O2 Journal of Materials Chemistry A 3 21023-21038 (2015).

I. Sultana, M. M. Rahman, T. Ramireddy, N. Sharma, D. Poddar, A. Khalid, H. Zhang, Y. Chen, A. M. Glushenkov Understanding structure-function relationship in hybrid Co 3 O 4 -Fe 2 O 3 /C lithium-ion battery electrodes ACS Applied Materials and Interfaces 7 20736–20744 (2015).

V. Palomares, P. Serras, H. E. A. Brand, T. Rojo and N. Sharma Structural evolution of mixed valent (V3+/V4+) and V4+ sodium vanadium fluorophosphates as cathodes in sodium-ion batteries: Comparisons, overcharging and mid-term cycling Journal of Materials Chemistry A3 23017-23027 (2015).

N. Sharma, N. Tapia-Ruiz, G. Singh, A. R. Armstrong, J. C. Pramudita, H. E. A. Brand, J. Billaud, P.G. Bruce and T. Rojo Rate Dependent Performance Related to Crystal Structure Evolution of Na 0.67 Mn 0.8 Mg 0.2 O 2 in a Sodium-Ion Battery Chemistry of Materials 27 6976-6986 (2015).

B. Ranjbar and B. J. Kennedy  Unusual thermal expansion of Sr2IrO4: A variable temperature synchrotron X-ray diffraction study Journal of Solid State Chemistry 232 178–181 (2015).

G. Zeng, S. D. McDonald, Q. Gu, S. Matsumura and K. Nogita Kinetics of the β  α Transformation of Tin: Role of α-Tin Nucleation Crystal Growth & Design 15 5767–5773 (2015).

B. J. Kennedy, I. Qasim, K. S. Knight Low temperature structural studies of SrSnO Journal of Physics: Condensed Matter 3, 27, 365401 (2015).

2014

G. Zeng, S. D. McDonald, Q. F. Gu, K. Sweatman, K. Nogita Effects of element addition on the β→α transformation in tin Philosophical Magazine Letters 94 53-62  (2014).

 N. A. S. Webster, M. I. Pownceby, I. C. Madsen, A. J. Studer, Justin A. Kimpton In situ diffraction studies of iron ore sinter bonding phase formation: QPA considerations and pushing the limits of laboratory data collection Powder Diffraction 29 S54-S58 (2014).

 P. J. P. Naeyaert, M. Avdeev, N. Sharma, H. B. Yahia, C. D. Ling Synthetic, Structural, and Electrochemical Study of Monoclinic Na 4 Ti 5 O 12 as a Sodium-Ion Battery Anode Material Chemistry of Materials 26 7067–7072 (2014).

 T. A. Whittle and S. Schmid Structural investigation of tungsten bronze-type relaxor ferroelectrics in the BaxSr3− xTiNb4O15 systemPowder diffraction 29 S15-S18 (2014).

 P. Blanchard, S. Liu, B. Kennedy, C. D Ling, Z. Zhang, M. Avdeev, L.–Y. Jang, J.-F. Lee, C.-W. Pao and J.-L. Chen, Studying the effects of Zr-doping in (Bi0.5Na0.5)TiO3 via diffraction and spectroscopy, Dalton Transactions, 43, 17358-17365, (2014).

 R. Tian, T. Zhang, D. Chu, R. Donelson, L. Tao and S. Li, Enhancement of High Temperature Thermoelectric Performance in Bi, Fe co-doping Layered Oxide-Based Material Ca3Co4O9+delta, Journal of Alloys and Compounds, 615, 311–315, (2014).

 T. Ramireddy, M. Mokhlesur Rahman, N.Sharma, A. M. Glushenkov, Y. Chen, Carbon coated Na7Fe7(PO4)6F3: A novel intercalation cathode for sodium-ion batteries, Journal of Power Sources, 271, 497–503, (2014).

 J. E. Auckett, W. Miiller, M. Avdeev, J. A Kimpton, and C. D. Ling, Structural Disorder and Classical Spin-Glass Behaviour in Ba3Fe2SbO9, Australian Journal of Chemistry, 67, 1612-1617, (2014).

 G. Zeng, S. D. McDonald, D.K. Mu, Y. Terada, Q.F.Gu, K. Nogita, Ni segregation in the interfacial (Cu,Ni)6Sn5 intermetallic layer of Sn-0.7Cu-0.05Ni/Cu ball grid array (BGA) joints, Intermetallics, 54, 20-27, (2014).

 J. C Pramudita, S. Schmid, T. Godfrey, T. Whittle, M. Alam, T. L Hanley,  H. E. A. Brand, N. Sharma, Sodium uptake in cell construction and subsequent in operando electrode behaviour of Prussian Blue Analogues, Fe[Fe(CN)6]1-x.yH2O and FeCo(CN)6, Physical Chemistry Chemical Physics, 16, 24178-24187, (2014).

 M.M. Elcombe, C.S. Kealley, V.J. Bhatia, G. Thorogood, M. Avdeev, M B Cortie, Determination of martensite structures of the Au7Cu5Al4 and Au7Cu5.7Al3.3 shape-memory alloys, Acta Materialia, 79, 234-240, (2014).

 A. S. R. Chesman, J. van Embden, E. Della Gaspera, N. W. Duffy, N. A. S. Webster, J. J. Jasieniak, Cu2ZnGeS4 Nanocrystals from Air-Stable Precursors for Sintered Thin Film Alloys, Chemistry of Materials, 26, 5482–5491, (2014).

 S. Huang, Z. Huang, W. Gao, P. Cao, Structural Response of Lithium Disilicate in Glass Crystallization, Crystal Growth and Design, 14, 5144–5151, (2014).

 L. Jin, P.C Howlett, J. Pringle, J. Janikowski, M. Armand, D. MacFarlane, M. Forsyth, An Organic Ionic Plastic Crystal Electrolyte for Rate Capability and Stability of Ambient Temperature Lithium Batteries, Energy and Environmental Science, 7, 3352-3361, (2014).

 G. Xia, Y. Tan, D. Li, Z. Guo, H. Liu, Z. Liu, X. Yu, Hierarchical Porous Li2Mg(NH)2@C Nanowires with Long Cycle Life Towards Stable Hydrogen Storage, Scientific Reports, 4, 6599, (2014).

 K. B. Kabir, H. E. Maynard-Casely, S. Bhattacharya, In situ studies of structural changes in DME synthesis catalyst with synchrotron powder diffraction, Applied Catalysis A - General , 486, 49–54, (2014).

 K. F. White, B. F. Abrahams, H. E Maynard-Casely, R. Robson, Li+ and Ca2+ derivatives of the isonicotinate-N-oxide ion including a single crystal-to-single crystal transformation, Crystal Growth and Design, 14, 4602–4609, (2014).

 D.J. Gregg, Z. Zhang, G. J Thorogood, B. J. Kennedy, J. A. Kimpton, G. Griffiths, P. R. Guagliardo, G. R. Lumpkin, E. R. Vance, Cation antisite disorder in uranium-doped gadolinium zirconate pyrochlores, Journal of Nuclear Materials, 1-3, 474–478, (2014).

 F. Xia, D. Chen, N. V. Y. Scarlett, I. C. Madsen, D. Lau, M. Leoni, J. Ilavsky, H. E. A. Brand, and R. A. Caruso, Understanding Solvothermal Crystallization of Mesoporous Anatase Beads by In Situ Synchrotron PXRD and SAXS, Chemistry of Materials, 26, 4563-4571, (2014).

 W. M. Dose, N. Sharma, S. W. Donne, Mechanistic and structural investigation of LixMnO2 cathodes during cycling in Li-ion batteries, Electrochimica Acta, 137, 736-743, (2014).

 H.E. Maynard-Casely, H.E.A. Brand, K.S. Wallwork, Phase relations between the water-rich sulfuric acid hydrates, potential markers of thermal history on Jupiter’s icy moons, Icarus, 238, 59–65, (2014).

 H. Albetran, H. Haroosh, Y. Dong, V. M. Prida, B. H. O’Connor, I. M. Low, Phase transformations and crystallization kinetics in electrospun TiO2 nanofibers in air and argon atmospheres, Applied Physics A - Materials Science & Processing, 116, 161-169, (2014).

 R. Jindal, V.S. Raja, M.A. Gibson, M.J. Styles, T.J. Bastow, and C.R. Hutchinson, Effect of annealing below the crystallization temperature on the corrosion behavior of Al–Ni–Y metallic glasses, Corrosion Science, 84, 54-65, (2014).

 J. Xu, S.L. Chou, Q.F. Gu, M.F. Md Din, H.K. Liu, S.X. Dou,, Study on Vanadium Substitution to Iron in Li2FeP2O7as CathodeMaterial for Lithium-ion Batteries, Electrochimica Acta, 141, 195-202, (2014).

 M. Li, G. Xia, Y. Tan, Q. Gu, X. Yu, Combination of two H-enriched B–N based hydrides towards improved dehydrogenation properties, International Journal of Hydrogen Energy, 39, 11668–11674, (2014).

 L. Zhang, S. Li, Y. Tan, Z. Tang, Z. Guo and X. Yu, Synthesis and Hydrogen Release Properties of Alkyl-substituted Amine-boranes, Journal of Materials Chemistry A, 2, 10682-10687, (2014).

 Z. Huang, M. Avdeev, B. J Kennedy, K. S Knight, Q. Zhou, C. D Ling, Tuning the giant magnetoelastic transition in Ba3BiIr2O9 and Ba3BiRu2O9, Journal of Physics: Condensed Matter, 26, 276003, (2014).

 W.M. Dose, N. Sharma, S.W. Donne, Discharge mechanism of the heat treated electrolytic manganese dioxide cathode in a primary Li/MnO2 battery: An in-situ and ex-situ synchrotron X-ray diffraction study, Journal of Power Sources, 258, 155-163, (2014).

 S. Supansomboon, A. Porkovich, A.Dowd, M. D.Arnold, M. B. Cortie, Effect of precursor stoichiometry on the morphology of nanoporous platinum sponges, ACS Applied Materials and Interfaces, 6, 9411–9417, (2014).

 J. Huntley, H. E. A. Brand, M.  Aubert, M. J.Morwood, The first Australian synchrotron powder diffraction analysis of pigment from a Wandjina motif in the Kimberley, Western Australia, Australian Archaeology, 78, 33–38, (2014).

 N. Sharma, P. Serras, V. Palomares, H. E. A. Brand, J. Alonso, P. Kubiak, M. Luisa Fdez-Gubieda, T. Rojo. , Sodium Distribution and Reaction Mechanisms of a Na3V2O2(PO4)2F Electrode during Use in a Sodium-Ion Battery, Chemistry of Materials, 26, 3391–3402, (2014).

 Styles, M.J. ; Bastow, T.J. ; Gibson, M.A. ; Hutchinson, C.R., Substitution of Cu and/or Al in η phase (MgZn2) and the implications for precipitation in Al–Zn–Mg–(Cu) alloys, Intermetallics, 49, 40-51, (2014).

 P. Serras, V. Palomares, T. Rojo, H. E. A. Brand,  N. Sharma. , Structural evolution of high energy density V3+/V4+ mixed valent Na3V2O2x(PO4)2F3-2x (x = 0.8) sodium vanadium fluorophosphate using in-situ synchrotron X-ray powder diffraction, Journal of Materials Chemistry A, 2, 7766-7779, (2014).

 N. Prakongkep, R. J. Gilkes and W. Wiriyakittnateekul, Agronomic benefits of durian shell biochar, Journal of Metals, Materials and Minerals, 24, 7-11, (2014).

 W. Li, F. Xia, J. Qu, Pi. Li, D. Chen, Z. Chen, Y. Yu, Y. Lu, R. A. Caruso, W.-G. Song, Versatile inorganic-organic hybrid WOx-ethylenediamine nanowires: Synthesis, mechanism and application in heavy metal ion adsorption and catalysis, Nano Research, 7, 903-916, (2014).

 P. E. R. Blanchard, E. Reynolds, B. J. Kennedy, J. A. Kimpton, M. Avdeev, A. A. Belik, Anomalous thermal expansion in orthorhombic perovskite SrIrO3: Interplay between spin-orbit coupling and the crystal lattice, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 89, 214106, (2014).

 R. J. Gummow, G. Han, N. Sharma, Y. He, Li2MnSiO4 cathodes modified by phosphorous substitution and the structural consequences, Solid State Ionics, 259, 29-39, (2014).

 G. Zeng, S. D. McDonald, J. J. Read, Q. Gu, K. Nogita, Kinetics of the polymorphic phase transformation of Cu6Sn5, Acta Materialia, 69, 135-148, (2014).

 Y. Wu, V. K. Peterson, E. Luks, T. A. Darwish, C. J. Kepert, Interpenetration as a Mechanism for Negative Thermal Expansion in the Metal-Organic Framework Cu3btb2, Angewandte Chemie International Edition, 53, 5175–5178, (2014).

 l. Qasim, P. E. R. Blanchard, B. J. Kennedy, C. D. Ling, L.Y. Jang, T. Kamiyama, P. Miao, S. Torii, Soft ferromagnetism in mixed valence Sr1?xLaxTi05Mn05O3 perovskites, Dalton Transactions, 43, 6909-6918, (2014).

 B. F. Abrahams, A. D. Dharma, M. J. Grannas, T. A. Hudson, H. E. Maynard-Casely, G. R. Oliver, R. Robson, K. F. White, Isomeric Ionic Lithium Isonicotinate Three-Dimensional Networks and Single-Crystal-to-Single-Crystal Rearrangements Generating Microporous Materials, Inorganic Chemistry, 53, 4956–4969, (2014).

 M. F. Md Din, J. L. Wang, M. Avdeev, Q. F. Gu, R. Zeng, S. J. Campbell, S. J. Kennedy, S. X. Dou, Magnetic properties and magnetocaloric effect of NdMn2xCuxSi2 compounds, Journal of Applied Physics, 115, 17A921, (2014).

 M. F. Md Din, J. L. Wang, A. J. Studer, Q. F Gu, R. Zeng, J. C Debnath, P. Shamba, S. J. Kennedy, S. X. Dou, Effects of Cr substitution on structural and magnetic properties in La0.7Pr0.3Fe11.4Si1.6 compound, Journal of Applied Physics, 115, 17A942, (2014).

 J. Qiu, S. Li, E. MacA. Gray, H. Liu, Qin-Fen Gu, C. Sun, C. Lai, H.Zhao, and S. Zhang, Hydrogenation Synthesis of Blue TiO2 for High-Performance Lithium-Ion Batteries, Journal of Physical Chemistry C, 118, 8824–8830, (2014).

 R. D. Aughterson, G. R. Lumpkin, M.de los Reyes, N. Sharma, C. D. Ling, B. Gault, K. L. Smith, M. Avdeev, J. M. Cairney, Crystal structures of orthorhombic, hexagonal, and cubic compounds of the Sm(x)Yb(2-x)TiO5 series, Journal of Solid State Chemistry, 213, 182-192, (2014).

 I. Qasim, P. E.R. Blanchard, B. J. Kennedy, Structural and electronic properties of Sr1−xCaxTi0.5Mn0.5O3, Journal of Solid State Chemistry, 213, 293–300, (2014).

 J.-Y. Ruzicka, F. Abu Bakar, L. Thomsen, B. C. Cowie, C. McNicoll, T. Kemmitt, H. E. A. Brand, B. Ingham, G. G. Andersson, V. B. Golovko, XPS and NEXAFS study of fluorine modified TiO2 nano-ovoids reveals dependence of Ti3+ surface population on the modifying agent, RSC Advances, 4, 20649-20658, (2014).

 MFM Din, JL Wang, SJ Kennedy, SX Dou , Magnetic Properties and Magnetocaloric Effect in Layered NdMn1 9Ti0 1Si2, Atom Indonesia, 40, 1-6, (2014).

 T. Alomayri, F.U.A. Shaikh, I.M. Low, Synthesis and mechanical properties of cotton fabric reinforced geopolymer composites, Composites Part B - Engineering, 60, 36-42, (2014).

 S. Kennedy, J. Wang, S. Campbell, M. Hofmann, and S.Dou, Pressure induced magneto-structural phase transitions in layered RMn 2 X 2 compounds, Journal of Applied Physics, 115, 172617, (2014).

 Z. Huang, J. E. Auckett, P. E. R. Blanchard, B. J. Kennedy, W. Miiller, Q. Zhou, M. Avdeev, M. R. Johnson, M. Zbiri, G. Garbarino, W. G. Marshall, Q. Gu, C. D. Ling, Pressure-Induced Intersite Bi-M (M=Ru, Ir) Valence Transitions in Hexagonal Perovskites, Angewandte Chemie International Edition, 53, 3414-3417, (2014).

 M. Ko, B. Ingham, N. Laycock, D.E. Williams, In situ synchrotron X-ray diffraction study of the effect of chromium additions to the steel and solution on CO2 corrosion of pipeline steels, Corrosion Science, 80, 237-246, (2014).

 Q. Zhou, P. E.R. Blanchard, B. J. Kennedy, C. D. Ling, S. Liu, M. Avdeev, J. B. Aitken, A. Tadich, H. E. A. Brand, Diffraction and spectroscopic study of pyrochlores Bi2-xFe1+xSbO7 , Journal of Alloys and Compounds, 589, 425–430, (2014).

 C. Vogt, G. P. Knowles, A. L. Chaffee., Multiple sorption cycles evaluation of cadmium oxide/alkali metal halide mixtures for pre-combustion CO2 capture, Journal of Materials Chemistry A, 12, 4299-4308, (2014).

 M. Forsyth, T. Chimdi, A. Seeber, D. Gunzelmann, P. C Howlett, Structure and Dynamics in an organic ionic plastic crystal, N-ethyl-N-methyl pyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl) amide, mixed with a sodium salt, Journal of Materials Chemistry A, 2, 3993-4003, (2014).

 A. Moezzi, M. Cortie, A. Dowd, A. McDonagh, On the formation of nanocrystalline active zinc oxide from zinc hydroxide carbonate, Journal of Nanoparticle Research, 16, 2344, (2014).

 M. Avdeev, B. J Kennedy, T. Kolodiazhnyi, Neutron powder diffraction study of the magnetic structure of EuZrO3, Journal of Physics: Condensed Matter, 26, 095401 , (2014).

 X. Ouyang, S. Huang, W.Zhang, P.Cao, Z.Huang and W. Gao, Investigation of phase evolution of CaCu3Ti4O12 (CCTO) by in situ synchrotron high-temperature powder diffraction, Journal of Solid State Chemistry, 211, 58-62, (2014).

 D. Padayachee, V. Golovko, B. Ingham, A. T. Marshall, Influence of particle size on the electrocatalytic oxidation of glycerol over carbon-supported gold nanoparticles, Electrochimica Acta, 120, 398-407, (2014).

 I. Qasim, P. E. R. Blanchard, S. Liu, B. J. Kennedy, M. Avdeev, Impact of Cu Doping on the Structure and Electronic Properties of LaCr1–yCuyO3, Inorganic Chemistry, 53, 2240–2247, (2014).

 M. D. Dolan, K. G. McLennan, D. Chandra, M. A. Kochanek, G. Song, Suppression of the critical temperature in binary vanadium hydrides, Journal of Alloys and Compounds, 586, 385-391, (2014).

 B. Ingham, Statistical measures of spottiness in diffraction rings, Journal of Applied Crystallography, 47, 166-172, (2014).

 A. Hakamy, F. U. A. Shaikh, I. M. Low, Thermal and mechanical properties of hemp fabric-reinforced nanoclay–cement nanocomposites, Journal of Materials Science, 49, 1684-1694, (2014).

 Pang, W. K., Peterson, V. K., Sharma, N., Zhang, C.,  Guo, Z, Evidence of Solid-Solution Reaction upon Lithium Insertion into Cryptomelane K0.25Mn2O4 Material, Journal of Physical Chemistry C, 118, 3976-3983, (2014).

 M. F. Md Din, J. L. Wang, S. J. Campbell, A. J. Studer, M. Avdeev, S. J. Kennedy, Q. F. Gu, R. Zeng, and S. X. Dou, Magnetic phase transitions and entropy change in layered NdMn1.7Cr0.3Si2, Applied Physics Letters, 104, 42401, (2014).

 J. Shang, G. Li, Q. Gu, R. Singh, P. Xiao, J. Zhe Liu, P. Webley, Temperature Controlled Invertible Selectivity of Adsorption of N2 and CH4 by Molecular Trapdoor Chabazites, Chemical Communications, 50, 4544-4546, (2014).

 P. Barpanda, G. Oyama, C. D. Ling, A. Yamada, Kröhnkite-type Na2Fe(SO4)2.2H2O as a novel 3.25 V insertion compound for Na-ion batteries, Chemistry of Materials, 26, 1297-1299, (2014).

 G. Han, Z. Gang Chen, c. sun, L. Yang, Li. Cheng, Z. Li, W. Lu, Z. M. Gibbs, J. Snyder, K. S. Jack, J. Drennan, J. Zou , A New Crystal: Layer-Structured Rhombohedral In3Se4, CrystEngComm, 16, 16, 393-398, (2014).

 P.  E. R. Blanchard, Z. Huang, B. J. Kennedy, S. Liu, W. Miiller, E. Reynolds, Q. Zhou, M. Avdeev, Z. Zhang, J. B. Aitken, B. C. C. Cowie, L.-Y. Jang, T. Teck Tan, S. Li, C. D. Ling, Key Role of Bismuth in the Magnetoelastic Transitions of Ba3BiIr2O9 and Ba3BiRu2O9 As Revealed by Chemical Doping, Inorganic Chemistry, 53, 952–960, (2014).

 A.-L. Chaudhary, D. A. Sheppard, M. Paskevicius, C. J. Webb, E. MacA. Gray, and C. E. Buckley, Mg2Si Nanoparticle Synthesis for High Pressure Hydrogenation, Journal of Physical Chemistry C, 118, 1240–1247, (2014).

 J. Xu, S.-L. Chou, C. Zhou, Q. Gu, H.-K. Liu, S.-X. Dou, Three-dimensional-network Li3V2(PO4)3/C composite as high rate lithium ion battery cathode material and its compatibility with ionic liquid electrolytes, Journal of Power Sources, 246, 124-131, (2014).

 H. Spratt, L. Rintoul, M. Avdeev, W. Martens, The thermal decomposition of hydronium jarosite and ammoniojarosite., Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 115, 101-109, (2014).

 N. A. S. Webster, M. I. Pownceby, I. C. Madsen, A. J. Studer, J. R. Manuel, J. A. Kimpton, Fundamentals of Silico-Ferrite of Calcium and Aluminum (SFCA) and SFCA-I Iron Ore Sinter Bonding Phase Formation: Effects of CaO:SiO2 Ratio, Metallurgical and Materials Transactions B, 45, 2097-2105, (2014).

 B. J Kennedy, G. Murphy, E. Reynolds, M. Avdeev, H. E R Brand, T. Kolodiazhnyi,  Studies of the antiferrodistortive transition in EuTiO 3 , Journal of Physics: Condensed Matter, 26, 495901, (2014).

 X. Luo, W.-T. Lee, G. Xing, N. Bao, A. Yonis, D. Chu, J. Lee, J. Ding, S. Li, J. Yi, Ferromagnetic ordering in Mn-doped ZnO nanoparticles, Nanoscale Research Letters, 9, 645, (2014).

2013

R. G. Haverkamp The Australian Synchrotron – A powerful tool for chemical research available to New Zealand scientists,  Chemistry in New Zealand 77, 12-17 (2013).

P. Serras, V. Palomares, J. Alonso, N. Sharma, J. M. Lopez del Amo, P. Kubiak, M. L. Fdez-Gubieda, T. Rojo, Electrochemical Na extraction/insertion of Na3V2O2x(PO4)2F3-2x, Chemistry of Materials 25, 4917-4925, (2013).

G. Han, Z.-G. Chen, L. Yang, L. Cheng, K. Jack, J. Drennan, J. Zou, Thermal stability and oxidation of layer-structured rhombohedral In3Se4 nanostructures, 103, 263105 (2013).

Couperthwaite, SJ, Han S, Santini TC, Kaur G, Johnstone DW, Millar GJ, Frost RL  Bauxite residue neutralisation precipitate stability in acidic environments Environmental Chemistry, 10, 455-464, (2013).

I.E. Grey, W.G. Mumme, C.M. Macrae, T. Caradoc-Davies, J.R. Price, M.S. Rumsey, S.J. Mills, Chiral edge-shared octahedral chains in liskeardite, [(Al,Fe)32(AsO4)18OH42(H2O)22]•52H2O, an open framework mineral with a pharmacoalumite-related structure.  Mineralogical Magazine, 77, 3125-3135 (2013).

M. Paskevicius, M.P. Pitt, D.H. Brown, D.A. Sheppard, S. Chumphongphan, C.E. Buckley First-order phase transition in the Li2B12H12 system, Physical Chemistry Chemical Physics, 15, 15825-15828 (2013).

AW Phillips, A Bhatia, P Zhu, G Edward Polymorphism in Sheared Isotactic Polypropylene Containing Nucleant Particles Macromolecular Materials Engineering, 298, 991-1003 (2013).

Matthew T. Dunstan, Frédéric Blanc, Maxim Avdeev, Garry J. McIntyre, Clare P. Grey, Chris D. Ling Long-Range-Ordered Coexistence of 4-, 5-, and 6-Coordinate Niobium in the Mixed Ionic-Electronic Conductor γ-Ba4Nb2O9 Chemistry of Materials, 25, 3154-3161 (2013).

G. Xia, Y. Tan, X. Chen, Z. Guo, H. Liu, X. Yu, Mixed-metal (Li, Al) amidoborane: synthesis and enhanced hydrogen storage properties, Journal of Materials Chemistry A, 1, 1810 - 1820, (2013).

U. Ali Rana, R. Vijayaraghavan, C. M. Doherty, A. Chandra, J. Efthimiadis, A. J. Hill, D. R. MacFarlane, M. Forsyth, Role of Defects in the High Ionic Conductivity of Choline Triflate Plastic Crystal and Its Acid-Containing Compositions, Journal of Physical Chemistry C, 117, 5532–5543, (2013).

M. T. Dunstan, W. Liu, A. F. Pavan, J. A. Kimpton, C. D. Ling, S. A. Scott, J.S. Dennis,  C. P. Grey , Reversible CO2 Absorption by the 6H Perovskite Ba4Sb2O9, Chemistry of Materials, 25, 4881 – 4891 (2013).

B. F. Abrahams, H. E. Maynard-Casely, R. Robson, K. F. White  , Copper(II) coordination polymers of imdc− (H2imdc+ = the 1,3-bis(carboxymethyl)imidazolium cation): unusual sheet interpenetration and an unexpected single crystal-to-single crystal transformation, CrystEngComm, 15, 9729-9737, (2013).

X.Chen, F. Yuan, Q. Gu, Y. Tan, H. Liu, S. Dou, X. Yu, Improved dehydrogenation properties of the combined Mg(BH4)2·6NH3–nNH3BH3 system, International Journal of Hydrogen Energy, 38, 16199-16207, (2013).

G. Zeng, S. D. McDonald, Q. Gu, S. Suenaga, Y. Zhang, J. Chen and K. Nogita, Phase stability and thermal expansion behavior of Cu6Sn5 intermetallics doped with Zn, Au and In, Intermetallics, 43, 85-98, (2013).

S. A. James, B N. Feltis, M. D. de Jonge, M. Sridhar, J. A. Kimpton, M. Altissimo, S. Mayo, C. Zheng, A. Hastings, D. L. Howard, D. J. Paterson, P. Frank A. Wright, G. F. Moorhead, T. W. Turney, J. Fu, Quantification of ZnO Nanoparticle Uptake, Distribution, and Dissolution within Individual Human Macrophages, ACS Nano,7, 10621 - 10635 (2013).

P. Barpanda, C. D. Ling, G. Oyama and A.Yamada, Sodium manganese fluorosulfate with a triplite structure, Acta Crystallographica Section B: Structural Science, 69, 574 – 588 (2013).

T. C. Santini, M. V. Fey, Spontaneous vegetation encroachment upon bauxite residue (red mud) as an indicator and facilitator of in situ remediation processes, Environmental Science and Technology, 47, 12089-12096, (2013).

W. Miiller, M. T. Dunstan, Z. Huang, Z. Mohamed, B. J. Kennedy, M. Avdeev, C. D. Ling, Complex 5d Magnetism in a Novel S = 1/2 Trimer System, the 12L Hexagonal Perovskite Ba4BiIr3O12, Inorganic Chemistry, 52, 12461–12467, (2013).

I. Qasim, B. J. Kennedy, M. Avdeev., Stabilising the orthorhombic perovskite structure in SrIrO3 through chemical doping. Synthesis, structure and magnetic properties of SrIr1xMgxO3., Journal of Materials Chemistry A, 1, 13357-13362, (2013).

Z. Zhang, S. C. Middleburgh , M. de los Reyes , G. R. Lumpkin, Gradual Structural Evolution from Pyrochlore to Defect-Fluorite in Y2Sn2–xZrxO7: Average vs Local Structure, Journal of Physical Chemistry C, 117, 26740 – 26749 (2013).

X. Wang, L. Cao, D. Chen, R. A. Caruso, Engineering of Monodisperse Mesoporous Titania Beads for Photocatalytic Applications, ACS Applied Materials and Interfaces, 5, 9421–9428, (2013).

G. Xia, Q. Meng, Z. Guo, Q. Gu, H. Liu, Z. Liu, X. Yu, Nanoconfinement significantly improves the thermodynamics and kinetics of co-infiltrated 2LiBH4–LiAlH4 composites: Stable reversibility of hydrogen absorption/resorption, Acta Materialia, 61, 6882-6893, (2013).

R. Chen, J. Yao, Q. Gu, S. Smeets, C. Baerlocher, H. Gu, D. Zhu, W. Morris, O. M. Yaghi and H. Wang, A two-dimensional zeolitic imidazolate framework with a cushion-shaped cavity for CO2 adsorption, Chemical Communications, 49, 9500-9502, (2013).

X. Chen, F. Yuan, Q. Gu and X. Yu, Synthesis, structures and hydrogen storage properties of two new H-enriched compounds: Mg(BH4)2(NH3BH3)2 and Mg(BH4)2·(NH3)2(NH3BH3), Dalton Transactions, 42, 14365-14368, (2013).

A. Moezzi, M. B. Cortie, A. M. McDonagh , Zinc hydroxide sulphate and its transformation to crystalline zinc oxide, Dalton Transactions, 42, 14432-14437, (2013).

D. A. Sheppard, L. H. Jepsen, T. R. Jensen, M. Paskevicius, C. E. Buckley, New directions for hydrogen storage: sulphur destabilised sodium aluminium hydride, Journal of Materials Chemistry A, (2013).

L. Li, Q. Gu, Z.Tang, X. Chen, Y. Tan, Q. Li and X. Yu, Two novel derivatives of ammonia borane for hydrogen storage: synthesis, structure, and hydrogen desorption investigation, Journal of Materials Chemistry A, 1, 12263-12269, (2013).

Q.Zhou, T-Y. Tan, B. J. Kennedy, J. R. Hester, Crystal structures and phase transitions in Sr doped Ba2InTaO6 perovskites, Journal of Solid State Chemistry, 206, 122-128, (2013).

I. Qasim, P. E.R. Blanchard, S. Liu, C. Tang, B. J. Kennedy, M.Avdeev, J. A. Kimpton, Ordered vs. disordered perovskites; structural studies of Fe-doped SrIrO3 and SrRuO3, Journal of Solid State Chemistry, 206, 242-250, (2013).

P Barpanda, G Lu, CD Ling, M Tamaru, M Avdeev, S-C Chung, Y Yamada, A Yamada, Na2FeP2O7: a safe cathode for rechargeable sodium-ion batteries, Chemistry of Materials, 25, 3480−3487, (2013).

S. Huang, P. Cao, Y. Li, Z.Huang, W. Gao, Nucleation and crystallization kinetics of a multi-component lithium disilicate glass by in situ and real-time synchrotron X-ray diffraction, Crystal Growth and Design, 13, 4031–4038, (2013).

A. Moezzi, M. Cortie, R. Shimmon and A. McDonagh, On the reactivity of zinc hydroxide acetate dihydrate in ethanol, European Journal of Inorganic Chemistry, 29, 5133 - 5137 (2013).

M.H.Amin, J. Tardio, S. K. Bhargava, An investigation on the role of ytterbium in ytterbium promoted γ-alumina-supported nickel catalysts for dry reforming of methane, International Journal of Hydrogen Energy, 38, 14223 – 14231 (2013).

B. K. Gan, Z. Taylor, B. Xu, A. van Riessen, R. D. Hart, X. Wang, P. Smith, Quantitative phase analysis of bauxites and their dissolution products, International Journal of Mineral Processing, 123, 64-72, (2013).

H. E. Maynard-Casely, K. S. Wallwork, M. Avdeev, A new material for the icy Galilean moons: The structure of sulfuric acid hexahydrate, Journal of Geophysical Research: Planets 118, 1895 - 1902 (2013).

Y. Tan, Q. Gu, J. A. Kimpton, Q. Li, X. Chen, L. Ouyang, M. Zhu, D. Sun and X. Yu, A synergistic strategy established by the combination of two H-enriched B–N based hydrides towards superior dehydrogenation, Journal of Materials Chemistry A, 1, 10155-10165, (2013).

S. P. S. Badwal, D. Fini, F. T. Ciacchi, C. Munnings, J. A. Kimpton and J. Drennan, Structural and microstructural stability of ceria – gadolinia electrolyte exposed to reducing environments of high temperature fuel cells, Journal of Materials Chemistry A, 1, 10768-10782, (2013).

T.C. Santini, M.V. Fey, and M. N. Smirk, Evaluation of soil analytical methods for the characterisation of alkaline Technosols: II. Amorphous constituents and carbonates, Journal of Soils and Sediments, 13, 1351-1359, (2013).

J.C. Waerenborgh, E.V. Tsipis, J.E. Auckett, C.D. Ling, V.V. Kharton, Magnetic structure of Sr2Fe2O5 brownmillerite by single-crystal Mossbauer spectroscopy , Journal of Solid State Chemistry, 205, 5-9, (2013).

K. Nogita,  C. M. Gourlay, S. D. McDonald, S. Suenaga, J. Read, G. Zeng,Q. F. Gu, XRD study of the kinetics of β-α transformations in tin, Philosophical Magazine, 93, 3627-3647, (2013).

Q. Zhou, B.J. Kennedy, M. Avdeev, Crystal structures and phase transitions in Sr2InTaO6 perovskite, Physics and Chemistry of Minerals, 40, 603-610, 40, 603 – 610 (2013).

Z. Tang, Y. Tan, H. Wu, Q. Gu, W. Zhou, C. M. Jensen, X. Yu, Metal cation-promoted hydrogen generation in activated aluminium borohydride ammoniates, Acta Materialia, 61,  4787-4796, (2013).

Z. Yang, Q. Gu, Y. Hemar, In situ study of maize starch gelatinization under ultra-high hydrostatic pressure using X-ray diffraction, Carbohydrate Polymers, 97, 235-238, (2013).

S. Huang, Z. Huang, X. Ouyang, J. Huang, Y.-G. Liu, M. Fang, P. Cao, W. Gao, A porous (La, Sm) co-doped Sialon-polytypoid ceramic with colour and structure differences in multilayers, CrystEngComm, 15, 8552 – 8558 (2013).

W. M. Bloch, C. J. Doonan, C. J. Sumby, Using hinged ligands to target structurally flexible copper(II) MOFs, CrystEngComm, 15, 9663 – 9671 (2013).

P. E. R.  Blanchard, S. Liu, B. J. Kennedy, C.D. Ling, Z. Zhang, M. Avdeev, B. C. C. Cowrie, L. Thomson, L-Y Jang, Investigating the order-disorder phase transition in Nd2–xYxZr2O7 via diffraction and spectroscopy, Dalton Transactions 42, 14875 – 14882 (2013).

E. Reynolds, P. E. R. Blanchard, B. J. Kennedy, C.D Ling, S. Liu, M. Avdeev, Z. Zhang, G. J. Cuello, A Tadich,L-Y Jang, Anion disorder in lanthanoid zirconates Gd2-xTbxZr2O7, Inorganic Chemistry, 52, 8409–8415, (2013).

R. J. Gummow, N. Sharma, R. Feng, G. Han, Y. He, High Performance Composite Lithium-Rich Nickel Manganese Oxide Cathodes for Lithium-Ion Batteries, Journal of the Electrochemical Society, 160, A1856-A1862, (2013).

S. Heyraud, P. E. R. Blanchard, S. Liu, Q. Zhou, B. J. Kennedy, H. E. A. Brand, A. Tadich and J. R. Hester, Structural and magnetic studies of the electron doped manganites Sr0.65Pr0.35−xCexMnO3 (0.00 ≤ x ≤ 0.35), Journal of Physics: Condensed Matter, 25, 335401, (2013).

M. Liu, C. Vogt, A. L. Chaffee, S.L. Y. Chang, Nanoscale Structural Investigation of Cs2CO3-Doped MgO Sorbent for CO2 Capture at Moderate Temperature, Journal of Physical Chemistry C, 117, 17514–17520, (2013).

T. Alomayri, A. Shaikh, I.M. Low, Characterisation of cotton fibre-reinforced geopolymer composites, Composites Part B - Engineering, 50, 1-6, (2013).

W. M. Bloch, R. Babarao, M. R Hill, C. J Doonan, and C. J. Sumby, Post-synthetic structural processing in a Metal-organic Framework material as a mechanism for exceptional CO2/N2 selectivity., Journal of the American Chemical Society, 135, 10441-10448, (2013).

H.E.A. Brand, N.V.Y. Scarlett, I.E. Grey, N. Kirby and R. Knott, In situ SAXS studies of the formation of sodium jarosite, Journal of Synchrotron Radiation, 20, 626 - 634, (2013).

N.Z.N. Azman, S.A. Siddiqui, R. Hart, I.M. Low, Microstructural Design of Lead Oxide-Epoxy Composites for Radiation Shielding Purposes, Journal of Applied Polymer Science, 128, 3213-3219, (2013).

Z. Tang, F. Yuan, Q. Gu, Y. Tan, X. Chen, C.M. Jensen, X. Yu, Scandium and vanadium borohydride ammoniates: Enhanced dehydrogenation behaviour upon coordinative expansion and establishment of H[d+] ... [-d]H interactions, Acta Materialia, 61, 3110-3119, (2013).

L. Awin, B.J. Kennedy, M. Avdeev, Structural and magnetic studies of A site doped LaRh[1-x]Cu[x]O3 (A= Ca2+, Sr2+, Pb2+and Bi3+), Ceramics International, 39, S233-S237, (2013).

D. Padayachee, V. Golovko, A.T. Marshall, The effect of MnO2 loading on the glycerol electrooxidation activity of Au/MnO2/C catalysts, Electrochimica Acta, 98, 208-217, (2013).

F. Yuan, X. Chen, Q. Gu, Z. Tang, X. Yu, Synthesis of ammine dual-metal (V, Mg) borohydrides with enhanced dehydrogenation properties, International Journal of Hydrogen Energy, 38, 5322-5329, (2013).

M.B. Cortie, M.J. Coutts, C. Ton-That, A. Dowd, V.J. Keast, A.M. McDonagh, On the coalescence of nanoparticulate gold sinter ink, Journal of Physical Chemistry C, 117, 11377–11384, (2013).

T.-Y. Tan, N. Martin, Q. Zhou, B.J. Kennedy, Q. Gu, J.A. Kimpton, Z. Zhang, L.-Y. Jang, Valence changes of manganese and structural phase transitions in Sr(1−x)Pr(x)MnO(3) [0.1, Journal of Solid State Chemistry, 201, 115-127, (2013).

J. L. Wang, L. Caron, S. J. Campbell, S. J. Kennedy, M. Hofmann, Z. X. Cheng, M. F. Md Din, A. J. Studer, E. Brück, S. X. Dou, Driving Magnetostructural Transitions in Layered Intermetallic Compounds, Physical Review Letters, 110, 217211-1 - 217211-5 , (2013).

C. Ang, T. Williams, A. Seeber, H. Wang, Y.-B. Cheng, Synthesis and Evolution of Zirconium Carbide via Sol Gel Route: Features of Nanoparticle Oxide Carbon Reactions, Journal of the American Ceramic Society, 96, 1099-1106, (2013).

A.K. Prodjosantoso, Q. Zhou, B.J. Kennedy, Synchrotron X-ray diffraction study of the Ba(1−x)SrSnO3 solid solution, Journal of Solid State Chemistry, 200, 241-245, (2013).

I. Qasim, B.J. Kennedy, Structural characterization of the perovskite series Sr(1x)La(x)Ti(0.5)Mn(0.5)O(3), Journal of Solid State Chemistry, 200, 39-42, (2013).

L.A. Awin, BJ. Kennedy, M. Avdeev, Structural and Magnetic Studies of Zn Doped LaRh(1-2x)Cu(2x)O(3), Key Engineering Materials, 547, 173-180, (2013).

I.E. Grey, N.V.Y. Scarlett, H.E.A. Brand, Crystal chemistry and formation mechanism of non-stoichiometric monoclinic K-jarosites, Mineralogical Magazine, 77, 249-268, (2013).

Y.Q. Wu, S.D. McDonald, J. Read, H. Huang, K. Nogita, Determination of the minimum Ni concentration to prevent the η to η4+1 polymorphic transformation of stoichiometric Cu6Sn5, Scripta Materialia, 68, 595–598, (2013).

R. Lyndon, K. Konstas, B.P. Ladewig, P.D. Southon, C.J. Kepert, M.R. Hill, Dynamic Photo-Switching in Metal-Organic Frameworks as a Route to Low-Energy Carbon Dioxide Capture and Release, Angewandte Chemie International Edition, 52, 3695-3698, (2013).

X.H. An, Q.F. Gu, J.Y. Zhang, S.L. Chen, X.B. Yu, Q. Li, Experimental investigation and thermodynamic reassessment of La-Ni and LaNi5-H systems, Calphad - Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, 40, 48-55, (2013).

T. Alomayri, I.M. Low, Synthesis and characterization of mechanical properties in cotton fiber-reinforced geopolymer composites, Journal of Asian Ceramic Societies, 1, 30-34, (2013).

I. Qasim, B.J. Kennedy, M. Avdeev, Synthesis, structures and properties of transition metal doped SrIrO3, Journal of Materials Chemistry A, 1, 3127-3132, (2013).

J. Xu, S.-L. Chou, Q.-F. Gu, H.-K. Liu, S.-X. Dou, The effect of different binders on electrochemical properties of LiNi(1/3)Mn(1/3)Co(1/3)O2 cathode material in lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 225, 172-178, (2013).

W.R. Brant, S. Schmid, G. Du, Q. Gu, N. Sharma, A simple electrochemical cell for in-situ fundamental structural analysis using synchrotron X-ray powder diffraction, Journal of Power Sources, 224, 109 - 114 (2013).

N.V.Y. Scarlett, I.E. Grey, H.E.A. Brand, In situ synchrotron diffraction studies on the formation kinetics of jarosites, Journal of Synchrotron Radiation, 20, 366-375, (2013).

M.T. Dunstan, A.F. Pavan, V.V. Kharton, M. Avdeev, J.A. Kimpton, V.A. Kolotygin, E.V. Tsipis, C.D. Ling, Phase behavior and mixed ionic-electronic conductivity of Ba4Sb2O9, Solid State Ionics, 235, 1-7, (2013).

T.D. Keene, D. Rankine, J.D. Evans, P.D. Southon, C.J. Kepert, J.B. Aitken, C.J. Sumby, C.J. Doonan, Solvent-modified dynamic porosity in chiral 3D kagome frameworks, Dalton Transactions, 42, 7871-7879, (2013).

C.J. Schneider, J.D. Cashion, N.F. Chilton, C. Etrillard, M. Fuentealba, J.A.K. Howard, J.-F. Letard, C. Milsmann, B. Moubaraki, H.A. Sparkes, S.R. Batten, K.S. Murray, Spin Crossover in a 3,5-Bis(2-pyridyl)-1,2,4-triazolate-Bridged Dinuclear Iron(II) Complex [{Fe(NCBH3)(py)}(2-)(micro-L[1])2] - Powder versus Single Crystal Study, European Journal of Inorganic Chemistry, 2013, 850-864, (2013).

I.M. Low, H. Albetran, V.M. Prida, V. Vega, P. Manurung, M. Ionescu, A comparative study on crystallization behavior, phase stability, and binding energy in pure and Cr-doped TiO2 nanotubes, Journal of Materials Research, 28, 304-312, (2013).

E. Reynolds, B.J. Kennedy, G.J. Thorogood, D.J. Gregg, J.A. Kimpton, Crystal structure and phase transitions in the uranium perovskite, Ba2SrUO6, Journal of Nuclear Materials, 433, 37-40, (2013).

P.E.R. Blanchard, S. Liu, B.J. Kennedy, C.D. Ling, M. Avdeev, J.B. Aitken, B.C.C. Cowie, A. Tadich, Investigating the Local Structure of Lanthanoid Hafnates Ln2Hf2O7 via Diffraction and Spectroscopy, Journal of Physical Chemistry C, 117, 2266-2273, (2013).

N.Z. Noor Azman, S.A. Siddiqui, I.M. Low, Synthesis and characterization of epoxy composites filled with Pb, Bi or W compound for shielding of diagnostic x-rays, Applied Physics A - Materials Science & Processing, 110, 137-144, (2013).

K. Nogita, S. D. McDonald, A. Duguid, M. Tsubota and Q. F. Gu, Hydrogen desorption of Mg-Mg2Ni hypo-eutectic alloys in Air, Ar, CO2, N2 and H2, Journal of Alloys and Compounds, 580 , S140-S143, (2013).

G. Xia, L. Li, Z. Guo, Q. Gu, Y. Guo, X. Yu, H. Liu, Z. Liu, Stabilization of NaZn(BH4)3 via nanoconfinement in SBA-15 towards enhanced hydrogen release, Journal of Materials Chemistry A, 1, 250-257, (2013).

P. Falcaro, F. Lapierre, B. Marmiroli, M. Styles, Y. Zhu, M. Takahashi, A.J. Hill, C.M. Doherty, Positioning an individual metal-organic framework particle using a magnetic field, Journal of Materials Chemistry C, 1, 42-45, (2013).

M. Yan, Y. Liu, G.B. Schaffer, M. Qian, In situ synchrotron radiation to understand the pathways for the scavenging of oxygen in commercially pure Ti and Ti-6Al-4V by yttrium hydride, Scripta Materialia, 68, 63-66, (2013).

T. A. Whittle, W. R. Brant & S. Schmid , Pseudo-symmetry in tungsten bronze type Sr3TiNb4O15., Aperiodic Crystals, , 179-185, (2013).

X. D. Wang, J. Choi, D. Mitchell, Y. Truong, I.L. Kyratzis, R.A. Caruso,  Enhanced Photocatalytic Activity: Mesoporous Au/TiO2 Fibers Prepared by Electrospun Method, ChemCatChem, 5, 2646 – 2654 (2013).

X. Wang, R. G. McDonald, R. D. Hart, J. Li, A. van Riessen, Acid resistance of goethite in nickel laterite ore from Western Australia. Part I. The relationship between goethite morphologies and acid leaching performance, Hydrometallurgy, 140, 48 – 58 (2013).

A. Moezzi, A.M. McDonagh, A. Dowd, M.B Cortie,  Zinc hydroxy acetate and its transformation to nanocrystalline ZnO, Inorganic Chemistry, 52, 95–102, (2013).

S. Huang, Z.Huang, W.Gao and P. Cao, In situ high-temperature crystallographic evolution of a non-stoichiometric Li2O∙2SiO2 glass, Inorganic Chemistry, 52, 14188 – 14195 (2013).

M. Li, F. Yuan, Q. Gu, X. Yu, Synthesis and advanced dehydrogenation properties of niobium-based ammine borohydride, International Journal of Hydrogen Energy, 38, 9236 – 9242 (2013).

N. A.S. Webster, M. I. Pownceby, I.C. Madsen, J. A. Kimpton, Effect of Oxygen Partial Pressure on the Formation Mechanisms of Complex Ca-rich Ferrites, ISIJ International, 53, 774-781, (2013).

R. Tian, R. Donelson, C. D. Ling, P. E. R. Blanchard, T. Zhang, D. Chu, T. T.Tan, and S. Li. , Ga Substitution and Oxygen Diffusion Kinetics in Ca3Co4O9+δ-Based Thermoelectric Oxides., Journal of Physical Chemistry C, 117, 17514 – 17520 (2013).

G. Zeng, S. D. McDonald, Q. F. Gu, K. Sweatman, K. Nogita, Effects of element addition on the β→α transformation in tin, Philosophical Magazine Letters, 93, 3627 - 3647 (2013).

2012

M.J. Styles, C.R. Hutchinson, Y. Chen, A. Deschamps, T.J. Bastow, The coexistence of two S (Al2CuMg) phases in Al-Cu-Mg alloys, Acta Materialia, 60, 6940-6951, (2012).

M. Majumder, P. Sheath, J.I. Mardel, T.G. Harvey, A.W. Thornton, A.Gonzago, D.F. Kennedy, I. Madsen, J.W. Taylor, D.R. Turner, M.R. Hill, Aqueous Molecular Sieving and Strong Gas Adsorption in Highly Porous MOFs with a Facile Synthesis, Chemistry of Materials, 24, 4647-4652, (2012).

C.D. Ling, W. Miiller, M.R. Johnson, D. Richard, S. Rols, J. Madge, I.R. Evans, Local Structure, Dynamics, and the Mechanisms of Oxide Ionic Conduction in Bi(26)Mo(10)O(69), Chemistry of Materials, 24, 4607-4614, (2012).

M. Ko, N.J. Laycock, B. Ingham, D.E. Williams, In-Situ Synchrotron X-Ray Diffraction Studies of CO2 Corrosion of Carbon Steel with Scale Inhibitors ATMPA and PEI at 80 degC, Corrosion, 68, 1085-1093, (2012).

P.E.R. Blanchard, R. Clements, B.J. Kennedy, C.D. Ling, E. Reynolds, M. Avdeev, A.P.J. Stampfl, Z. Zhang, L.-Y. Jang, Does Local Disorder Occur in the Pyrochlore Zirconates?, Inorganic Chemistry, 51, 13237-13244, (2012).

A.P. Kulkarni, F. Ciacchi, S. Giddey, C. Munnings, S.P.S. Badwal, J.A. Kimpton, D. Fini, Mixed ionic electronic conducting perovskite anode for direct carbon fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy, 37, 19092-19102, (2012).

H.E. Maynard-Casely, H.E.A. Brand, K.S. Wallwork, Structure and thermal expansion of sulfuric acid octahydrate, Journal of Applied Crystallography, 45, 1198-1207, (2012).

X. Wang, R.D. Hart, J. Li, R.G. McDonald, A. van Riessen, Quantitative analysis of turbostratically disordered nontronite with a supercell model calibrated by the PONKCS method, Journal of Applied Crystallography, 45, 1295-1302, (2012).

N.A.S. Webster, M.I. Pownceby, I.C. Madsen, J.A. Kimpton, Silico-ferrite of Calcium and Aluminum (SFCA) Iron Ore Sinter Bonding Phases: New Insights into Their Formation During Heating and Cooling, Metallurgical and Materials Transactions B, 43, 1344-1357, (2012).

Y.Q. Wu, J.C. Barry, T. Yamamoto, Q.F. Gu, S.D. McDonald, S. Matsumura, H. Huang, K. Nogita, A new phase in stoichiometric Cu6Sn5, Acta Materialia, 60, 6581-6591, (2012).

X. Du, A. W. Rate, M.A.M. Gee, Redistribution and mobilization of titanium, zirconium and thorium in an intensely weathered lateritic profile in Western Australia, Chemical Geology, 330-331, 101-115, (2012).

L. Cheng, Z.-G. Chen, S. Ma, Z.-d. Zhang, Y. Wang, H.-Y. Xu, L. Yang, G. Han, K. Jack, G. Lu, J. Zou, High Curie Temperature Bi(1.85)Mn(0.15)Te(3) Nanoplates, Journal of the American Chemical Society, 134, 18920-18923, (2012).

I.M. Low, F.K. Yam, W.K. Pang, In-situ diffraction studies on the crystallization and crystal growth in anodized TiO2 nanofibres, Materials Letters, 87, 150-152, (2012).

J. Plasil, K. Fejfarova, K.S. Wallwork, M. Dusek, R. Skoda, J. Sejkora, J. Cejka, F. Veselovsky, J. Hlousek, N. Meisser, J. Brugger, Crystal structure of pseudojohannite, with a revised formula, Cu3(OH)2[(UO2)4O4(SO4)2](H2O)12, American Mineralogist, 97, 1796-1803, (2012).

S. Liu, W. Miiller, Y. Liu, M. Avdeev and C.D. Ling, Sillen-Aurivillius Intergrowth Phases as Templates for Naturally Layered Multiferroics, Chemistry of Materials, 24, 3932-3942, (2012).

J. Shang, G. Li, R. Singh, Q. Gu, K.M. Nairn, T.J. Bastow, N.l Medhekar, C.M. Doherty, A.J. Hill, J.Z. Liu, P.A. Webley, Discriminative Separation of Gases by a ?Molecular Trapdoor? Mechanism in Chabazite Zeolites, Journal of the American Chemical Society, 134, 19246-19253, (2012).

G. Zeng, S.D. McDonald, Q. Gu, K. Nogita, Effect of Zn, Au, and In on the polymorphic phase transformation in Cu6Sn5 intermetallics, Journal of Materials Research, 27, 2609-2614, (2012).

F. Lisi, P. Falcaro, D. Buso, A.J. Hill, J.A. Barr, G. Crameri, T.-L. Nguyen, L.-F. Wang, P. Mulvaney, Rapid Detection of Hendra Virus Using Magnetic Particles and Quantum Dots, Advanced Healthcare Materials, 1, 631-634, (2012).

F. Yuan, Q. Gu, X. Chen, Y. Tan, Y. Guo, X. Yu, Complex Ammine Titanium(III) Borohydrides as Advanced Solid Hydrogen-Storage Materials with Favorable Dehydrogenation Properties, Chemistry of Materials, 24, 3370-3379, (2012).

V. Markovich, G. Jung, A. Wisniewski, D. Mogilyansky, R. Puzniak, A. Kohn, X.D. Wu, K. Suzuki, G. Gorodetsky, Magnetic properties of electron-doped La(0.23)Ca(0.77)MnO3 nanoparticles, Journal of Nanoparticle Research, 14, 1119-1 to 1119-18, (2012).

G.L. Drisko, A. Zelcer, X. Wang, R.A. Caruso, G.J. de A.A. Soler-Illia, Synthesis and Photocatalytic Activity of Titania Monoliths Prepared with Controlled Macro- and Mesopore Structure, ACS Applied Materials and Interfaces, 4, 4123-4130, (2012).

S. Schmid, V. Fung, Incommensurate Modulated Structures in the Ta2O5-Al2O3 System, Australian Journal of Chemistry, 65, 851-859, (2012).

Q. Zhou, P. Blanchard, B.J. Kennedy, E. Reynolds, Z. Zhang, W. Miiller, J.B. Aitken, M. Avdeev, L.-Y. Jang, J.A. Kimpton, Synthesis, Structural and Magnetic Studies of the Double Perovskites Ba2CeMO6 (M = Ta, Nb), Chemistry of Materials, 24, 2978-2986, (2012).

Y. Zhu, Q. Wang, L. Zhao, B. Teng, W. Lu, Y. Han, Atomic Resolution Imaging of Nanoscale Structural Ordering in a Complex Metal Oxide Catalyst, Chemistry of Materials, 24, 3269-3278, (2012).

J.M. Low, B. Curtain, M. Philipps, Z.Q. Liu, M. Ionescu, High temperature diffraction study of in-situ crystallization of nanostructured TiO2 photocatalysts, Journal of the Australasian Ceramic Society, 48, 198-204, (2012).

K. Sweatman, T. Nishimura, S.D. McDonald, K. Nogita, Effect of Cooling Rate on the Intermetallic Layer in Solder Joints, IPC APEX EXPO 2012, San Diego, U.S.A., February 28-March 1, 2012., 2, 862, (2012).

T.R. Welberry, E.J. Chan, D.J. Gossens, A.P. Heerdegen, Diffuse Scattering as an Aid to the Understanding of Polymorphism in Pharmaceuticals, Metallurgical and Materials Transactions A - Physical Metallurgy and Materials Science, 43, 1434-1444, (2012).

Y. Asano, Y. Sakka, I.J. Davies, S. Koda, K. Itatani, Effect Of [beta]-Calcium Orthophosphate Addition On High-Temperature Plastic Deformation Of Hydroxyapatite With Submicrometer-Sized Grains, Phosphorus Research Bulletin - Japanese Association of Inorganic Phosphorus Chemistry (English version), 27, 11-17, (2012).

E. Reynolds, P.E.R. Blanchard, Q. Zhou, B.J. Kennedy, Z. Zhang, L.-Y. Jang, Structural and spectroscopic studies of La2Ce2O7: Disordered fluorite versus pyrochlore structure, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 85, 132101-1 to 132101-5, (2012).

B. Ingham, N. Gaston, K. Fahy, X.Y. Chin, C.J. Dotzler, E. Rees, G. Haslam, Z.H. Barber, G.T. Burstein, M.P. Ryan, Extended X-ray Absorption Fine Structure and X-ray Diffraction Examination of Sputtered Nickel Carbon Binary Thin Films for Fuel Cell Applications, Journal of Physical Chemistry C, 116, 6159-6165, (2012).

D. Li, Y. Huang, N. Sharma, Z. Chen, D. Jia, Z. Guo, Enhanced electrochemical properties of LiFePO4 by Mo-substitution and graphitic carbon-coating via a facile and fast microwave-assisted solid-state reaction, Physical Chemistry Chemical Physics, 14, 3634-3639, (2012).

M.D.H. Lay, A.J. Hill, P.G. Saksida, M.A. Gibson, T.J. Bastow, 27Al NMR measurement of fcc Al configurations in as-quenched Al(85)Ni(11)Y(4) metallic glass and crystallization kinetics of Al nanocrystals, Acta Mater., 60, 79-88, (2012).

A.S.R. Chesman, M. Yang, B. Mallick, T.M. Ross, I.A. Gass, G.B. Deacon, S.R. Batten and A.-V. Mudring, Melting point suppression in new lanthanoid(III) ionic liquids by trapping of kinetic polymorphs: an in situ synchrotron powder diffraction study, Chem. Commun., 48, 124-126, (2012).

T. Darunsontaya, A. Suddhiprakarn, I. Kheoruenromne, N. Prakongkep, R.J. Gilkes, The forms and availability to plants of soil potassium as related to mineralogy for upland Oxisols and Ultisols from Thailand, Geoderma, 170, 11-24, (2012).

F. Yuan, Q. Gu, Y. Guo, W. Sun, Xi. Chen and X. Yu, Structure and hydrogen storage properties of the first rare-earth metal borohydride ammoniate: [Y(BH4)3].[4NH3], J. Mater. Chem., 22, 1061-1068, (2012).

C. Laslau, B. Ingham, Z.D. Zujovic, P. Capkova, J. Stejskal, M. Trchova, J. Travas-Sejdic, Synchrotron X-ray scattering reveals early-stage crystallinity during the self-assembly of polyaniline nanotubes with rectangular cross-sections, Synthetic Met., 161, 2739-2742, (2012).

E.J. Chan, D.J. Goossens, Study of the single-crystal X-ray diffuse scattering in paracetamol polymorphs, Acta Crystallogr. B, 68, 80-88, (2012).

E. Yusiharni, R. Gilkes, Rehydration of heated gibbsite, kaolinite and goethite: An assessment of properties and environmental significance, Appl. Clay Sci., 64, 61 – 67 (2012).

T.M. Ross, B. Moubaraki, S.M. Neville, S.R. Batten and K.S. Murray, Polymorphism and spin crossover in mononuclear Fe(II) species containing new dipyridylamino-substituted s-triazine ligands, Dalton T., 41, 1512-1523, (2012).

M.R. Hill, T.J. Bastow, L. Bourgeois, D.R. Turner, A. Seeber, K. McBean and H.J. Whitfield, A Simple Route to Full Structural Analysis of Biophosphates and their Application to Materials Discovery, Dalton T., 41, 5497-5501, (2012).

D.A. White, E.G. Hafsteinsdottir, D.B. Gore, G. Thorogood, S.C. Stark, Formation and stability of Pb-, Zn- & Cu-PO4 phases at low temperatures: Implications for heavy metal fixation in polar environments, Environ. Pollut., 161, 143-153, (2012).

E. Yusiharni, R.J. Gilkes, Short term effects of heating a lateritic podzolic soil on the availability to plants of native and added phosphate, Geoderma, 191, 132 – 139 (2012).

N.A.S. Webster, M.J. Loan, I.C. Madsen, R.B. Knott, G.M. Brodie, J.A. Kimpton, An in situ synchrotron X-ray diffraction investigation of lepidocrocite and ferrihydrite-seeded Al(OH)3 crystallisation from supersaturated sodium aluminate liquor, J. Cryst. Growth, 340, 112-117, (2012).

H. Li, T. Baikie, S.S. Pramana, J.F. Shin, P.R. Slater, F. Brink, J. Hester, K. Wallwork and T.J. White, Synthesis and characterisation of vanadium doped alkaline earth lanthanum germanate oxyapatite electrolyte, J. Mater. Chem., 22, 2658-2669, (2012).

J.E. Auckett, A.J. Studer, N. Sharma, C.D. Ling, Floating-zone growth of brownmillerite Sr2Fe2O5 and the observation of a chain-ordered superstructure by single-crystal neutron diffraction, Solid State Ionics, 225, 432 – 436 (2012).

B.J. Kennedy, I. Qasim, E. Reynolds, T.-Y. Tan and Q. Zhou, Synchrotron X-Ray Powder Diffraction Studies of Structural Phase Transitions in Perovskite Oxides, Aust. J. Chem., 65, 229-235, (2012).

B. Ingham, M. Ko, N. Laycock, J. Burnell, P. Kappen, J.A. Kimpton and D.E. Williams, In-situ Synchrotron X-ray Diffraction Study of Scale Formation During CO2 Corrosion of Carbon Steel in Sodium and Magnesium Chloride Solutions, Corrosion Sci., 56, 96-104, (2012).

T.M. Ross, B. Moubaraki, S.R. Batten and K.S. Murray, Spin crossover in polymeric and heterometallic Fe(II) species containing polytopic dipyridylamino-substituted-triazine ligands, Dalton T., 41, 2571-2581, (2012).

E. Yusiharni, R.J. Gilkes, Changes in the mineralogy and chemistry of a lateritic soil due to a bushfire at Wundowie, Darling Range, Western Australia, Geoderma, 191, 140 -150 (2012).

Z. Tang, Y. Tan, Q. Gu and X. Yu, A novel aided-cation strategy to advance the dehydrogenation of calcium borohydride monoammoniate, J. Mater. Chem., 22, 5312-5318, (2012).

W. Sun, X. Chen, Q. Gu, K.S. Wallwork, Y. Tan, Z. Tang and X. Yu, A New Ammine Dual-Cation (Li, Mg) Borohydride: Synthesis, Structure, and Dehydrogenation Enhancement, Chem.- Eur. J., 18, 6825 – 6834 (2012).

Q. Gu, L. Gao, Y. Guo, Y. Tan, Z. Tang, K.S. Wallwork, F. Zhang and X. Yu, Structure and decomposition of zinc borohydride ammonia adduct: towards a pure hydrogen release, Energy Environ. Sci.,5, 7590 - 7600 (2012).

H. Alamri, I.M. Low, Characterization of Epoxy Hybrid Composites Filled with Cellulose Fibers and Nano-SiC, J. Appl. Polym. Sci.,126, E221 – E231 (2012).

G. Xia, Q. Gu, Y. Guo and X. Yu, Ammine bimetallic (Na, Zn) borohydride for advanced chemical hydrogen storage, J. Mater. Chem., 22, 7300-7307, (2012).

R.J. Gummow, N. Sharma, V.K. Peterson, Y. He, Crystal chemistry of the Pmnb polymorph of Li2MnSiO4, J. Solid State Chem., 188, 32-37, (2012).

S. Wei, T. Zhu, M. Hodgson, W. Gao, Effects of lead addition on the microstructure and mechanical properties of as-cast Mg-4Zn alloys, Mater. Sci. Eng. A - Struct. Mater. Prop. Microstruct. Process., 550, 2803 - 2813 (2012).

H. Alamri, I.M. Low, Microstructural, Mechanical, and Thermal Characteristics of Recycled Cellulose Fiber-Halloysite-Epoxy Hybrid Nanocomposites, Polym. Compos., 33, 589-600, (2012).

M.T. Dunstan, J.A. Kimpton, V.V. Kharton, C.D. Ling, Pronounced impact of atmospheric conditions on Ba4Nb2O9 and Ba4Ta2O9, Solid State Ionics, 225, 172 - 175 (2012).

T.-Y. Tan, Q. Zhou, B.J. Kennedy, Q. Gu, J.A. Kimpton, Coupling of Jahn-Teller and tilting distortions in high temperature structural phase transition of the Ca(0.2)Sr(0.6)Nd(0.2)Mn(1-x)Cr(x)O(3); 0<=x<=0.2 perovskites, Solid State Sci., 14, 506-514, (2012).

W.R. Brant, S. Schmid, A. Kuhn, J. Hester, M. Avdeev, M. Sale and Q. Gu, Rapid Lithium Insertion and Location of Mobile Lithium in the Defect Perovskite Li(0.18)Sr(0.66)Ti(0.5)Nb(0.5)O(3), ChemPhysChem, 13, 2293 – 2296 (2012).

Y. Lauw, T. Ruther, M.D. Horne, K.S. Wallwork, B.W. Skelton, I.C. Madsen and T. Rodopoulos, Structural Studies on the Basic Ionic Liquid 1-Ethyl-1,4- diazabicyclo[2.2.2]octanium Bis(trifluoromethylsulfonyl)imide and Its Bromide Precursor, Cryst. Growth Des., 12, 2803 – 2813 (2012).

L.-E. Owe, M. Tsypkin, K. Wallwork, R.G. Haverkamp, S. Sunde, Iridium-ruthenium single phase mixed oxides for oxygen evolution: Composition dependence of electrocatalytic activity, Electrochim. Acta, 70, 158-164, (2012).

D. Mu, H. Yasuda, H. Huang and K. Nogita, Growth orientations and mechanical properties of Cu6Sn5 and (Cu,Ni)6Sn5 on polycrystalline Cu, J. Alloy. Compd., 536, 38-46 (2012).

C.M. Doherty, E. Knystautas, D. Buso, L. Villanova, K. Konstas, A.J. Hill, M. Takahashi and P. Falcaro, Magnetic framework composites for polycyclic aromatic hydrocarbon sequestration, J. Mater. Chem., 22, 11470-11474 (2012).

W. Miiller, J. Auckett, M. Avdeev and C.D. Ling, Coexistence of spin glass and antiferromagnetic orders in Ba(3)Fe(2.15)W(0.85)O(8.72), J. Phys. - Condens. Mat., 24, 206004, (2012).

H.E.A. Brand, N.V.Y. Scarlett and I.E. Grey, In situ studies into the formation kinetics of potassium jarosite, J. App. Cryst., 45, 535-545, (2012).

T.J. Bastow, C.R. Hutchinson and A.J. Hill, Strong interaction of an Al2Cu intermetallic precipitate with its boundary, Philos. Mag., 92, 2022-2031, (2012).

N. Prakongkep, R.J. Gilkes, B. Singh, S. Wong, Pyrite and other sulphur minerals in giant aquic spodosols, Western Australia, Geoderma, 181-182, 78-90, (2012).

Q. Luo, Q. Li, F. Jin, J.-Y. Zhang, X.-B. Yu, Q.-F. Gu, K.-C. Chou, The crystal structure, microhardness and thermal stability of the Ti(26)Al(55)Zn(19) alloy, Intermetallics, 26, 136-141, (2012).

K. Nogita, D. Mu, S.D. McDonald, J. Read, Y.Q. Wu, Effect of Ni on phase stability and thermal expansion of Cu(6-x)Ni(x)Sn(5) (x = 0, 0.5, 1, 1.5 and 2), Intermetallics, 26, 78-85, (2012).

A. Shimamura, L. Perander, E. Kanezaki, M.I. Jones and J.B. Metson, Observation of a collapsing layer structure in Mg/Al layered double hydroxides with interlayer hydrogen phosphate by high temperature In-situ X-ray diffraction with synchrotoron radiation., Mater. Sci. Forum, 700, 67-70, (2012).

2011

V.K. Bhatia, C.S. Kealley, M.J. Prior, M.B. Cortie, Martensite destabilization in Au7Cu5Al4 shape-memory alloy, Acta Mater., 59, 2193-2200, (2011).

D. Lau, D.G. Hay, M.R. Hill, B.W. Muir, S.A. Furman and D.F. Kennedy, PLUXter: Rapid Discovery of Metal-organic Framework Structures Using PCA and HCA of High Throughput Synchrotron Powder Diffraction Data, Comb. Chem. High T. Scr., 14, 28-35, (2011).

M.B. Cortie, C.S. Kealley, V. Bhatia, G.J. Thorogood, M.M. Elcombe, M. Avdeev, High temperature transformations of the Au7Cu5Al4 shape-memory alloy, J. Alloy. Compd., 509, 3502-3508, (2011).

M. Avdeev, G.J. Thorogood, M.L. Carter, B.J. Kennedy, J. Ting, D.J. Singh and K.S. Wallwork, Antiferromagnetism in a Technetium Oxide. Structure of CaTcO3, J. Am. Chem. Soc., 133, 1654-1657, (2011).

N.V.Y. Scarlett, M.R. Rowles, K.S. Wallwork and I.C. Madsen, Sample-displacement correction for whole-pattern profile fitting of powder diffraction data collected in capillary geometry, J. App. Cryst., 44, 60-64, (2011).

D. Buso, K.M. Nairn, M. Gimona, A.J. Hill and P. Falcaro, Fast Synthesis of MOF-5 Microcrystals Using Sol-Gel SiO2 Nanoparticles, Chem. Mater., 23, 929-934, (2011).

V. Markovich, R. Puzniak, D. Mogilyansky, X. Wu, K. Suzuki, I. Fita, A. Wisniewski, S. Chen and G. Gorodetsky, Exchange Bias Effect in La(0.2)Ca(0.8)MnO3 Antiferromagnetic Nanoparticles with Two Ferromagnetic-Like Contributions, J. Phys. Chem. C, 115, 1582-1591, (2011).

K. Nogita, A hydrogen storage system utilising as-cast magnesium based alloys, Ceramics Japan, 46, 196-200, (2011).

M.R. Hill, G.J. Wilson, L. Bourgeois and A.G. Pandolfo, High surface area templated LiFePO4 from a single source precursor molecule, Energy Environ. Sci., 4, 965-972, (2011).

Y. Guo, H. Wu, W. Zhou and X. Yu, Dehydrogenation Tuning of Ammine Borohydrides Using Double-Metal Cations, J. Am. Chem. Soc., 133, 4690-4693, (2011).

L. Jin, P. Howlett, J. Efthimiadis, M. Kar, D. Macfarlane and M. Forsyth, Lithium doped N,N-dimethyl pyrrolidinium tetrafluoroborate organic ionic plastic crystal electrolytes for solid state lithium batteries, J. Mater. Chem., 21, 10171-10178, (2011).

F.M. Kelly and J.H. Johnston, Colored and Functional Silver Nanoparticle-Wool Fiber Composites, ACS Appl. Mater. Interfaces, 3, 1083-1092, (2011).

A.J. Porkovich, M.D. Arnold, G. Kouzmina, B. Hingley, A. Dowd, M.B. Cortie, Calorimetric Sensor for Use in Hydrogen Peroxide Aqueous Solutions, Sens. Lett., 9, 695-697, (2011).

Y. Guo, Q. Gu, Z. Guo, J. Mao, H. Liu, S. Dou and X. Yu, A GBH/LiBH4 coordination system with favorable dehydrogenation, J. Mater. Chem., 21, 7138-7144, (2011).

T. Luangpipat, I.R. Beattie, Y. Chisti, R.G. Haverkamp, Gold nanoparticles produced in a microalga, J. Nanoparticle Res., (2011). In press.

C.J. Schneider, B. Moubaraki, J.D. Cashion, D.R. Turner, B.A. Leita, S.R. Batten and K.S. Murray, Spin crossover in di-, tri- and tetranuclear, mixed-ligand tris(pyrazolyl)methane iron(II) complexes, Dalton T., 40, 6939-6951, (2011).

G.J. Thorogood, M. Avdeev, M.L. Carter, B.J. Kennedy, J. Ting and K.S. Wallwork, Structural phase transitions and magnetic order in SrTcO3, Dalton T., 40, 7228-7233, (2011).

C.L. Nguyen, L.M. Perander, M.M. Hyland and J.B. Metson, TOF-SIMS studies of intercalated Gibbsite and Bayerite, Surf. Interface Anal., 43, 432-435, (2011).

T.M. Ross, B. Moubaraki, S.R. Batten and K.S. Murray, Spin crossover in polymeric and heterometallic Fe(II) species containing polytopic dipyridylamino-substituted-triazine ligands, Dalton T., (2011). In press.

M.R. Rowles, N.V.Y. Scarlett, I.C. Madsen and K. McGregor, Characterization of rutile passivation layers formed on Magneli-phase titanium oxide inert anodes, J. App. Cryst., 44, 853-857, (2011).

T. Kemmitt, B. Ingham and R. Linklater, Optimization of Sol-Gel-Formed ZnO:Al Processing Parameters by Observation of Dopant Ion Location Using Solid-State 27Al NMR Spectrometry, J. Phys. Chem. C, 115, 15031-15039, (2011).

R. Clements, J.R. Hester, B.J. Kennedy, C.D. Ling, A.P.J. Stampfl, The fluorite-pyrochlore transformation of Ho(2-y)Nd(y)Zr2O7, J. Solid State Chem., 18, 2108-2113, (2011).

G. Du, N. Sharma, V.K. Peterson, J.A. Kimpton, D. Jia and Z. Guo, Br-Doped Li4Ti5O12 and Composite TiO2 Anodes for Li-ion Batteries: Synchrotron X-Ray and in situ Neutron Diffraction Studies, Adv. Funct. Mater., 21, 3990-3997, (2011).

N.A.S. Webster, M.J. Loan, I.C. Madsen, R.B. Knott and J.A. Kimpton, An investigation of the mechanisms of goethite, hematite and magnetite-seeded Al(OH)3 precipitation from synthetic Bayer liquor, Hydrometallurgy, 109, 72-79, (2011).

N.J. Nicholas, G.V. Franks and W.A. Ducker, The mechanism for hydrothermal growth of zinc oxide, CrystEngComm, (2011). In press.

T.M. Ross, B. Moubaraki, K.S. Wallwork, S.R. Batten and K.S. Murray, A temperature-dependent order-disorder and crystallographic phase transition in a 0D Fe(II) spin crossover compound and its non-spin crossover Co(II) isomorph, Dalton T., 40, 10147-10155, (2011).

D. Mu, J. Read, Y. Yang and K. Nogita, Thermal expansion of Cu6Sn5 and (Cu,Ni)6Sn5, J. Mater. Res., 26, 2660-2664, (2011).

M.T. Dunstan, P.D. Southon, C.J. Kepert, J. Hester, J.A. Kimpton, C.D. Ling, Phase Diagram, Chemical Stability and Physical Properties of the Solid-Solution Ba(4)Nb(2-x)Ta(x)O9, J. Solid State Chem., 184, 2648-2654, (2011).

M.S. Ahmed, P. Munroe, Z.-T. Jiang, X. Zhao, W. Rickard, Z. Zhou, L.K.Y. Li, Z. Xie, Corrosion behaviour of nanocomposite TiSiN coatings on steel substrates, Corrosion Sci., 53, 3678-3687, (2011).

G.J. Thorogood, Z. Zhang, J.R. Hester, B.J. Kennedy, J. Ting, C.J. Glover and B. Johannessen, Structure and cation ordering in spinel-type TcCo2O4. An example of a trivalent technetium oxide, Dalton T., 40, 10924-10926, (2011).

T.D. Keene, M.J. Murphy, J.R. Price, D.J. Price and C.J. Kepert, A new modification of an old framework: Hofmann layers with unusual tetracyanidometallate groups, Dalton T., 40, 11621-11628, (2011).

M.B. Cortie, L. Xiao, L. Erdei, C.S. Kealley, A.R. Dowd, J.A. Kimpton, A.M. McDonagh, Thermal Stability of (KxNayH1-x-y)2Ti6O13 Nanofibers, Eur. J. Inorg. Chem., 2011, 5087-5095, (2011).

B. Ingham, R. Linklater, T. Kemmitt, Grain Growth Kinetics of ZnO:Al Nanocrystalline Powders During Calcination from Sol-Gels, J. Phys. Chem. C, 115, 21034-21040, (2011).

M.P. Pitt, C.J. Webb, M. Paskevicius, D. Sheptyakov, C.E. Buckley, and E.MacA. Gray, An in-situ Neutron Diffraction Study of the Deuteration of Isotopic Mg11B2, J. Phys. Chem. C, 115, 22669-22679, (2011).

K. Nogita, C.M. Gourlay, S.D. McDonald, Y.Q. Wu, J. Read and Q.F. Gu, Kinetics of the [eta]-[eta]' transformation in Cu6Sn5, Scripta Mater., 65, 922-925, (2011).

C. Laslau, B. Ingham, Z.D. Zujovic, P. Capkova, J. Stejskal, M. Trchova, J. Travas-Sejdic, Synchrotron X-ray scattering reveals early-stage crystallinity during the self-assembly of polyaniline nanotubes with rectangular cross-sections, Synthetic Met., (2011). 

Y. Guo, X. Yu, W. Sun, D. Sun and W. Yang, The Hydrogen-Enriched Al-B-N System as an Advanced Solid Hydrogen-Storage Candidate, Angew. Chem. Int. Edit., 50, 1087-1091, (2011).

B.J. Kennedy, I. Qasim, E. Reynolds, T.-Y. Tan and Q. Zhou, Synchrotron X-Ray Powder Diffraction Studies of Structural Phase Transitions in Perovskite Oxides, Aust. J. Chem., (2011). In press.

B. Ingham, M. Ko, N. Laycock, J. Burnell, P. Kappen, J.A. Kimpton and D.E. Williams, In-situ Synchrotron X-ray Diffraction Study of Scale Formation During CO2 Corrosion of Carbon Steel in Sodium and Magnesium Chloride Solutions, Corrosion Sci., (2011). In press.

T. Khoo, P.C. Howlett, M. Tsagouria, D.R. MacFarlane and M. Forsyth, The Potential For Ionic Liquid Electrolytes To Stabilise The Magnesium Interface For Magnesium/Air Batteries, Electrochim. Acta, 58, 583-588, (2011).

M.B. Cortie, C.S. Kealley, V. Bhatia, G.J. Thorogood, M.M. Elcombe, M. Avdeev, High temperature transformations of the Au7Cu5Al4 shape-memory alloy, J. Alloy. Compd., 509, 3502-3508, (2011).

Q. Zhou, B.J. Kennedy and J.A. Kimpton, The effect of disorder in Ba2YTaO6 on the tetragonal to cubic phase transition, J. Solid State Chem., 184, 729-734, (2011).

I.E. Grey, N.V.Y. Scarlett, P. Bordet and H.E.A. Brand, Jarosite-butlerite intergrowths in non-stoichiometric jarosites:crystal chemistry of monoclinic natrojarosite-hydroniumjarosite phases, Mineral. Mag., 75, 2775-2791, (2011).

G.J. Thorogood, P.-Y. Orain, M. Ouvry, B. Piriou, T. Tedesco, K. Wallwork, J. Herrmann and M. James, Structure, Crystal Chemistry and Magnetism of Rare Earth Calcium-Doped Cobaltates: Ln[2-x]Ca[x]CoO[4+delta] (Ln = Pr, Nd, Sm, Eu and Gd), Solid State Sciences, vol 13, issue 12, 2113-2123 (2011). 

2010

N.V.Y. Scarlett, I.E. Grey and H.E.A. Brand, Ordering of iron vacancies in monoclinic jarosites, Am. Mineral., 95, 1590-1593, (2010).

U. Schwingenschlogl, C. Di Paola, K. Nogita and C.M. Gourlay, The influence of Ni additions on the relative stability of eta and eta’ Cu6Sn5, Appl. Phys. Lett., 96, 061908, (2010).

C.D. Ling, M. Avdeev, V.V. Kharton, A.A. Yaremchenko, R.B. Macquart and M. Hoelzel, Structures, phase transitions, hydration and ionic conductivity of Ba4Ta2O9, Chem. Mater., 22, 532-540, (2010).

B. Ingham, M. Ko, G. Kear, P. Kappen, N. Laycock, J.A. Kimpton and D.E. Williams, In situ synchrotron X-ray diffraction study of surface scale formation during CO2 corrosion of carbon steel at temperatures up to 90 °C, Corrosion Sci., 52, 3052-3061, (2010).

T.H. Lim, B. Ingham, K.H. Kamarudin, P.G. Etchegoin and R.D. Tilley, Solution Synthesis of Monodisperse Indium Nanoparticles and Highly Faceted Indium Polyhedra, Cryst. Growth Des., 10, 3854-3858, (2010).

M.R. Hill, J. Booth, L. Bourgeois and H.J. Whitfield, Periodic mesoporous Lix(Mn1/3Ni1/3Co1/3)O2 spinel, Dalton T., 39, 5306-5309, (2010).

A.T. Marshall and R.G. Haverkamp, Electrocatalytic activity of IrO2-RuO2 supported on Sb-doped SnO2 nanoparticles, Electrochim. Acta, 55, 1978-1984, (2010).

W.J. Shaw, M. Bowden, A. Karkamkar, C.J. Howard, D.J. Heldebrant, N.J. Hess, J.C. Linehan and T. Autrey, Characterization of a new phase of ammonia borane, Energy Environ. Sci., 3, 796-804, (2010).

R.P. Williams, A. van Riessen, Determination of the reactive component of fly ashes for geopolymer production using XRF and XRD, Fuel, 89, 3683-3692, (2010).

D. Sheppard, M. Paskevicius and C.E. Buckley, The Mechanochemical synthesis of magnesium hydride nanoparticles, J. Alloy. Compd., 492, L72-L74, (2010).

T. Yamashita, J. Barry and R. Taylor, Doping and atomic site substitution in the dielectric ceramics Ti(Al)O2 rutile and (1-x)Ca2/5Sm2/5TiO3-xLi1/2Sm1/2TiO3 perovskite, J. Am. Ceram. Soc., 93, 251-255, (2010).

M. James, M.L. Carter, Z. Zhang, Y. Zhang, K.S. Wallwork, M. Avdeev and E.R. Vance, Crystal Chemistry and Structures of (Ca,U) Titanate Pyrochlores, J. Am. Ceram. Soc., 93, 3464-3473, (2010).

N.A.S. Webster, I.C. Madsen, M.J. Loan, R.B. Knott, F. Naim, K.S. Wallwork and J.A. Kimpton, An investigation of goethite-seeded Al(OH)3 precipitation using in situ X-ray diffraction and Rietveld-based quantitative phase analysis, J. App. Cryst., 43, 466-472, (2010).

M.R. Rowles and I.C. Madsen, Whole-pattern profile fitting of powder diffraction data collected in parallel-beam flat-plate asymmetric reflection geometry, J. App. Cryst., 43, 632-634, (2010).

M. Bowden and M. Ryan, Absorption correction for cylindrical and annular specimens and their containers or supports, J. App. Cryst., 43, 693-698, (2010).

E.J. Chan, T.R. Welberry, D.J. Goossens and A.P. Heerdegen, A refinement strategy for Monte Carlo modelling of diffuse scattering from molecular crystal systems, J. App. Cryst., 43, 913-915, (2010).

B. Zhu, L. Zou, C.M. Doherty, A.J. Hill, Y.S. Lin, X. Hu, H. Wang and M. Duke, Investigation of the effects of ion and water interaction on structure and chemistry of silicalite MFI type zeolite for its potential use as a seawater desalination membrane, J. Mater.Chem., 20, 4675-4683, (2010).

A.W. Nugroho, G. Leadbeater and I.J. Davies, Processing of a porous titanium alloy from elemental powders using a solid state isothermal foaming technique, J. Mater. Sci. - Mater. Med., 21, 3103-3107, (2010).

R.B. Macquart, B.J.Kennedy, M. Avdeev, Neutron diffraction study of phase transitions in perovskite-type strontium molybdate SrMoO3, J. Solid State Chem., 183, 249-254, (2010).

C.D. Ling, B.J. Kennedy, Q. Zhou, J.R. Spencer, M. Avdeev, Synthesis, structures, and phase transitions of barium bismuth iridium oxide perovskites Ba2BiIrO6 and Ba3BiIr2O9, J. Solid State Chem., 183, 727-735, (2010).

A. Lashtabeg, J. Bradley, A. Dicks, G. Auchterlonie, J. Drennan, Structural and conductivity studies of Y10-xLaxW2O21, J. Solid State Chem., 183, 1095-1101, (2010).

W.R. Brant, S. Schmid, Q. Gu, R.L. Withers, J. Hester, M. Avdeev, Temperature and composition dependent structural investigation of the defect perovskite series Sr1-xTi1-2xNb2xO3, 0 <= x <= 0.2, J. Solid State Chem.183, 1998-2003, (2010).

R.B. Macquart, B.J. Kennedy, M. Avdeev, A primitive tetragonal intermediate in the orthorhombic-cubic phase transition of perovskite-type strontium niobate Sr0.92NbO3, J. Solid State Chem., 183, 2400-2405, (2010).

Q. Zhou, B.J. Kennedy, M. Avdeev, Structural studies of the disorder and phase transitions in the double perovskite Sr2YTaO6, J. Solid State Chem., 183, 1741-1746, (2010).

X. Mulet, T. Kaasgaard, C.E. Conn, L.J. Waddington, D.F. Kennedy, A. Weerawardena, and C.J. Drummond, Nanostructured Nonionic Thymidine Nucleolipid Self-Assembly Materials, Langmuir, 26, 18415-18423, (2010).

H.S. Reynolds, R. Ram, F.A. Charalambous, F. Antolasic, J. Tardio, S. Bhargava, Characterisation of a uranium ore using multiple X-ray diffraction based methods, Miner. Eng., 23, 739-745, (2010).

S. Cheong, J.D. Watt and R.D. Tilley, Shape control of platinum and palladium nanoparticles for catalysis, Nanoscale, 2, 2045-2053, (2010).

M.B. Cortie, J. Giddings and A. Dowd, Optical properties and plasmon resonances of titanium nitride nanostructures, Nanotechnology, 21, 115201, (2010).

C.J. Bettles, M.A.Gibson, A.W.Stevenson, D.Tomus, P.A.Lynch, In-situ observation of strain evolution in CP-Ti during uniaxial tensile loading, Nucl. Instrum. Meth. A, 619, 302-305, (2010).

M.R. Rowles, CONVAS2: A program for the merging of diffraction data, Powder Diffr., 25, 297-301, (2010).

D.J. Wang, Y.J. Huang, J. Zou, G.J. Auchterlonie, K.S. Jack and J. Shen, Metastable nanocrystallization behavior of Ti-based metallic glassy powders during post-heating, Scripta Mater., 63, 764-767, (2010).

G.J. Thorogood, M. Avdeev, B.J. Kennedy, Structural studies of the aeschynite-euxenite transformation in the series Ln(TiTa)O6 Ln = Lanthanide, Solid State Sci., 12, 1263-1269, (2010).

2009

C.D. Ling, M. Avdeev, R. Kutteh, V.V. Kharton, A.A. Yaremchenko, S. Fialkova, N. Sharma, R.B. Macquart, M. Hoelzel, and M. Gutmann. Structures, phase transitions, hydration and ionic conductivity of Ba4Nb2O9, Chem. Mater., 21, 3853-3864, (2009).

V.K. Bhatia, C.S. Kealley, R. Wuhrer, K.S. Wallwork and M.B. Cortie, Ternary beta and gamma phases in the Al-Au-Cu system at 750 °C, J. Alloy. Compd., 488, 100-107, (2009).

C.E. White, J.L. Provis, D.P. Riley, G.J. Kearley and J.S.J. van Deventer, What is the structure of kaolinite? Reconciling theory and experiment, J. Phys. Chem. B, 113, 6756 - 6765, (2009).

J. Ting, B.J. Kennedy, R.L. Withers and M. Avdeev, Synthesis and structural studies of lanthanide substituted bismuth-titanium pyrochlores, J. Solid State Chem., 182, 836-840, (2009).

N. Sharma, R.L. Withers, K.S. Knight, and C.D. Ling, Structure, crystal chemistry, and thermal evolution of the delta-Bi2O3-related phase Bi9ReO17, J. Solid State Chem., 182, 2468-2474, (2009). 

B.J. Kennedy, P.J. Saines, J. Ting, Q. Zhou, J.A. Kimpton, Structural characterisation of the perovskite series SrxCa1-x-yNdyMnO3: Influence of the Jahn–Teller effect, J. Solid State Chem., 182, 2858-2866, (2009).

R.G. Haverkamp and K.S. Wallwork, X-ray pair distribution function analysis of nanostructured materials using a Mythen detector, J. Synchrotron Radiat., 16, 849-856, (2009).

N.A.S. Webster, I.C. Madsen, M.J. Loan, N.V.Y. Scarlett, K.S. Wallwork, A flow cell for in situ synchrotron x-ray diffraction studies of scale formation under Bayer processing conditions, Rev. Sci. Instrum., 80, 084102, (2009).

2008

Q. Zhou, P.J. Saines, N. Sharma, J.Ting, B.J. Kennedy, Z. Zhang, R.L. Withers and K.S. Wallwork, Crystal Structures and Phase Transitions in A-site deficient Perovskites Ln1/3TaO3, Chem. Mater., 20, 6666-6676, (2008).